Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku

UCHWAŁA NR XXXIV/259/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 22 października 2010 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku, Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

§1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujących wysokościach:

 

 1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciągnikowej               15,00 zł
 2. Przy sprzedaży z samochodu dostawczego lub wozu konnego                           10,00 zł
 3. Przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza oraz wózka ręcznego                                 2,00 zł
 4. Przy sprzedaży ze składanych stoisk i straganów                                                10,00 zł
 5. Przy sprzedaży ze stołu na zadaszonym stoiskach handlowych, od stanowiska    3,00 zł
 6. Przy sprzedaży z pawilonu handlowego stanowiącego własność właściciela targowiska, od pawilonu     3,00 zł         

 

§2

 1. Opłatę targową pobiera się dziennie w formie pieniężnej.

 

§3

 1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa dokonywanego przez inkasentów Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka Z o.o w Skalmierzycach.
 2. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% od sumy zainkasowanych kwot.

 

§4

Wysokość stawek opłaty targowej ustala się na każdy rok budżetowy.

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż od 01 stycznia 2011 roku.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

                                                                           

/-/Kazimierz Sipka

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XXXIV/259/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 22 października 2010 roku

 

 

      Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada w drodze uchwały określa wysokość, zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej jak również może zarządzić pobór opłaty w drodze inkasa określając inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

 

Ze względu na relatywnie niski poziom stosowanych do tej pory stawek opłaty targowej, mały wpływ na dochody budżetu oraz zamiar wspierania tej działalności- proponowana stawka opłaty targowej została ustalona na poziomie roku 2010.

Dochody budżetu z tytułu tej opłaty nie przekraczają 10 tyś. zł. w skali roku. Maksymalna stawka opłaty targowej na 2010 rok wynosi 699,27 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bolesław Borkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (16/12/2010 11:39:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (22/02/2011 10:44:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (22/02/2011 10:44:48)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XXVIII/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXXII/ 248/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/247/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXX/240/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXIX/239/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/234/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/ 233/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXIX/232/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/231/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII/230/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIX/229/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /220/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /219/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /218/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
Uchwała Nr XXVII/211/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela