Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O UDZIALE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r"

 

1)      Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Strona www.noweskalmierzyce.pl

E-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

godziny urzędowania od 7:30 do 15:30

 

2)      Określenie typu zamówienia: przetarg nieograniczony

3)      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sposób uzyskania SIWZ - w siedzibie zamawiającego pok. nr 30

 

W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ UPRAWNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

 

Zbigniew Kubiaszczyk - Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego i Rozwoju Gospodarczego U.GiM Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 tel. (062) 762-15-20

fax. (062) 762-97-49 ; 762-97-95 lub e-mail inwestycje@noweskalmierzyce.pl

 

UWAGA:

Specyfikację przetargową łącznie z dokumentacją techniczną można pobrać ze strony www.noweskalmierzyce.pl zakładka BIP oraz zakładka Przetargi

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie wydruku wynosi kwotę 15 zł za 35 strony.

4)      Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia, z podaniem informacji  o możliwości składania ofert częściowych:

 

„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r"

 

5)      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


 

6)  Informacje o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających

 

7) Termin wykonania zamówienia: od 01-11-2010r do 30-04-2013r.

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udziale zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadają uprawnienia do realizacji zadania, zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 pkt. 1
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia zgodnie z zapisami art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( tekst jednolity z  25 czerwca 2010r Dz.U. nr 113 poz.759).
  • spełniają pozostałe warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • udzielą gwarancji na realizowane roboty na okres min 36 miesięcy

 

6)      Informacja na temat wadium:

nie wymaga się wniesienia wadium

 

7)      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

8)      Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach ul. Ostrowska 8

63-460 Nowe Skalmierzyce Pokój nr 10 - Sekretariat UGiM Nw. Skalmierzyce

do dnia 19-10-2010r  godz. 10:00 - otwarcie ofert godzina 10:30 pokój nr 1

 

Termin  związania ofertą ustala się na okres 30 dni, tj. do dnia 19-11-2010r

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Mapka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (11/10/2010 14:58:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (03/03/2011 09:54:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (03/03/2011 09:54:41)
Lista wiadomości
Przetarg nieograniczony
dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Przetarg nieograniczony
zakup infokiosku
Przetarg nieograniczony na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – część II”
Przetarg nieograniczony
dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoria
Przetarg nieograniczony
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r”
Przetarg nieograniczony
przetarg nieograniczony na wybór dostawcy posiłków dla uczniów
Przetarg nieograniczony
„Przebudowa ulic Okólna, Szkolna i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach"
Przetarg nieograniczony
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r"
Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przetarg nieograniczony
„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach"
Przetarg nieograniczony
na wybór "kierownika projektu" do zarządzania projektem pn. liczby rządzą światem realizowanym w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przetarg nieograniczony na
Przebudowa chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach
Przetarg nieograniczony
Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych
Przetarg nieograniczony
Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przetarg nieograniczony
na przeprowadzenie warsztatów: a) trening facylitacyjny b) trening twórczości - kreowanie innowacyjności
Przetarg nieograniczony
na zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach dostawa urządzeń skate parku
Przetarg nieograniczony
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony ) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2010r. do 24 czerwca 2011r.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie. Przetarg odbędzie się w dniu
Udzielenie zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowice
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych
Sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie warsztatów: obsługa trudnego klienta”
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych”
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Remont i modernizacja budynku remizy OSP Skalmierzyce oraz instalacja oœświetlenia tylnej œściany remizy OSP
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach ETAP II odcinek od Cmentarza do działek"
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku"
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ETAP II ul. Witosa oraz 24-go Stycznia"
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela