Wyszukiwarka:

Uchwała nr XLVII.380.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała nr XLVII.380.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Pobierz uchwałę i załączniki w formacie PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Stempin (03/04/2018 11:10:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Stempin (03/04/2018 11:13:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Natalia Stempin (03/04/2018 11:13:29)
Lista wiadomości
Uchwała nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
Uchwała nr III.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
Uchwała nr III.22.2018 z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2026
Uchwała nr III.21.2018 z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr III.20.2018 z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za pomocą innego instrumentu płatniczego
Uchwała nr III.19.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr II.6.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała nr III.17.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Ostrów Wielkopolski w 2019 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie.
Uchwała nr III.16.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Uchwała nr III.15.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała nr III.14.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Uchwała nr III.13.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2019.
Uchwała nr III.12.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Uchwała nr III.11.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
Uchwała nr II.10.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr II.9.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr II.8.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na niewłaściwy nadzór nad inwestycją "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr II.7.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym nie prowadzącym działalności gospodarczej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Uchwała nr II.6.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała nr II.5.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Śliwniki.
Uchwała nr II.4.2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
Uchwała nr I.3.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczących oraz ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr I.2.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr I.1.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr LVI.442.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr LVI.441.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr LV.440.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr LV.439.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr LV.437.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
Uchwała nr LV.436.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2019.
Uchwała nr LV.435.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
Uchwała nr LV.434.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
Uchwała nr LV.433.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr LV.432.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr LV.431.2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr LIV.430.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr LIV.429.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nr XVIII.139.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Uchwała nr LIV.428.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
Uchwała nr LIV.427.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko - Gminnym oraz sali widowiskowej.
Uchwała nr LIV.426.2018 z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Nowych Skalmierzycach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Uchwała nr LIII.425.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok
Uchwała nr LIII.424.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr LIII.423.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2019-2021.
Uchwała nr LIII.422.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.378.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr LIII.421.2018 z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach Ołobocznych.
Uchwała nr LII.420.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr LII.419.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr LII.418.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktyki zakażeń pneummokokwych dla osób od 65 roku życia z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LII.417.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach oraz w rejonie ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach w Gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LII.416.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała nr LII.415.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.297.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LII.414.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LII.413.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr LI.412.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr LI.411.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr LI.410.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LI.409.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LI.408.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie przystąpienia na sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno - wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LI.407.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w Mącznikach.
Uchwała nr LI.406.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kotowiecko.
Uchwała nr LI.405.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr LI.404.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
Uchwała nr LI.403.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr LI.402.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2017.
Uchwała nr L.401.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr L.400.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr L.399.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr L.398.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
Uchwała nr L.397.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr L.396.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
Uchwała nr XLIX.395.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr XLIX.394.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018 - 2026.
Uchwała nr XLIX.393.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki - budowa chodnika z odwodnieniem - etap II".
Uchwała nr XLIX.392.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVII.382.2018 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5305P Strzegowa - Gostycyna - etap I od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307 P w miejscowości Strzegowa na odc. dł. ok. 2250 m".
Uchwała nr XLIX.391.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIX.390.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach.
Uchwała nr XLIX.389.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLIX.388.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała nr XLIX.387.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach oraz Śliwnikach.
Uchwała nr XLIX.386.2018 z dnia 07 maja 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLVIII.385.2018 z dnia 09 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pod nazwą:"Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" oraz nadania jej nowego statutu.
Uchwała nr XLVII.384.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr XLVII.383.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr XLVII.382.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "przebudowie drogi nr 5305P Strzegowa - Gostycyna - etap I od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w miejscowości Strzegowa na odc. dł. ok. 2250 m".
Uchwała nr XLVII.381.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Uchwała nr XLVII.380.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie zgłoszenia sołectwa do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Uchwała nr XLVII.379.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Uchwała nr XLVII.378.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała nr XLVII.377.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 r.
Uchwała nr XLVII.376.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XLVII.375.2018 z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej, na czas znaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLVI.374.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018 rok.
Uchwała nr XLVI.373.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała nr XLVI.372.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad oraz określenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Uchwała nr XLVI.371.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Gminnemu w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XLVI.370.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała nr XLVI.369.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLV.368.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Uchwała nr XLV.367.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2018rok.
Uchwała nr XLV.366.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2018-2026.
Uchwała nr XLV.365.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XL.304.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trkusów.
Uchwała nr XLV.364.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego".
Uchwała nr XLV.363.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie w 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XLV.362.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu w 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XLV.361.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsku - Katolickiej pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych w 2018 r. na prace remontowo - konserwatorskie prze zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XLV.360.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała nr XLV.359.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Uchwała nr XLV.358.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII.245.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XLV.357.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonych w miejscowości Ociąż.
Uchwała nr XLV.356.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XLV.355.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2023".


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela