Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE

Nowe Skalmierzyce, 04-04-2012 r.

 

RTI.271.9.2012         

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Strona http://www.noweskalmierzyce.pl/

E-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

2) Określenie typu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 29

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

Daniel Grzesiak - Inspektor Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8,

tel. (062) 762-97-61

fax. (062) 762-97-49 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

UWAGA:

Specyfikację przetargową łącznie z dokumentacją techniczną można pobrać ze strony http://www.noweskalmierzyce.pl/

zakładka BIP oraz zakładka Przetargi

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie wydruku lub kserokopii wynosi kwotę 0,30 zł za jedną stronę formatu A4

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane dotyczące:

Przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach

Prace realizowane będą w okresie od 25.06.2012 r. do 31.07.2014 r.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7)  Informacje o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

Ewentualne zamówienia uzupełniające będą udzielone, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji okaże się, że pewne roboty budowlane lub instalacyjne są konieczne do wykonania, a nie są uwzględnione w przedmiarach robót Zamawiającego i kosztorysach ofertowych Wykonawcy. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji przedstawi Zamawiającemu zakres i koszt niezbędnych do wykonania robót uzupełniających. Po akceptacji przez Zamawiającego nastąpi udzielenie zamówienia uzupełniającego.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie przewiduje wprowadzania zmian do przedmiarów robót dołączonych do niniejszej Specyfikacji.      

8) Termin wykonania zamówienia:

Pełen zakres prac realizowany będzie w III etapach:

Etap I -  2012 r. - rozpoczęcie robót budowlanych wartość przerobu ok. 1.250.000,00 zł brutto,

Etap II - 2013 r. - kontynuacja robót budowlanych,

Etap II - 2014 r. - zakończenie robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania

9) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

  • 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

Wykonawca oświadczy o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 

  • 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane odpowiadające swym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (obiekty użyteczności publicznej), z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością.

Wymaga się od Wykonawcy, aby dołączył do oferty referencje w ilości nie mniejszej niż 3 szt. na obiekty użyteczności publicznej wykonane od podstaw poczynając od robót ziemnych poprzez m.in. roboty fundamentowe, stan surowy otwarty i zamknięty, roboty wykończeniowe itp.) aż po przekazanie inwestorowi gotowego obiektu w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Każda z dołączonych referencji z osobna ma opisywać rodzaj wykonanego obiektu i zakres wykonanych przy nim robót budowlanych, określać wartość wykonanych robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł brutto (jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) i być potwierdzona protokółem końcowego odbioru robót

 

  • 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia,

 

Wykonawca dołączy do oferty informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego oraz dołączy wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi, jakie posiada wykonawca

 

  • 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  • a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł, (pięćset tysięcy złotych),
  • b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

 

2.      Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 Pzp.

- spełniają pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

10) Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców przed terminem składania ofert - ustala się wadium w wysokości: 70.000,00 zł  słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100

 

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

12) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8,

63-460 Nowe Skalmierzyce, Pokój nr 10 - Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do dnia 07.05.2012 r. do godz. 10:00 - otwarcie ofert dnia 07.05.2012 r.     godz. 10:30 pokój nr 1

13) Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 06.06.2012 r.

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach 


Zapytania

Pytanie nr 1:

W treści SIWZ Zamawiający wskazał, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany w trzech Etapach przewidzianych do wykonania w trzech kolejnych latach realizacji zadania.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia, który według wykonawcy można wykonać w okresie krótszym niż zakładany przez Zamawiającego w treści SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia przed rokiem 2014 r. stosownie do odpowiednich przepisów ordynacji podatkowej wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej w terminie 30 dni liczonych od dnia zakończenia robót oraz do otrzymania zapłaty kwoty wskazanej w fakturze końcowej w terminie 30 dni liczonych od dnia wystawienia takiej faktury.

Niezależnie od powyższego na zasadzie art. 29 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wnosimy o wskazanie dopuszczalnej przez Zamawiającego wartości przerobu przewidzianej dla roku 2013 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania przedmiotu zamówienia przed rokiem 2014, ponieważ realizacja zamówienia jest uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego.

Wartości przerobu dla roku 2013 i 2014 będą ustalone po wyłonieniu Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.04.2012r.

1) Załączamy rysunek z detalami balustrad.

2) Opierzenia, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać w kolorze: szarym.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2012r.

1) Wycieraczki zewnętrzne w ilości 4szt. są skalkulowane w poz. 165 przedmiaru dotyczącego sali.

2) Wykładziny obiektowe o podwyższonej odporności na ścieranie

Materiał: Wykładzina naturalna, niezawierająca polichlorku winylu, do stosowania
w budownictwie obiektowym

Specyfikacja zgodnie z normą EN 687

 

Charakterystyka

Norma

Jednostka miary

Wynik

Rodzaj wykładziny

EN 548

 

linoleum z pokryciem PUR Eco System

grubość pokrycia: 20 mikronów

rodzaj pokrycia: PUR (poliuretan) 100% utwardzany promieniami UV

Podłoże

Wzór

 

 

Juta

Nakrapiany, bezkierunkowy

Kryteria bezpieczeństwa

 

Odporność ogniowa

EN 13501-1

klasa

Cfl - s1*

Antypoślizgowość

BGR 181

grupa

R9

Dynamiczny współczynnik tarcia

EN 13893

klasa

DS

Tłumienie dźwięków uderzeniowych

ISO 140-8

dB

4

Właściwości ogólne

 

Szerokość rolki

EN 426

cm

200

Długość rolki

EN 426

m

20 - 31

Grubość całkowita

EN 428

mm

2.5

Ciężar całkowity

EN 430

g / m²

2900

Odkształcenie

EN 433

mm

około 0.08

Trwałość barwy

ISO 105-B02

klasa

6

Rezystancja skrośna

EN 1081

Ohm

-

Skuteczność uziemienia

VDE 0100

kOhm

> 200

Antyelektrostatyczność

EN 1815

kV

około 2.0

Izolacyjność termiczna

EN 12667

m² K / W

0.015

Przewodność cieplna

EN 12524

W / m K

0.17

Klasyfikacja użytkowa

EN 685

 

23/34/42

Cechy użytkowe

 

 

 

Wykładzina naturalna niezawierająca PVC (polichlorek winylu) przeznaczona do stosowania w budownictwie obiektowym, w tym w obiektach szkolno-przedszkolnych oraz służby zdrowia. Wykładzina podłogowa przystosowana do stosowania środków czyszczących o zawartości pH do 12. Powierzchnia wykładziny posiada właściwości bakteriostatyczne, z możliwością umiarkowanego odkażania zgodnie z normą ISO 8690.

Dzięki zawartości naturalnych składników nie elektryzuje się - jest naturalnie elektrostatyczna.

Wykładzina podłogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrożenia toksykologicznego w przypadku pożaru (gazy nietoksyczne). Wykładzina nie zawiera metali ciężkich zgodnie z normą DIN EN 71-3 („Toy Safety").

 

Płytki podłogowe :

- płytki gresowe barwione w masie

- antypoślizgowość R10

- grubość minimum 9 mm

- wymiar 29,8x29,8

- np. Taurus Porfyr

Płytki ścienne:

- monokolory

- grubość mininalma 6,5 mm

- wymiar 198x198

- np. Color One

3) W załączenie rysunek i parametry platformy schodowej dla niepełnosprawnych.

4) Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styroduru lub styropianu EPS 100-036 gr. 12cm.

5) Drzwi płycinowe wewnętrzne o podwyższonej odporności na uderzenia, z zawiasami widocznymi, z zamkami tradycyjnymi i ościeżnicami kątowymi.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2012r.

1) W pom. 1.14,1.17,1.20,1.23,1.26,1.29 ścianki murowane, drzwi uwzględnić w ofercie.

2) W ofercie należy uwzględnić tylko ścianki działowe między natryskami, systemowe np. poliwęglanowe oraz zasłonki z przodu natrysków. Pomieszczenie natrysków nie posiada kabin natryskowych ani brodzików, spadki należy wykonać w posadzce.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2012r.

1) Należy przyjąć panel systemowy np. Wiśniowskiego

2) Bramy ogrodzeniowe dwuskrzydłowe o wymiarach 5,0×1,5m (szer.×wys.) i 3,0×1,5m (szer.×wys.) z profili stalowych malowanych proszkowo, wypełnienie panelami systemowymi np. Wiśniowskiego, z możliwością blokowania skrzydeł po ich otwarciu.

3) Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dla schodów terenowych: stalowe malowane proszkowo (wg załączonego rysunku)

4) Wykonawca powinien poz. 28 i 29 tak skalkulować aby pokryła jego koszty

5) Należy wykonać słupy żelbetowe monolityczne.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17.04.2012r.

1.Pytanie : wieszak przedszkolny 5-osobowy - jakie ma mieć wymiary i jak ma wyglądać ?

Odpowiedź:

Stelaż wieszaka wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wieszak powinien posiadać w dolnej części 5 schowków na buty (który jednocześnie służą do siedzenia) o głębokości 45cm a w górnej części 5 schowków na inne przedmioty o głębokości 24cm, wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Wysokość wieszaka 1180mm, szerokość całkowita 1200mm.

2.Pytanie : zestaw mebli do klasy „0" o wysokości 90cm i długości 4m - jak ma wyglądać ? (szafki otwarte, zamknięte, szuflady)

Odpowiedź:

 Zestaw ma zawierać:

- szafka zamykana z półkami 90x100x40cm - szt.2

- regał otwarty 90x100x40cm - szt.1

- regał z szafką dolną 90x100x40cm - szt.1

3.Pytanie : regał na klocki - jakie wymiary ?

Odpowiedź:

Wymiary 90x100x40cm

4.Pytanie Szafa zamykana z półkami w wyposażeniu biblioteki - jakie wymiary ?

Odpowiedź:

Wymiary 180x90x40cm

5.Pytanie : regał na sprzęt sportowy - jakie wymiary i jak ma wyglądać ?

Odpowiedź:

Regał metalowy o wymiarach 180x90x40cm

6.Pytanie : szafa na sprzęt sportowy - jakie wymiary i jak ma wyglądać ?

Odpowiedź:

Szafa z półkami wykonana z płyty wiórowej laminowanej o wymiarach 180x90x40cm

7.Pytanie : Zlewozmywak z szafką - jednokomorowy czy dwukomorowy, z czego wykonany?

Odpowiedź:

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z lewej strony, wykonany z chromonikieliny.

8.Pytanie : szafka kuchenna wisząca - wymiary ?

Odpowiedź:

Wymiary 60x80x30cm

9.Pytanie : elektroniczna tablica wyników sportowych sterowana pilotem - jakie parametry ?

Odpowiedź:

Tablica o wymiarach 105x155x10cm. Wskazywane parametry: czas rzeczywisty, czas gry ustawiany w dowolnej konfiguracji w zależności od dyscypliny sportowej w zakresie 0-90 minut,  czas 24 sekund na tablicy, wynik gry 0-999, stan setów/przewinień 0-9, numer części meczu 0-9, obsługiwane dyscypliny - koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis, badminton.    

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2012r.

 

1.Pytanie : co dokładnie ma zawierać Zestaw mebli do klasy „0" ?

Odpowiedź:

Zestaw ma zawierać:

- szafka zamykana z półkami 90x100x40cm - szt.2

- regał otwarty 90x100x40cm - szt.1

- regał z szafką dolną 90x100x40cm - szt.1

 

2.Pytanie : jak ma wyglądać biurko na kartoteki ?

Odpowiedź:

Biurko na kartoteki o wymiarach 75x130x60cm, biurko powinno posiadać w środkowej części szufladę o szerokości 50cm, natomiast z lewej i prawej strony szuflady schowki z przegrodami na kartoteki, zamykane i otwierane poprzez wsuwanie i wysuwanie płyty.

 

3.Pytanie : jaka ma być wysokość lustra w ramie z poręczą chromowaną ?

Odpowiedź:

Wysokość lustra 2m.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2012r.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy ogrodzenie panelowe wykonać należy wraz z podmurówką?

Odpowiedź:

Należy zastosować płyty żelbetowe systemowe gr. 5-6cm i wysokości 50cm (25cm do wkopania w grunt)

 

Pytanie 8

Prosimy o informację czy wszystkie okna mają zostać wykonane z folią antyrefleksyjną?

Odpowiedź:

Folia antyrefleksyjna tylko na fasadach (ozn. na zestawieniu symbolem: F1, F2, F3, F4, F5, F6)

 

Pytanie 9

Prosimy o podanie elementów wchodzących w skład kompletu zestawu mebli do klasy „0" o wysokości 90cm i długości 4,0m-pozycja z „Zestawienia wyposażenia-przedmiar robót"

Odpowiedź:

Zestaw ma zawierać:

- szafka zamykana z półkami 90x100x40cm - szt.2

- regał otwarty 90x100x40cm - szt.1

- regał z szafką dolną 90x100x40cm - szt.1

 

Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie co należy wycenić w poz. 162 przedmiaru robót dotyczącej Sali sportowej z zapleczem „Dostawa-dywan do pomieszczenia 1.3"

Odpowiedź:

Należy wycenić dywan o wymiarach 3,5×5,0m z możliwością zwijania a także czyszczenia lub prania, przeznaczony do obiektów dydaktyczno-przedszkolnych

 

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie projektu boksu śmietnikowego.

Odpowiedź:

Boks wykonać z elementów systemowych tak jak ogrodzenie. Wymiary boksu 1,5×1,5m i wys. 1,5m, z przodu furtka dwuskrzydłowa o wymiarach 1,5×1,5m (szer.×wys.) zamykana na klucz

 

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że roboty nie ujęte w przedmiarach robót takie jak np. okładziny ścian WC płytami ceramicznymi w przebudowywanym budynku szkoły podstawowej, warstwy samopoziomujące pod wykładziny podłogowe, poręcze w WC dla niepełnosprawnych, oznakowanie obiektu, wyposażenie w sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze, wyposażenie sanitariatów w lustra, suszarki do rąk, pojemniki na papier i mydło, kosze, szczotki, sprzęt sprzątający itp. traktowane będą zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji istotnych Warunkach Zamówienia jako roboty uzupełniające na które po akceptacji przez Zamawiającego nastąpi udzielenie zamówienia uzupełniającego.

Odpowiedź:

OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN

Należy doliczyć okładziny ceramiczne ścian w ilości jak poniżej:

Parter

            <1.37>1.00*2.00                              m2      2.00

            <1.38>1.00*2.00                              m2      2.00

            <1.39>1.00*2.00                              m2      2.00

            <1.40>(1.60+0.60*2)*0.60             m2      1.68

            Piętro 1

            <2.2>1.00*2.00                                m2      2.00

            <2.3>1.00*2.00                                m2      2.00

            <2.4>1.00*2.00                                m2      2.00

            <2.5>1.00*2.00                                m2      2.00

            <2.6>1.00*2.00                                m2      2.00

            <2.8>(2.45+0.90+1.10+3.00+1.60+3.00*2+2.60*2)*2.10-0.90*2.05*3          m2      36.99

            Piętro 2

            <3.2>1.00*2.00                                m2      2.00

            <3.3>1.00*2.00                                m2      2.00

            <3.9>(2.45+0.90+1.10+3.00+1.60+3.00*2+2.60*2)*2.10-0.90*2.05*3          m2      36.99

RAZEM:     95,66 m2

 

Wobec powyższego należy przyjąć w przedmiarach załączonych do SIW - rozdział ROBOTY MALARSKIE:

- poz. 64 przedmiaru                      m2      1796,44

- poz. 65 przedmiaru                      m2        767,60

- poz. 66 przedmiaru                      m2      1503,67 (1408,01+95,66) - gruntowanie pod okładziny ceramiczne

- poz. 67 przedmiaru                      m2        640,41

- poz. 68 przedmiaru                      m2        767,60

- poz. 69 przedmiaru                      m2      1408,01

- poz. 70 przedmiaru                      m2      1408,01

- poz. 71 przedmiaru                      m2      1060,37 (1156,03-95,66) - minus okładziny ceramiczne

WYKŁADZINY PODŁOGOWE

Oferent powinien skalkulować montaż wykładzin podłogowych zgodnie z zaleceniami producenta wybranej wykładziny według obmiarów z poz. 37, 45 i 46 przedmiaru załączonego do SIWZ.

 

Przyjąć do oferty poręcze w WC dla niepełnosprawnych.

Przyjąć do oferty oznakowanie wszystkich hydrantów, gaśnic oraz dróg ewakuacyjnych.

Przyjąć do oferty zgodnie z pkt. 3.3.1.12. opisu technicznego 5 gaśnic proszkowych o masie 6 kg środka gaśniczego każda

Przyjąć do oferty wyposażenie sanitariatów:

- lustra 21 szt. o wymiarach 40×60cm wylicowanych z płytkami

- pojemniki na papier toaletowy 17szt.

- pojemniki na mydło 17szt.

- pojemniki na ręczniki jednorazowe 17szt.

- kosze na śmieci 17szt.

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2012r.

Pytanie 1:

Na rys. A15-zestawienie fasad pokazany jest tylko ich schemat. Prosimy o szczegółowe rysunki poszczególnych fasad F1-F6 z wymiarami podziału wszystkich części i zaznaczeniem w którym miejscu znajdować się drzwi

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek

Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2012r.

 

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie z uściśleniem danych dla platformy dla osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź:

Pytanie było już zadane dnia 11-04-2012r. i wysłaliśmy odpowiedź

 

Pytanie 2:

Jakie wypełnienie mają mieć balustrady na klatce schodowej?

Odpowiedź:

Pręty pionowe Ø12 w odstępach max. 12cm

Balustrady stalowe malowane proszkowo

 

Odpowiedzi na zadane pytania grupa III

Pytanie nr 1

Z treści SIWZ wynika, iż w roku 2014 ma nastąpić zakończenie robót i oddanie do użytkowania obiektu. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, iż proces administracyjny mający na celu oddanie do użytkowania obiektu a w szczególności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z odpowiednimi  przepisami prawa będzie wykonany przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie załatwiane przez Zamawiającego.

Wykonawca robót będzie zobowiązany do dostarczenia wymaganych przepisami prawa koniecznych dokumentów odbiorowych.

 

Pytanie nr 2

Z treści projektu budowlanego (Uwagi ogólne pkt 4.2.) wynika, iż przed przystąpieniem do realizacji obiektu konieczne jest opracowanie projektu wykonawczego. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie nie jest projektem realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj" prosimy o potwierdzenie, iż ww. projekt wykonawczy dostarczy Zamawiający.

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy dostarcza Zamawiający.

Pytanie nr 3

Dot. § 8 ust 112 projektu umowy.

Zgodnie z przytoczonym zapisem projektu umowy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy udzielenia gwarancji na przedmiot umowy na okres 5 lat liczonych od dnia odbioru końcowego. Zamawiający nie rozróżnił w w/w zapisie gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia. W tym miejscu należy wskazać, iż znakomita większość dostawców i producentów materiałów oraz urządzeń,  które należy zastosować przy przedmiotowym zamówieniu, udziela terminów gwarancji i rękojmi krótszych niż wskazany przez Zamawiającego w § 8 projektu umowy.

W związku z powyższym prosimy o przeredagowanie w/w zapisu w taki sposób aby uwzględnić w nim możliwość udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne materiały i urządzenia na okres wyznaczony przez ich producentów z zastrzeżeniem aby okres ten nie był krótszy niż np. na 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający zapis dotyczący udzielonej przez Wykonawcę gwarancji rozumie w następujący sposób:

a/ dla robót budowlanych w obiekcie - 5 lat

b/ dla urządzeń oraz wyposażenia na okres wyznaczony przez ich producentów

Pytanie nr 4

Z treści SIWZ wynika m.in. iż w cenie oferty należy uwzględnić koszty ewentualnych projektów zamiennych. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe zamówienie nie jest projektem realizowanym w systemie zaprojektuj i wybuduj, należy uznać, iż ww. opis składników ceny jest nieprawidłowy. Ponadto niezależnie od powyższego wyjaśniamy, iż  przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, z którego wynika, iż pewne zakresy robót mogą „ewentualnie" wystąpić. Stosownie do treści art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie zapisu z SIWZ dot. ewentualnych kosztów projektów zamiennych.

Odpowiedź:

Zapis ten dotyczy ewentualnych robót zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie wykonywania robót.

W przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz autora projektu budowlanego roboty zamienne będą mogły być wykonane oraz zgodnie z przepisami powinna być dla tej grupy robót wykonana dokumentacja zamienna, której koszt wykonania obciąży Wykonawcę.

 

Pytanie nr 5

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, iż obmiar powykonawczy ma jedynie charakter pomocniczy i służy przede wszystkim do wykonywania rozliczeń przejściowych wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy przyjętego w ofercie dot. przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

Umowa, której wzór zawiera SIWZ ma charakter ryczałtowo - obmiarowy. W przypadku nie wystąpienia robót dodatkowych podstawą rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie kosztorys ofertowy sporządzony przez wybranego Wykonawcę.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych sporządzony zostanie protokół konieczności na podstawie którego prace te zostaną wycenione przez Wykonawcę w oparciu o składniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym oraz Formularzu ofertowym.

 

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 06.04.2012 na zadane uprzednio pytanie dotyczące rozkładu środków finansowych w latach 2012-2014: „Wartości przerobu dla roku 2013 i 2014 będą ustalone po wyłonieniu Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia", wykonawca zwraca uwagę, iż nie określenie zakresu zamówienia w poszczególnych latach (2013 i 2014) uniemożliwia wykonawcom skalkulowanie kosztów i określenie harmonogramu robót w danych latach. Ponadto niejednoznaczne określenie limitów przerobów w latach 2013-2014 spowodować może, iż część wykonawców przyjmie do oferty inne zakresy robót.  Wobec powyższego należy uznać, iż kwestionowany zapis narusza w szczególności art. 29 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie uwzględnił w SIWZ wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na cenę oferty i tym samym uniemożliwił ustalenie kosztów realizacji zamówienia w tym również ewentualnych kosztów finansowych.  Ponadto zwracamy uwagę, iż ww. opis przedmiotu zamówienia uniemożliwi rzetelne porównanie ofert ze względu na różne wartości robót i kosztów finansowania przyjętych przez poszczególnych oferentów.

Wobec powyższego wnosimy o wskazanie wartości przerobów dla poszczególnych lat realizacji przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź:

W treści SIWZ określiliśmy, że wartość przerobu w roku 2012 wynosi kwotę 1.250.000,00 zł.

Na lata następne to jest 2013 oraz do zakończenia robót do dnia 31-07-2014r z wyłonionym w przetargu Wykonawcą sporządzony zostanie harmonogram rzeczowo-finansowy w którym określone zostaną przeroby na poszczególne lata z uwzględnieniem poszczególnych etapów prac.

Na obecnym etapie nie znając wartości najkorzystniejszej oferty nie można określić wartości przerobów dla 2012 oraz 2014 roku.

Pytania od nr 7 do nr 12 dotyczące przedmiarów, rozwiązań technicznych itp. - odpowiedzi są zamieszczone w grupie odpowiedzi I oraz II

Pytanie nr 13

Mając na uwadze liczne wątpliwości jakie ujawniły się po analizie dokumentacji przetargowej oraz wobec faktu, iż wątpliwości te mają istotny wpływ na ustalenie faktycznego zakresu przedmiotowego zamówienia a w rezultacie na cenę oferty, niniejszym zwracam się z wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia oferty przynajmniej o 7 dni. W ocenie oferenta wyznaczony przez Zamawiającego termin na składanie ofert nie pozwoli na przygotowanie rzetelnej oferty uwzględniającej wszystkie koszty jakie wykonawca musi ponieść dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Pytania i odpowiedzi grupa IV - załącznik

 


Uwaga

Urząd Gminy i Miasta zamieszcza przedmiary robót w wersji ath:

Branża sanitarna:

Branża budowlana:

Branża elektryczna:


Załączniki

 

SIWZ

 

Specyfikacje techniczne

 

Przedmiary robót

 

Dokumentacja techniczna

 

1 Projekt zagospodarowania terenu:

Opis - Projekt zagospodarowania terenu

Mapa 1

Mapa 2

2 Architektura

Część I / Część II

3 Konstrukcja

Część I / Część II

4 Sanitarna

Instalacja co i wentylacji

Instalacja gazowa

Instalacja technologiczna kotłowni gazowej

Instalacje wentylacji mechanicznej

Przyłącza wod-kan

Wewnętrzna instalacja wod-kan (część I / część II)

Zewnętrzne instalacje sanitarne

5 Elektryczna

Część I / Część II / Część III / Część IV

6 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Grzesiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (04/04/2012 09:38:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (04/04/2012 10:38:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (26/04/2012 11:06:05)
Lista wiadomości
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Otwarty konkurs ofert
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Ogłoszenie o przetargu (MGOPS)
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela