Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego

 

 

Nowe Skalmierzyce: Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku

Numer ogłoszenia: 166895 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce, woj. wielkopolskie, tel. 62 762 40 20, faks 62 762 40 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspkotowiecko.noweskalmierzyce.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWO - DEMONTAŻOWE

1.1 Rozebranie płytek betonowych chodników i opaski wokół budynku - 85,229 [m2],

1.2 Rozebranie obróbek dachowych - 45,224 [m2],

1.3 Demontaż parapetów w stanie nadającym się do użytku - 27,463 [m2],

1.4 Odkucie tynków elewacyjnych 450,278 + 46,755 = 497,033 [m2],

1.5 Demontaż drzwi wejściowych drewnianych wraz z naświetlami - 5,57 [m2].

2. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

2.1 Wykopy wokół ścian fundamentowych na głębokość 90 [cm] - 82.303 [m3],

2.2 Przygotowanie i wyrównanie podłoża - 198,137 [m2],

2.3 Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS 100-038, gr. 12 [cm] - 198,137 [m2],

2.4 Izolacja przeciwwilgociowa SUPERFLEX-10 - 214,166 [m2],

2.5 Tynk mozaikowy cienkowarstwowy cokołu barwiony na wskroś ATLAS DEKO M - 89,345 [m2],

2.6 Zasypanie wykopu po wykonanych pracach dociepleniowych - 65,842 [m3]

3. DOCIEPLENIE SCIAN PARTERU

3.1 Docieplenie ścian parteru styropianem gr. 15 [cm] EPS 80-036 - 574,724 [m2],

3.2 Docieplenie ościeży styropianem gr. 3,0 [cm] - 46,755 [m2],

3.3 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy barwiony na wskroś ATLAS CERMIT R - 621,479 [m2],

3.4 Obróbki blacharskie dachu z blachy tytan - cynk gr. 0,7 [mm] - 89,763 [m2],

3.5 Parapety zewnętrzne z blachy tytan - cynk gr. 0,7 [mm] - 54,697 [m2],

3.6 Nawietrzaki podokienne higrosterowalne - 62 [szt.].

3.7 Budynki zaplecza kotłowni - tynk elewacyjny cienkowarstwowy barwiony na wskroś ATLAS CERMIT R - 46,898 + 4,553 = 51,433 [m2]

4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

4.1 Opaska wokół budynku z tłucznia kamiennego o szerokości 50 [cm] - 79,55 [m2],

4.2 Dostawa i montaż drzwi wejściowych głównych aluminiowych, wpełni przeszklonych - 5,570 [m2].

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Docieplenie stropodachu wentylowanego,

2. Docieplenie ścian kotłowni i jej zaplecza.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.32.10.00-3, 45.11.30.00-2, 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.26.14.20-4.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie

złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej pięć robót polegających na termomodernizacji budynku w zakresie wykonania ocieplenia ścian o powierzchni min. 500 m2 z obłożeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia, wykazu i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. i 7.2. SIWZ.

Na spełnienie tego warunku można posłużyć się wiedzą i doświadczeniem innych podmiotów - jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie

złożonego wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi (posiadane uprawnienia budowlane, przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, co najmniej 4-letnia praktyka zawodowa na budowie).

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3. SIWZ.

Na spełnienie tego warunku można polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - jeżeli oddają je do dyspozycji wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. i 7.4. SIWZ. Przy spełnianiu tego warunku wykonawca nie może powołać się na dysponowanie zasobami innych podmiotów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy; Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.noweskalmierzyce.pl/bip/przetargi.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku; ul. Kaliska 4; 63-460 Nowe Skalmierzyce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny; Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku (sekretariat szkoły); ul. Kaliska 4; 63-460 Nowe Skalmierzyce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

UWAGA!

W związku z omyłką w numerze konta Zamawiający wprowadza zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 


Załączniki:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (02/08/2012 11:48:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (02/08/2012 12:09:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (28/08/2012 08:38:25)
Lista wiadomości
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Otwarty konkurs ofert
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Ogłoszenie o przetargu (MGOPS)
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela