Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przeprowadzenie warsztatów: obsługa trudnego klienta"

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą :  Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce,  pokój nr 10  do dnia 23.04.2010 r. do godz. 13.00.  

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 19.04.2010 rok  Do zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści;

 

W imieniu firmy szkoleniowej (-) zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień co do zapisów SIWZ w pkt. VI 2a w obu wszczętych w/w postępowaniach, tzn. czy my jako instytucja szkoleniowa możemy polegać, zgodnie z art. 26 PZP, na wiedzy i doświadczeniu osób, które planujemy zaangażować do realizacji szkoleń objętych przedmiotami postępowań? Jako firma nie spełniamy warunku udziału w postępowaniu w zakresie realizacji min. 3 zamówień ze szkoleń tematycznie zbliżonych z przedmiotem zamówień w w/w postępowaniach, ponieważ mimo, że posiadamy doświadczenie w realizacji szkoleń i referencje od naszych klientów to nie dotyczą one ściśle szkoleń z wymaganego zakresu lub szkolenia przez nas były organizowane w formie otwartej, czyli z wolnego wyboru i nie mamy referencji od indywidualnych uczestników. Jednak osoby, które planujemy zatrudnić w ramach tych usług posiadają doświadczenie w każdym z wymaganych obszarów i zrealizowały minimum 3 szkolenia z tej tematyki. Czy w takiej sytuacji możemy zamiast referencji własnych przedstawić referencje naszych trenerów i czy będzie to przez Państwa uznane ?

 

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) zwaną dalej „ustawą PZP" wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi derealizacji zamówienia, w szczególności przestawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W świetle przywołanego art. 26 ust. 2b  ustawy PZP dopuszczalne jest powoływanie się przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego na potencjał, doświadczenie i sytuację innego podmiotu (z wyłączeniem sytuacji ekonomicznej) w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Tym samym wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może odwołać się do zasobów innego podmiotu w celu uzyskania danego zamówienia. Przy czym odwołanie się do zasobów innego podmiotu jest dopuszczalne pod warunkiem, że wykonawca będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia (art. 26 ust. 2b zdanie drugie). W tej sytuacji na Wykonawcy powołującym się na zasoby innego podmiotu spoczywa obowiązek udowodnienia, że będzie dysponował tymi zasobami. W tym celu winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

            Odnosząc powyższe ustalenia do zagadnienia dopuszczalności powoływania się na doświadczenia ( referencje ) innych podmiotów należy stwierdzić, iż powołanie się przez wykonawcę na doświadczenie innego podmiotu i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia ( co do zasady jako podwykonawca ). Odnosząc się do pojawiającego się na tym tle zagadnienia dotyczącego określenia dokumentów służących potwierdzeniu dysponowania (oddania do dyspozycji) wiedzy i doświadczenia należy zaznaczać, iż ustawa PZP nie zawiera wykazu takich dokumentów. Jedynie art. 26 ust. 2b ustawy PZP wskazuje na formę pisemną.  W świetle powyższego należy wskazać, iż dokumentem takim może być każdy dokument, z którego jednoznaczne wynika zobowiązanie się innego podmiotu do udostępnienia takiego zasobu ( np. pisemne oświadczenie innego podmiotu, umowa itp. )

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (15/04/2010 14:06:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (03/03/2011 10:01:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (03/03/2011 10:01:54)
Lista wiadomości
Przetarg nieograniczony
dożywianie w szkołach podstawowych i gimnazjum w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Przetarg nieograniczony
zakup infokiosku
Przetarg nieograniczony na
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – część II”
Przetarg nieograniczony
dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoria
Przetarg nieograniczony
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r”
Przetarg nieograniczony
przetarg nieograniczony na wybór dostawcy posiłków dla uczniów
Przetarg nieograniczony
„Przebudowa ulic Okólna, Szkolna i 25-go Stycznia w Nowych Skalmierzycach"
Przetarg nieograniczony
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okresie od 01-11-2010r do 30-04-2013r"
Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Przetarg nieograniczony
„Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Jabłońskiego w Skalmierzycach"
Przetarg nieograniczony
na wybór "kierownika projektu" do zarządzania projektem pn. liczby rządzą światem realizowanym w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Przetarg nieograniczony na
Przebudowa chodnika na ul. 29-go Grudnia w Nowych Skalmierzycach
Przetarg nieograniczony
Przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych
Przetarg nieograniczony
Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
Przetarg nieograniczony
na przeprowadzenie warsztatów: a) trening facylitacyjny b) trening twórczości - kreowanie innowacyjności
Przetarg nieograniczony
na zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach dostawa urządzeń skate parku
Przetarg nieograniczony
w sprawie uruchomienia procedury przetargowej ( przetarg nieograniczony ) dotyczącej wyboru wykonawcy na dowóz dzieci do gimnazjum w Nowych Skalmierzycach i szkoły podstawowej w Gostyczynie oraz Zespołu Szkół w Ociążu w okresie od 1 września 2010r. do 24 czerwca 2011r.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Miedzianowie, obręb Droszew, Mącznikach i Lezionie. Przetarg odbędzie się w dniu
Udzielenie zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowice
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych
Sprzedaż nieruchomości
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Mącznikach i Lezionie.
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie warsztatów: obsługa trudnego klienta”
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych: postępowanie administracyjne, ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych”
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Remont i modernizacja budynku remizy OSP Skalmierzyce oraz instalacja oœświetlenia tylnej œściany remizy OSP
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach ETAP II odcinek od Cmentarza do działek"
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej ul. Jabłonkowa w Kotowiecku"
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
„Przebudowa dróg gminnych na Oś. Dąbek w Skalmierzycach ETAP II ul. Witosa oraz 24-go Stycznia"
Otwarty konkurs ofert
na realizację w 2010 roku zadań publicznych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wraz z udzieleniem wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela