Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku

UCHWAŁA  NR  XXVIII/215/10

Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia  26 marca 2010 r.

 

w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

           

            Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 6 i art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) uchwala się co następuje:

 § 1

W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXV/160/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 1. w § 5 ust. 2 -  dodaje się pkt 5   w  brzmieniu „ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych"
 2. w § 5 ust. 2 -dodaje się   pkt 6  w  brzmieniu „ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone   w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „
 3. w § 5 ust. 2 - dodaje się pkt 7  w brzmieniu „ pomoc osobom mającym trudności  w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  z zakładu karnego"
 4. w § 5 ust. 2 - dodaje się pkt 8   w brzmieniu  „ współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach"
 5. w § 5 ust. 3 -  wykreśla się pkt 1 i 2 , natomiast  pkt 3, 4, 5 i 6   otrzymuje kolejność 1, 2, 3 i 4
 6. w § 5 ust. 3 - dodaje się pkt 5 w brzmieniu „ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,
 7. w § 5 ust. 3 - dodaje się pkt 6 w brzmieniu „ przyznawanie i i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 8. w § 5 ust. 3 - dodaje się pkt 7 w brzmieniu „ wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki".

 

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

 

/-/ Kazimierz  Sipka

 

 


 UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XXVIII/215/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 26 marca 2010 r.

   

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm. )  wprowadzonych ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz. U.  z 2009 r. Nr 92, poz. 753 ze zm. ), konieczne jest wprowadzenie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach niezbędnych do prawidłowego  realizowania zadań w zakresie  zadań własnych gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Irena Rachwalska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/04/2010 09:56:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/04/2010 12:55:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/04/2010 12:55:23)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XXVIII/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXXII/ 248/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/247/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXX/240/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXIX/239/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/234/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/ 233/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXIX/232/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/231/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII/230/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIX/229/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /220/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /219/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /218/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
Uchwała Nr XXVII/211/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela