Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała nr XVII.149.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
Uchwała nr XVII.148.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Uchwała nr XVII.147.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr LV.438.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 października 2018 roku w sprawie opłaty targowej.
Uchwała nr XVII.146.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XVII.145.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
Uchwała nr XVII.144.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.
Uchwała nr XVII.143.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała nr XVII.142.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 15 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Śliwnikach.
Uchwała nr XV.141.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Uchwała nr XV.140.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2031.
Uchwała nr XV.139.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2020
Uchwała nr XV.138.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XV.137.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała nr XV.136.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała nr XV.135.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu "Skalmierzycka Karta Seniora"
Uchwała nr XV.134.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.295.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka - "Kasa dla bobasa"
Uchwała nr XV.133.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 21 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2023.
Uchwała nr XV.132.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 3 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr XV.131.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 3 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021.
Uchwała nr XV.129.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 3 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI.371.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XV.128.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 3 października 2019 r.
w prawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Strzegowa.
Uchwała nr XV.127.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
Uchwała nr XIV.126.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Uchwała nr XIV.125.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 - 2020.
Uchwała nr XIV.123.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XIV.122.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr L.398.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
Uchwała nr XIV.121.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Miedzianów, obręb Droszew.
Uchwała nr XIV.120.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Boczków.
Uchwała nr XIV.119.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Czachory, obręb ewidencyjny Kościuszków.
Uchwała nr XIV.118.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XIV.117.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie skargi na niewłaściwe działanie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przy oszacowaniu zakresu i wysokości szkody w gospodarstwie rolnym spowodowanej wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Uchwała nr XIV.116.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2020 - 2023.
Uchwała nr XIV.115.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Uchwała nr XIII.114.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr XIII.113.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2003 r.
Uchwała nr XIII.112.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XIII.111.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie skargi na działalność organu wykonawczego jst. dot. nieogłaszania w BIP usługi audytu wewnętrznego od 1.01.2018 r.
Uchwała nr XIII.110.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
Uchwała nr XIII.109.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Skalmierzyce.
Uchwała nr XIII.108.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XII.107.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr XII.106.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 - 2026.
Uchwała nr XII.105.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XII.104.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI.91.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Uchwała nr XII.103.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XII.102.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XII.101.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XII.100.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XII.99.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XII.98.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XII.97.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XII.96.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiej policji informacji o kandydatach na ławników.
Uchwała nr XI.95.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr XI.94.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019 - 2026.
Uchwała nr XI.93.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2020-2023.
Uchwała nr XI.92.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XI.91.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Uchwała nr XI.90.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr L.398.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
Uchwała nr XI.89.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie opłat za wynajem obiektów sportowych i urządzeń placówek oświatowych stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XI.88.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XI.87.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XI.86.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2018.
Uchwała nr XI.85.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wotum zaufania.
Uchwała nr X.84.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Uchwała nr X.83.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
Uchwała nr X.82.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"
Uchwała nr X.81.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020"
Uchwała nr X.80.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII.60.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr X.79.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej.
Uchwała nr X.78.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr X.77.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr X.76.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
Uchwała nr X.75.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr IX.74.2019 z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na trwałą likwidacje ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
Uchwała nr IX.73.2019 z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr VIII.72.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr VIII.71.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr VIII.70.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "remoncie drogi nr 5303P w miejscowości Boczków".
Uchwała nr VIII.69.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Uchwała nr VIII.68.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Uchwała nr VIII.67.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
Uchwała nr VIII.66.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta nowe Skalmierzyce na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
Uchwała nr VIII.65.2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr VII.64.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr VII.64.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr VII.63.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
Uchwała nr VII.62.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała nr VII.61.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr VII.60.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VII.59.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr VII.58.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr VII.57.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr VII.56.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VII.55.2019 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VI.54.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr VI.53.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
Uchwała nr VI.52.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Uchwała nr VI.51.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki - budowa chodnika z odwodnieniem - na odcinku dł. ok 600 m".
Uchwała nr VI.50.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na"przebudowie drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - etap II - w miejscowości Strzegowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w miejscowości Gostyczyna na odc. dł. ok. 1965 m".
Uchwała nr VI.49.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
zmieniająca Uchwałę nr IV.38.2019 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr VI.48.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie opłat za wynajem obiektów sportowych i urządzeń placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr VI.47.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie i Mieście Ostrów Wielkopolski zadania pn.: "Modernizacja odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim".
Uchwała nr VI.46.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biskupice
Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Ociąż.
Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie powołania składu osobowego Kapituły Medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
Uchwała nr V.42.2019 z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok
Uchwała nr IV.41.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok.
Uchwała nr IV.40.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026.
Uchwała nr IV.39.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
Uchwała nr IV.38.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2019 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr IV.37.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwała nr IV.36.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia nazw ulicy w miejscowości Fabianów
Uchwała nr IV.35.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Ociąż
Uchwała nr IV.34.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych
Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała nr IV.32.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Żakowice, obręb Głóski.
Uchwała nr IV.31.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skalmierzyce.
Uchwała nr IV.30.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leziona.
Uchwała nr IV.29.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr IV.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr IV.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr IV.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021.
Uchwała nr IV.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela