Wyszukiwarka:

Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Szymon Kozłowski (21/03/2013 10:42:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (21/03/2013 10:54:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (21/03/2013 10:54:33)
Lista wiadomości
Uchwała nr XL/300/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XL/299/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
Uchwała nr XL/298/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2014-2021
Uchwała nr XL/297/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014
Uchwała nr XL/296/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XL/295/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XL/294/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
Uchwała nr XL/293/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała nr XL/292/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Uchwała nr XL/291/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Uchwała nr XL/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016
Uchwała nr XXXIX/289/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok.
Uchwała nr XXXIX/288/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Chotowie.
Uchwała nr XXXIX/287/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
Uchwała nr XXXIX/286/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem.
Uchwała nr XXXIX/285/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przygodzice
Uchwała nr XXXIX/284/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie dopłaty do taryfy WPK w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała nr XXXIX/283/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXXVIII/282/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016
Uchwała nr XXXVIII/281/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Uchwała nr XXXVIII/280/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXXVIII/279/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
Uchwała nr XXXVIII/278/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
Uchwała nr XXXVIII/277/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok
Uchwała nr XXXVIII/276/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
Uchwała nr XXXVIII/275/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2014
Uchwała nr XXXVIII/272/2013 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXXVIII/271/2013 z dnia 30 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
Uchwała nr XXXVIII/270/2013 z dnia 30 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXXVII/269/2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXXVII/268/2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
Uchwała nr XXXVII/267/2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
Uchwała nr XXXVII/266/2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2014 roku, dotyczącego szczepień dzieci
Uchwała nr XXXVII/265/2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XXXVI/264/2013 z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXXVI/263/2013 z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach w drodze przetargu
Uchwała nr XXXVI/262/2013 z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku
Uchwała nr XXXVI/261/2013 z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XXXVI/260/2013 z dnia 5 września 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2012
Uchwała nr XXXV/259/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXXV/258/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
Uchwała nr XXXV/257/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP
Uchwała nr XXXV/256/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Uchwała nr XXXV/255/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XXXV/254/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XXXV/253/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Uchwała nr XXXIV/252/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXXIV/251/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXXIV/250/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
Uchwała nr XXXIV/249/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXXIII/248/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013rok.
Uchwała nr XXXIII/247/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2012rok.
Uchwała nr XXXIII/246/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wpierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
Uchwała nr XXXIII/245/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XXXIII/244/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XXXIII/243/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
Uchwała nr XXXIII/242/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXXIII/241/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 2013
Uchwała nr XXXII/240/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok.
Uchwała nr XXXII/239/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
Uchwała nr XXXII/238/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXXII/237/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony 3 lata.
Uchwała nr XXXII/236/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia programu profilaktycznego realizowanego w 2013 roku, dotyczącego sczepień dzieci urodzonych w roku 2011 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciw pneumokokom.
Uchwała nr XXXII/235/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziłanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Uchwała nr XXXII/234/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XXXI/233/2013 z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXX/232/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia załącznika nr 3 do wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XXIX/226/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2013 rok
Uchwała nr XXIX/225/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Uchwała nr XXIX/222/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II/5/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela