Wyszukiwarka:

Uchwała nr XXIX.207.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.

Uchwała nr XXIX.207.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Natalia Stempin (05/12/2016 10:44:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Natalia Stempin (05/12/2016 10:44:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Natalia Stempin (09/12/2016 09:55:08)
Lista wiadomości
Uchwała nr XXXI.236.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
Uchwała nr XXXI.235.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2017-2026.
Uchwała nr XXXI.234.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
Uchwała nr XXXI.233.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXXI.232.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
Uchwała nr XXXI.231.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".
Uchwała nr XXXI.230.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zobowiązania Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do zawarcia w imieniu Gminy umowy na wykonanie zadania przez radcę prawnego dla Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr XXXI.229.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/272/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 października 213 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXXI.228.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXI.227.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Uchwała nr XXXI.226.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2017
Uchwała nr XXXI.225.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
Uchwała nr XXXI.224.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXX.223.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXX.222.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów.
Uchwała nr XXX.221.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko - Gminnym oraz sali widowiskowej.
Uchwała nr XXX.220.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXX.219.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem.
Uchwała nr XXX.218.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała nr XXX.217.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2017 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2015 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
Uchwała nr XXX.216.2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego.
Uchwała nr XXIX.215.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXIX.214.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
Uchwała nr XXIX.213.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
Uchwała nr XXIX.211.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
Uchwała nr XXIX.210.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2017.
Uchwała nr XXIX.209.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr XXIX.208.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na "remoncie drogi nr 5306P w miejscowości Leziono".
Uchwała nr XXIX.207.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".
Uchwała nr XXIX.206.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu boiska treningowego o nawierzchni sztucznej przy Stadionie Miejsko - Gminnym w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXIX.205.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
Uchwała nr XXIX.204.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXIX.203.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr XXIX.202.2016 z dnia 04 listopada 2016 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Prawa i Porządku Publicznego.
Uchwała nr XXVIII.201.2016 z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz.
Uchwała nr XXVII.200.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXVII.199.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
Uchwała nr XXVII.198.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr XXVII.197.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXVII.196.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części wsi Ociąż w Gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXVII.195.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXVII.194.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXVII.193.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXVII.192.2016 z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXVI.191.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXV.190.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie nadania nazwy "Stare Kino" sali widowiskowej przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXV.189.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środków realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmi9erzyce polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Uchwała nr XXV.188.2016 z dnia 09 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała nr XXV.187.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXV.186.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
Uchwała nr XXV.185.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXV.184.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu "Sali Widowiskowej" przy ul. Mostowej 1 w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXV.183.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia Matki Bożej Skalmierzyckiej Patronką Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXV.182.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Uchwała nr XXV.181.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała nr XXIV.180.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok
Uchwała nr XXIV.179.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
Uchwała nr XXIV.178.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uchwała nr XXIV.177.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXIV.176.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXIV.175.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXIV.174.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2015.
Uchwała nr XXIII.173.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXIII.172.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXII.171.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXII.170.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 - 2026.
Uchwała nr XXII.169.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uchwała nr XXII.168.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXII.167.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za grunty będące własnością osoby fizycznej.
Uchwała nr XXII.166.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XXII.165.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała nr XXII.164.2016 z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Nowe Skalmierzyce na lata 2012 -2019”.
Uchwała nr XXI.163.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XXI.162.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Uchwała nr XXI.161.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXI.160.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XX.159.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XX.158.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016 -2026.
Uchwała nr XX.157.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5306P na odcinku Strzegowa - Leziona”.
Uchwała nr XX.156.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5301P w miejscowości Ociąż – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 500 mb”.
Uchwała nr XX.155.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 700 mb”.
Uchwała nr XX.154.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała nr XX.153.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Fabianów na lata 2016 – 2022 – Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce”.
Uchwała nr XIX.152.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XIX.151.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała nr XIX.150.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 r.
Uchwała nr XIX.149.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Nowych Skalmierzycach oraz prawa własności posadowionego na nim budynku mieszkalnego, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Uchwała nr XIX.148.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała nr XIX.147.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ociąż.
Uchwała nr XIX.146.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości w Ociążu.
Uchwała nr XIX.145.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XIX.144.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XIX.143.2016 z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XVIII.142.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok.
Uchwała nr XVIII.141.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2016 r. na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała nr XVIII.140.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Powiatu Ostrowskiego”.
Uchwała nr XVIII.139.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Uchwała nr XVIII.138.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przejęcia od Powiatu Ostrowskiego zadania publicznego polegającego na wykonaniu projektów budowlanych i przebudowie dróg powiatowych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XVIII.137.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2020”.
Uchwała nr XVIII.136.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XVIII.135.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela