Wyszukiwarka:

Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r

Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r

w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/120/2008 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.

Pobierz uchwałę i uzasadnienie w formacie pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (08/06/2012 12:21:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (19/06/2012 10:25:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (19/06/2012 10:25:25)
Lista wiadomości
Uchwała nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Uchwała nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
Uchwała nr XXVIII/217/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2013.
Uchwała nr XXVIII/216/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
Uchwała nr XXVII/215/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2012 r
w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXVII/214/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2012 r
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała nr XXVII/211/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2012 r
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/261/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce...
Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 grudnia 2012 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2013-2021
Uchwała nr XXVI/209/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012
Uchwała nr XXVI/207/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVII/62/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011...
Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na niedpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonycj w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach, od Polskich Kolei Państwowych S.A.
Uchwała nr XXVI/203/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2013 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2011 zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeciwko pneumokokom
Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2016
Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym podmiotem
Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017
Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach
Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie dopłaty do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyc...
Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyc
Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne
Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne...
Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północ-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2012 r
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów...
Uchwała nr XXV/185/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
Uchwała nr XXV/184/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie przyjęcia na rok 2013 zobowiązania finansowego na udzielenie dotacji OSP w Gostyczynie na zakup wozu bojowego.
Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
Uchwała nr XXV/181/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie określenia stawek podatku od srodków transportowych na 2013 rok
Uchwała nr XXV/180/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2013
Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XXV/178/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXV/177/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXIV/176/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 października 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 października 2012 r
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 października 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 października 2012 r
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib odwodowych komisji wyborczych
Uchwała nr XXIII/171/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 września 2012 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiemu na realizację zadania "Przebudowa ciągu dróg..."
Uchwała nr XXIII/170/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 września 2012 r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania...
Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Ostrowskiego
Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach: Boczków, Żakowice obręb Głóski, Skalmierzyce.
Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 7 września 2012 r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Szkoła dla każdego II"
Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 sierpnia 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.
Uchwała nr XXI/160/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 sierpnia 2012 r
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim"
Uchwała nr XXI/159/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 sierpnia 2012 r
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółach prawa handlowego przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drógą powiatową 5306P
Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowosci Chotów
Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach w drodze przetargu ustnego
Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 10 lipca 2012 r
w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała nr XIX/145/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/02 Rady Gminy I Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 06.12.2002r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XIX/144/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2011 rok.
Uchwała nr XIX/142/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie absolutorium dla burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2012 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2011 rok.
Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 kwietnia 2012 r
w sprawie uchylenia uchwały nr XVII/120/2008 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok.
Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach w latach 2012-2021
Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2012 r
w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnie w budżecie Gminy i Miasta w Nowe Skalmierzyce na rok 2013 stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2012 r
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowe Skalmierzyce w latach 2012-2019".
Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2012 r
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 marca 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XVI/130/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
Uchwała nr XVI/129/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2012-2021
Uchwała nr XVI/128/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach w 2012 r. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała nr XVI/127/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznacznie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Strzegowa w latach 2012-2019"
Uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy Miejscowości Skalmierzyce w latach 2012-2019"
Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego, ograniczonego.
Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2012 r
w sprawie: Przyjęcia "Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzye w latach 2012 - 2015"
Uchwała nr XV/119/12 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 stycznia 2012 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XV/118/12 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 stycznia 2012 r
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego"
Uchwała nr XV/117/12 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 stycznia 2012 r
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Uchwała nr XV/116/12 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 stycznia 2012 r
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/62/2011 r. Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17.06.2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XV/115/12 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 stycznia 2012 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2012 rok
Uchwała nr XV/114/12 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 16 stycznia 2012 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela