Wyszukiwarka:

Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku


UCHWAŁA NR  III / 14  /11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 stycznia 2011 roku


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536  uchwala się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do realizacji program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z organizacjami pozarządowymi na 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  III / 14  /11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia  28 stycznia  2011 roku

 

 


      W związku z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z 2010 roku Dz. U. Nr 234, poz. 1536 zachodzi potrzeba podjęcia stosownej Uchwały Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dotyczącej przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

 Załącznik do
Uchwały Nr   III / 14  /11
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia  28 stycznia 2011 roku

 

 

Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok


§ 1.

1.  Program współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwany dalej „programem”, stanowi element polityki społeczno- finansowej gminy.

2.  Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami gminy.

3.  Władze samorządowe podejmować będą, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działania służące rozwojowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, stwarzać warunki dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu, podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, współpracę w gromadzeniu środków z innych źródeł, wspieranie rozwoju turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

4.  Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2.

1. Celem programu jest:
a.  umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
b.  stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy
i Miasta Nowe Skalmierzyce,
c.  uzupełnianie działań Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
d.  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

2. Współpraca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3.

1. Ze strony Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce program realizują:
a) Rada Gminy i Miasta – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej
i finansowej gminy;
b) Burmistrz Gminy i Miasta- w zakresie realizacji założeń powyższej polityki, przyznawania dotacji celowych i innych form pomocy;
c) Urząd Gminy i Miasta- w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem
i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji pozarządowych, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródła finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.
2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


§ 4.

Zakres współpracy obejmuje:

1. Zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

2. Oddawanie do użytkowania bądź wynajmowania, wydzierżawiania lub użyczania na preferencyjnych warunkach lokali, budynków lub obiektów komunalnych oraz udostępnienia ich na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3. Promocję działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w mediach.

4. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;

5. Współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;

6. Współpracę przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;

7. Koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;

8. Wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów.

§ 5.

Formy współpracy obejmują:

1. Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2. Dotacje, o których mowa w Ustawie, nie mogą być udzielone na:
a. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na podstawie przepisów szczególnych,
b. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, a także ponoszenie nakładów inwestycyjnych
c. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
d.  udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e. działalność polityczną i religijną,
f. inne koszty niż określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

3. Decyzję o wyborze podmiotów,  które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz
o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań
publicznych podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w formie zarządzenia.

4. Współpracę w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
a) Opiniowanie wniosków o dotacje celowe;
b) Promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z innych źródeł;
c) Konsultacje projektów na etapie ich przygotowania.

5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu.

§ 6.

Ustala się na rok 2011 następujące priorytety dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
w zakresie:

1. Edukacji

2. Kultury i sztuki:
a) Upowszechnianie czytelnictwa i książki;
b) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, popieranie inicjatyw artystycznych, społecznego ruchu kulturalnego;
c) Stworzenie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym;
d) Wspieranie imprez i przedsięwzięć o charakterze artystycznym (upowszechnianie muzyki, plastyki, teatru i recytacji, filmu, tańca) ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży oraz rodziny.

3. Kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a)  Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
b)  Wspieranie imprez rekreacyjno- sportowych i turystycznych,    umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo;
c)  Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży;
d) Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych.

4. Ochrony i promocji zdrowia.

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6.     Przeciwdziałania patologiom społecznym:

7. Integracji europejskiej i promocji miasta.

§ 7.

Na realizacje powyższych zadań przeznacza się z budżetu środki na dotację w wysokości 125.000,00 zł.

§ 8.

Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
 poziom szkolenia i efekty współzawodnictwa sportowego,
 posiadanie bazy sportowej,
 efektywność w pozyskiwaniu środków finansowych,
 doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
 gwarancja prawidłowej realizacji zadania i wykorzystania przyznanej dotacji,
 atrakcyjność i dostępność zadania dla społeczeństwa,
 promocja gminy.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Aleksander Liebert (16/02/2011 11:24:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Aleksander Liebert (16/02/2011 11:24:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Aleksander Liebert (16/02/2011 11:25:46)
Lista wiadomości
Uchwała nr XIV/113/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na na 2011 rok
Uchwała nr XIV/111/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2012-2021
Uchwała nr XIV/110/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym działającym na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XIV/109/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Opadów Komunalnych w Psarach
Uchwała nr XIV/108/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012
Uchwała nr XIV/107/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012
Uchwała nr XIV/106/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych na 2012 rok
Uchwała nr XIV/105/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XIII/104/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr XIII/103/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/170/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2016
Uchwała nr XIII/101/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania.
Uchwała nr XIII/100/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XIII/98/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 listopada 2011 r
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XII/97/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/52/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji stosowanego w wymierze podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2012 r.
Uchwała nr XIII/95/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku rolnego od 2012 r.
Uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku leśnego od 2012
Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji stosowanych w wymiarze podatku od nieruchomości od 2012 r.
Uchwała nr XII/92/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr XII/91/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
Uchwała nr XII/88/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2012
Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
Uchwała nr XII/85/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą
Uchwała nr XII/83/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie uchylenia Uchwały nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 października 2011 r
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 września 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr X/80/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr X/78/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany treści uchwały nr XVII/103/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku.
Uchwała nr X/76/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany treści uchwały nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym
Uchwała nr X/75/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu" nr: POKL.09.01.01-30-049/11 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Gminy Sieroszewice zadania pod nazwą: umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku wsparcia - środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce od Miasta Kalisza zadania pod nazwą: Umieszczenie osób będących mieszkańcami Miasta Kalisza w ośrodku wsparcia - śrowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie zmiany uchwały XXVI/164/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów
Uchwała nr X/69/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 2 września 2011 r
w sprawie uzupełnienia składu osobowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej
Uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2011 r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt."Szkoła dla każdego" Nr: POKL.09.01.02-30-034/11 realizowanego w trybie systemowym współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w pramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (...)
Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgodny na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony z tym samym najemcą
Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w kadencji 2012-2015
Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/242/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 czerwca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach projektu systemowego "Nowe umiejętności szansą na sukces" współfinansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upworzechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Uchwala nr VIII/62/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinanoswanie prac konserwatorskich, rstauracyjnych i robót budowlanch przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VIII/61/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Śliwniki.
Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie określenia za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecka na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 r
w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010
Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy i Masta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok.
Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2010 rok.
Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy i Miasta Nowy Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej"
Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchmośći gruntowej, na czas oznaczonych do 3 lat.
Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 maja 2011 r
w sprawie uchylenia ustawy w sprawie ustalenia zasad naliczania opłat za grunty oddanie w dzierżawę z przeznaczeniem na cele uporaw rolniczych.
Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2011 rok
Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr VI/47/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr VI/46/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kotowiecku, w drodze przetargu nieograniczonego
Uchwała nr V/45/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia
Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr V/43/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr V/42/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na zas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr V/41/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18
Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 2 "Pod Kasztanami" w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr V/38/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla radnycg Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 marca 2011 r
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała nr IV/33/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skamierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr IV/32/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości gruntowej na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, oddawane w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 lutego 2011 r
w sprawie powołania członków Kapituły Medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała nr III/27/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała nr III/26/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2011-2018
Uchwała nr III/25/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr III/24/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie drogowe
Uchwała nr III/23/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”
Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
W sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
Uchwała nr III/21/11 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2011 r
w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała nr III/18/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach Ołobocznych.
Uchwała nr III/17/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Ociążu.
Uchwała nr III/16/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości, na czas oznaczony do 3 lat.
Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała nr III/14/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
Uchwała nr III/13/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała nr III/12/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2011
Uchwała nr III/11/11 Rady Gminy i Miasta z dnia 28 stycznia 2011 roku
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela