Wyszukiwarka:

Uchwała nr XVI.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

Uchwała nr XVI.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargowe przeniesienie udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości sąsiedniej.


Pobierz uchwałę i załączniki w formacie PDF

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Martyna Wolniaszek (11/01/2016 10:13:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Martyna Wolniaszek (11/01/2016 10:22:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Martyna Wolniaszek (11/01/2016 10:25:16)
Lista wiadomości
Uchwała nr XVII.134.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Uchwała nr XVII.133.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.
Uchwała nr XVII.132.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2026.
Uchwała nr XVII.131.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uchwała nr XVII.130.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XVII.129.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Uchwała nr XVII.128.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XVII.127.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2016.
Uchwała nr XVII.126.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
Uchwała nr XVI.125.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Uchwała nr XVI.124.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Kolejowa w miejscowości Kotowiecko.
Uchwała nr XVI.123.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej.
Uchwała nr XVI.122.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2014 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
Uchwała nr XVI.121.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2016 – 2020.
Uchwała nr XVI.120.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XVI.119.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przeniesienie udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości sąsiedniej.
Uchwała nr XVI.118.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
Uchwała nr XVI.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Uchwała nr XVI.116.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI.115.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Uchwała nr XV.114.2015 z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków.
Uchwała nr XIV.113.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
Uchwała nr XIV.112.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku leśnego od 2016 roku.
Uchwała nr XIV.111.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2016 roku.
Uchwała nr XIV.110.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2016 roku.
Uchwała nr XIV.109.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji stosowanego w wymiarze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2016 roku.
Uchwała nr XIV.107.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Uchwała nr XIV.106.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
Uchwała nr XIV.105.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2016.
Uchwała nr XIV.104.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
Uchwała nr XIV.103.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IV.29.2015 roku Rady Gminy i Miasta z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Uchwała nr XIV.102.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem.
Uchwała nr XIV.101.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem, na czas oznaczony do 3 lat (Ociąż, Leziona).
Uchwała nr XIV.100.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat (Nowe Skalmierzyce).
Uchwała nr XIV.99.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w Mącznikach.
Uchwała nr XIII.98.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
Uchwała nr XIII.97.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021.
Uchwała nr XIII.96.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonej na terenie gminy Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XIII.95.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi gminnej na terenie miasta Nowe Skalmierzyce ul. Kaliska i miejscowości Skalmierzyce ul. Ostrowska.
Uchwała nr XIII.94.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P – Etap IV – na odcinku od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w m. Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w m. Psary na odc. dł. ok. 2,7km” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”.
Uchwała nr XIII.93.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 5307P – Etap IV – na odcinku od skrzyżowania dróg 5305P i 5307P w m. Śliwniki do skrzyżowania z drogą nr 5310P w m. Psary na odc. dł. ok. 2,7km” realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020”.
Uchwała nr XIII.92.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
Uchwała nr XIII.91.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz nadania mu statutu.
Uchwała nr XIII.90.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2016 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2014 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom.
Uchwała nr XIII.89.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokalu mieszkalnego, położonego w Nowych Skalmierzycach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Uchwała nr XIII.88.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XIII.87.2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
Uchwała nr XII.86.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok.
Uchwała nr XII.85.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XII.84.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „remoncie drogi nr P13286 w miejscowości Droszew – od skrzyżowania do miejscowości Pawłów” na odcinku ok. 1 km.
Uchwała nr XII.83.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowych Skalmierzycach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała nr XII.82.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Węgry.
Uchwała nr XII.81.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XII.80.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia hejnału Nowych Skalmierzyc i zasad jego używania.
Uchwała nr XI.79.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
Uchwała nr XI.77.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021.
Uchwała nr XI.76.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2014 rok.
Uchwała nr XI.75.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie zakupu pojazdu dostawczego dla potrzeb schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.
Uchwała nr XI.74.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XI.73.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. na kadencję w latach 2016-2019.
Uchwała nr XI.72.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie ustanowienia hejnału Nowych Skalmierzyc i zasad jego używania.
Uchwała nr X.71.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015.
Uchwała nr X.70.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała nr X.69.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie lokali mieszkalnych, położonych w Nowych Skalmierzycach, wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu.
Uchwała nr X.68.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr X.67.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr X.66.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr X.65.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014
Uchwała nr IX.64.2015 z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr IX.63.2015 z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienie do opracowania i wdrażania planu rewitalizacji Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VIII.62.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015
Uchwała nr VIII.61.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VIII.60.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Droszew
Uchwała nr VIII.59.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr VIII.58.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę nr V.37.2015 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Mączniki
Uchwała nr VIII.57.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr VII.56.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2015
Uchwała nr VII.55.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021
Uchwała nr VII.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr V.43.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała nr VII.53.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania polegającego na „przebudowie drogi nr 5309P w miejscowości Biskupice Ołoboczne – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 550 mb.”
Uchwała nr VII.52.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach
Uchwała nr VII.51.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą (w miejscowości Nowe Skalmierzyce)
Uchwała nr VII.50.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą (w miejscowości Strzegowa)
Uchwała nr VII.49.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą (w miejscowości Fabianów)
Uchwała nr VII.48.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach wraz z prawem własności, znajdującej się na niej zabudowy, od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz ustanowienia na niej służebności przesyłu
Uchwała nr VII.47.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr VII.46.2015 z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie uchwały uchylającej uchwałę Nr XLIX/360/2014 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim
Uchwała nr VI.45.2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 października 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr V.44.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok
Uchwała nr V.43.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
Uchwała nr V.42.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 r.
Uchwała nr V.41.2015 z dnia 27 lutego 2015 r
w sprawie powołania Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”
Uchwała nr V.40.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom
Uchwała nr V.39.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr V.38.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń i obiektów na Stadionie Miejsko-Gminnym oraz sali widowiskowej
Uchwała nr V.37.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Mączniki
Uchwała nr V.36.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr V.35.2015 z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr IV.34.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2015 rok
Uchwała nr IV.33.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
Uchwała nr IV.32.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr IV.31.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów i Boczków
Uchwała nr IV.30.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2015-2021
Uchwała nr IV.29.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska
Uchwała nr IV.28.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie skreślenia załącznika nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr IV.27.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr IV.26.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr IV.25.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Droszewie w 2015 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr IV.24.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach w 2015 r. na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr IV.23.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach w 2015 r. na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr IV.22.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Południowa w miejscowości Biskupice Ołoboczne
Uchwała nr IV.21.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie od RSP "Promień" Śliwniki nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Śliwniki
Uchwała nr IV.20.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela