Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nowe Skalmierzyce, 01-03-2012

RTI 271-5/2012

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów".

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

strona www.noweskalmierzyce.pl

e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

2) Określenie typu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1/ Zbigniew Kubiaszczyk - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-97-60

fax. (062) 762-97-00 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 32,0 zł ( 107 stron)

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem przebudowy drogi jest odcinek o długości 1087,50 m, początek przyjęto na krawędzi drogi powiatowej nr 5305P, koniec ustalono na skrzyżowania z drogą gminną ul. Nowa. W projekcie przebudowy drogi zachowano jej dotychczasowy przebieg, nowa jezdnia o szerokości 4,5 m z poszerzeniem na wlocie do drogi powiatowej do 5 m.

Przyjęto następujące założenia projektowe:

- pobocza na szerokości 0,5 m, obustronnie umocnione pospółką stabilizowane mechanicznie

grubości warstwy 15 cm

- nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej betonu asfaltowego o grubości 5 cm,

warstwa ścieralna, wg PN-EN-13108-1 WT-2

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

o grubości 23 cm dwuwarstwowa: warst6wa dolna z mieszanki 0/63 gr. 18 cm

oraz warstwa górna 0/31,5 o gr. 5 cm

ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT

Zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót (księga przedmiarów ) oraz w ślepym

kosztorysie gdzie podano zakres do wykonania dla poszczególnych pozycji

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie prac od 04-05-2012r zakończenie 31-07-2012r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

* posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

* składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami art. 22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2010r Nr 113,poz.759 i Nr 161,poz. 1078 - teks ujednolicony)

* spełni pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium: 7.000,0 zł

SŁOWNIE: siedem tysięcy zł 00/100

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach

ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

Pokój nr 10 - Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 19-03-2012r do godz. 10:00 - otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

 

11) Termin związania z ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 19-04-2012r.

 


  

W odpowiedzi na zadane pytania - Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przekazuje następujące informacje:

1/ Załącznik do SIWZ (Projekt Umowy)

Odpowiedź:

Podpisani Umowy oraz przekazanie placu budowy nastąpi przed dniem 04-05-2012r Zakończenie robót w terminie do 31-07-2012r

2/ dot. Projektu umowy § 10 ust.1 - czy w świetle tych zapisów umowa ma charakter obmiarowy czy ryczałtowy

Odpowiedź:

Umowa ma charakter obmiarowy. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona po wykonaniu szczegółowych obmiarów przy współudziale wykonawcy, inspektora nadzoru oraz zamawiającego.

3/ dot. Projektu umowy § 12 ust.2 - Wykonawca zwraca się z do Zamawiającego

o uzupełnienie Projektu umowy przez określenie w jakim zakresie Zamawiający dopuszcza

zmianę postanowień Umowy, zgodnie z zapisami ustawy PZP art. 144

Odpowiedź:

Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wcześniej nie można było przewidzieć sporządzony zostanie protokół konieczności podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz inspektora nadzoru. W oparciu o ten protokół Wykonawca opracuje kalkulację na roboty dodatkowe, które będzie realizował w ramach umowy zasadniczej. Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, którego wartość ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w złożonej ofercie. Roboty, na które nie podano cen ofertowych (jednostkowych) kalkulowane będą wg KNR /Katalog Nakładów Rzeczowych/ właściwych dla danego rodzaju robót w oparciu o środki produkcji podane w ofercie: Koszt roboczo-godziny /netto/, Koszty ogólne do R i S w %, Koszty zakupu do M w %, Zysk Zakładu do R i S i KO, Koszt stawki roboczo-godziny /brutto. Zgodnie z zapisem art. 144 Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji określił, że jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych , których wcześniej nie można było przewidzieć będzie możliwe dokonania zmian umowy ( odnośnie wartości zamówienia).

4/ a/ Czy zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na wycinkę drzew

b/ czy Zamawiający wziął pod uwagę, że wycinka drzew odbędzie się w okresie lęgowym ptaków

c/ kto pokrywa koszty inspekcji terenu przez ornitologa

Odpowiedź:

a/Zamawiający jest w trakcie załatwiania pozwolenia na wycinkę drzew (wierzby i akacje).

b/ zakładamy, że nie będzie gniazd lęgowych

c/ nie przewidujemy inspekcji ornitologa

UWAGA:

Jeżeli z przyczyn od nas niezależnych uzyskamy pozwolenie na wycinkę drzew w terminie późniejszym oraz (ewentualnie ) trzeba będzie zachować okres ochronny przy gniazdowaniu ptaków - przesuniemy termin zakończenia robót w stosunku do planowanego.

 


Załączniki:

SIWZ

Kosztorys ślepy

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Rysunki

Zestawienie materiałów

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zbigniew Kubiaszczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (01/03/2012 10:03:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (01/03/2012 10:04:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (09/03/2012 14:47:13)
Lista wiadomości
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Otwarty konkurs ofert
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce określonych w „Programie współpracy Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na lata 2013 - 2016.”
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego II”.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach, Biskupicach Ołobocznych, Ociążu oraz Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13
Ogłoszenie o przetargu (MGOPS)
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy, drugi oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie, Fabianowie i Nowych Skalmierzycach.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego II” w roku szkolnym 2012/13, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowych Skalmierzycach, Boczkowie, Węgrach, Lezionie i Fabianowie
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kotowiecku
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa nawierzchni wraz z wymiana kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w miejscowości Boczków
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego
wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach ETAP II
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymianą kanalizacji deszczowej”
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie systemowym pt.: Nowe umiejętności szansą na sukces w gminie i mieście Nowe Skalmierzyc realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa świetlicy wiejskiej w Droszewie
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Budowa budynku przedszkola publicznego w Ociążu na gruntach wsi Fabianów ul. Szkolna dz. nr 176
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
„Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku UGiM Nowe Skalmierzyce oraz modernizacja budynku gospodarczego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Biskupicach Ołobocznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzegowa.
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Śliwniki
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Montaż instalacji klimatyzacyjnej we wskazanych pomieszczeniach budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w miejscowości Śmiłów
OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Nowych Skalmierzycach
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć logopedycznych w Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w ramach projektu „Szkoła dla każdego" w roku szkolnym 2011/12
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Roboty budowlane dotycące modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
zakup używanych samochodów strażackich na wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela