Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r

UCHWAŁA NR XXX/237/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 28 maja 2010 roku

 

 

w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240) uchwala się co następuje:

 

§1

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce lub jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a także określa osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

 

§2

 1. Udzielenie ulg, o których mowa w §1 na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami) dokonywane w formie decyzji, stanowi pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późniejszymi zmianami)
 2. Podmiot ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

 

§3

 1. Należności mogą zostać w całości lub części umorzone w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, w szczególności gdy:

1) dłużnik- osoba fizyczna- zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,- zł)

2) osoba prawna- została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub należność uległa przedawnieniu,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź jego siedziby, a koszty ustalenia tych danych przewyższają wartość należności,

6) należności nie ściągnięto w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

7) należność pieniężna jest mniejsza lub równa pięciokrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu w postępowaniu upominawczym lub nakazowym,

8) wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest niecelowe z powodu sytuacji finansowej dłużnika, bowiem przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego można dochodzić należności,

9)  jest uzasadnione szczególnie ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi,

10) zaspokojenie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a zwłaszcza jego egzystencji lub jego rodzinie.

 

 1. Umorzenie należności może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika lub z urzędu.

 

 1. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, należności, o których mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

 

 1. Oświadczenie woli o umorzeniu należności musi być poprzedzone wnikliwym postępowaniem wyjaśniającym przez referat merytoryczny, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia określoną w ust. 1 oraz należycie umotywowany.

 

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 

 

 

§4

Należności mogą być odraczane lub rozkładane na raty na wniosek dłużnika. Postanowienia §3 stosuje się odpowiednio.

 

§5

Umorzenie należności, odroczenie spłaty należności albo rozłożenie płatności na raty w całości lub części następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.

 

§6

Do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności upoważniony jest Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§8

Traci moc uchwała nr XXXIV/199/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organów do tego upoważnionych.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bolesław Borkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (10/12/2010 08:59:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (16/12/2010 12:08:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (16/12/2010 12:08:32)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XXVIII/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXXII/ 248/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/247/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXX/240/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXIX/239/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/234/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/ 233/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXIX/232/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/231/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII/230/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIX/229/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /220/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /219/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /218/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
Uchwała Nr XXVII/211/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela