Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

RTI.271.6.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedmiot zamówienia:Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fabianowie

I. Zamawiający

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

ulica Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce

e-mail: inwestycje@noweskalmierzyce.pl

od 7:30 do 15:30

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zmianami ).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane (szczegółowy zakres robót zawiera

dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz kosztorysy ślepe. dołączone do niniejszej specyfikacji) dotyczące:

Modernizacji świetlicy wiejskiej w Fabianowie


 

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dokumentacja techniczna

Przedmiary robót

 Specyfikacje techniczne

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Grzesiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (04/07/2011 12:40:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (04/07/2011 12:46:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: (15/07/2011 08:14:59)
Lista wiadomości
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego”. Projekt realizowany jest w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Otwarty konkurs ofert
otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, multimedialnego, fotograficznego, sprzętu do ćwiczeń fizycznych, książek oraz artykułów biurowych w ramach projektu „Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu” Nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkoła dla każdego”. Projekt realizowany będzie w trybie systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku. Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2011 r. o godzinie 11.00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego” w roku szkolnym 2011/12
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Modernizacja pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
usługa polegająca na realizacji szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Szkoła dla każdego” w roku szkolnym 2011/12.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szkolenie z zakresu budżetu zadaniowego
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Wykonanie remontu – przebudowy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach -ETAP I
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w budynku Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach nad starą częścią budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego – ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 10 w Nowych Skalmierzycach
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Fabianowie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Na wybór wykonawcy na dowóz dzieci do Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, Szkoły Podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2011r. do 29 czerwca 2012r.
Ogłoszenie o udziale zamówienia publicznego
Wykonanie przebudowy parkingów przy budynku U.GiM Nowe Skalmierzyce
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zamówienie na budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce - etap IV zad. 2. część 3, pl. Wolności oraz ul Kaliska
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przeprowadzenie szkolenia z nowej instrukcji kancelaryjnej dla dwóch grup
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - urządzenia komputerowe
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kursy komputerowe
Sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach
Sprzedaż nieruchomości
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach
Przetarg nieograniczony
„remont pomieszczeń budynku ul. Podkocka 4 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na MGOPS”.
Sprzedaż nieruchomości
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach.
Przetarg nieograniczony na
Wykonanie w cyklu trzy letnim (lata 2011 do końca 2013r) remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń ulic i dróg na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2011 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela