Wyszukiwarka:

Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r

Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r

w sprawie uchylenia Uchwały nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Pobierz uchwałę i uzasadnienie w formacie pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (23/11/2011 09:44:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (29/11/2011 09:25:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (29/11/2011 09:25:37)
Lista wiadomości
Uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na na 2011 rok
Uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
Uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym działającym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XIV/109/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Opadów Komunalnych w Psarach
Uchwała nr XIV/108/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
Uchwała nr XIV/107/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012
Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych na 2012 rok
Uchwała nr XIV/105/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr XIII/103/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/170/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2016
Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania.
Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji stosowanego w wymierze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2012 r.
Uchwała nr XIII/95/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2012 r.
Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku leśnego od 2012
Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2012 r.
Uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie uchylenia Uchwały nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 września 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany treści uchwały nr XVII/103/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku.
Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany treści uchwały nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Gminy Sieroszewice zadania pod nazwą: umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia - środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Miasta Kalisza zadania pod nazwą: Umieszczenie osób będących mieszkańcami Miasta Kalisza w ośrodku wsparcia - śrowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany uchwały XXVI/164/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie uzupełnienia składu osobowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej
Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2011 r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt."Szkoła dla każdego" Nr: POKL.09.01.02-30-034/11 realizowanego w trybie systemowym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w pramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z tym samym najemcą
Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2012-2015
Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/242/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upworzechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Uchwala nr VIII/62/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinanoswanie prac konserwatorskich, rstauracyjnych i robót budowlanch przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Śliwniki.
Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie określenia za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecka na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010
Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy i Masta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok.
Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy i Miasta Nowy Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchmośći gruntowej, na czas oznaczonych do 3 lat.
Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie uchylenia ustawy w sprawie ustalenia zasad naliczania opłat za grunty oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem na cele uporaw rolniczych.
Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kotowiecku, w drodze przetargu nieograniczonego
Uchwała nr V/45/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr V/43/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na zas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18
Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnycg Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie powołania członków Kapituły Medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr III/26/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr III/25/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr III/24/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
Uchwała nr III/23/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”
Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Uchwała nr III/21/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała nr III/18/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach Ołobocznych.
Uchwała nr III/17/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.
Uchwała nr III/16/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
Uchwała nr III/13/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr III/11/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela