Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 217/ 10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 26 marca 2010 r.

                 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w związku  z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami  /t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./ 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, stanowiącej własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oznaczonej numerem działki 71/2 - o pow. 0,4300 ha, zapisanej w Kw. nr KZ1W/00071788/3; w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

       

   Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

                                

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/ 217/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

 

             Działka oznaczona nr 71/2 o powierzchni 0,4300 ha, położona  w miejscowości Mączniki, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy. Działka gruntu położona przy granicy z miastem Nowe Skalmierzyce, położona na skrzyżowaniu drogi lokalnej  w Mącznikach z ulicą Polną w Nowych Skalmierzycach, w sąsiedztwie ogródków działkowych, pojedynczej zabudowy mieszkaniowej, torów kolejowych i stadionu. Nieruchomość zaniedbana, zakrzewiona, w części północnej stoi betonowy słup energetyczny z napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia. Ponadto na nieruchomości, wzdłuż ulicy Polnej, usytuowane są drewniane szopy, podjazd dla samochodów osobowych wykonany z belek stalowych oraz znajduje się wygrodzony teren użytkowany jako ogródki warzywne. Zbycie nieruchomości umożliwi jej właściwe zagospodarowanie a pozyskane środki zwiększą budżet Gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ilona Galewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/04/2010 09:46:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (09/04/2010 09:54:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (09/04/2010 09:54:35)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XXVIII/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXXII/ 248/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/247/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXX/240/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXIX/239/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/234/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/ 233/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXIX/232/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/231/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII/230/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIX/229/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /220/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /219/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /218/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
Uchwała Nr XXVII/211/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela