Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
UCHWAŁA  Nr  XXVIII/214/10

RADY  GMINY  i  MIASTA   NOWE  SKALMIERZYCE

z dnia 26 marca 2010 r.

 

              w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności  za  usługi  opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych  przez   Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowych  Skalmierzycach.

           

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zmianami)  art.50 ust. 6 ustawy z dnia 12marca 2004r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175  poz.1362 ze zm.) uchwala  się co następuje

 

§ 1

Usługi opiekuńcze przyznawane zgodnie z art.50 ustawy o pomocy społecznej są  świadczone przez opiekunki domowe zatrudnione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

§ 2

1)      Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się następująco:

 

Dochód na osobę w rodzinie na podstawie                   

kryterium dochodowego określonego

w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej           

Odpłatność w zależności od kosztu 1 godz.usługi opiekunki

domowej lub miesięcznego kosztu pomocy doraźnej

 

dla osoby samotnie gospodarującej

dla osoby w rodzinie

                           do    100%

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej   100% - 150%

5%

10%

                         „        150% - 200%

10%

15%

                         „        200% - 250%

15%

20%

                         „        250% - 300%

20%

25%

                         „        300% - 350%

25%

30%

                         „        350% - 400%

30%

35%

                         „        400% - 500%

50%

60%

                         „        500% - 600%

70%

80%

                         „        600% - 700%

90%

100%

                         „        700%

100%

100%


 

2) Stawka 1 godziny pracy opiekunki domowej wynosi:  15,00 zł

3) Stawka miesięczna doraźnej pomocy usługowej wynosi 300,00 zł brutto.

 

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, ze względu na:

  1.  konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub innej placówce opiekuńczo - wychowawczej i leczniczo - rehabilitacyjnej
  2. więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna jest przewlekle chora
  3. zdarzenie losowe
  4. duże, odpowiednio udokumentowane wydatki na leki itp. wynikające z pogorszenia się stanu zdrowia.

 

 

§ 4

Opłata za usługi wpłacana jest na konto bankowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  do dnia 10 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła w życie.

 

 

                                                                

PRZEWODNICZĄCY

RADY  GMINY i  MIASTA    NOWE  SKALMIERZYCE

 

/-/ Kazimierz  Sipka

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do Uchwały Nr XXVIII/214/10

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia  26 marca 2010 r.

 

 Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wydatków za świadczenie usług opiekuńczych. Wydatki na te usługi podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie  przekracza dochód ustawowy obliczony zgodnie z art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy  społecznej.

 

Jeżeli dochód ten jest niższy lub równy dochodowi ustawowemu, to obowiązek taki nie istnieje, świadczenie usług opiekuńczych jest bezpłatne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Rachwalska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/04/2010 09:55:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/04/2010 12:59:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/04/2010 12:59:15)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XXVIII/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXXII/ 248/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/247/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXX/240/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXIX/239/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/234/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/ 233/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXIX/232/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/231/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII/230/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIX/229/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /220/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /219/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /218/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
Uchwała Nr XXVII/211/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela