Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXVII/210/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr  XXVII / 210 / 10

Rady  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce

  z dnia  28  stycznia  2010  roku

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami), uchwala  się  co  następuje :

 

§ 1

 1. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wyemituje 2.000 (słownie: dwa tysiące) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
 2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
 3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
 4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
 5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

 

 

 § 2

 

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na budowę  i  modernizację  dróg  gminnych  oraz  ciągów  pieszych .

 

 §3

 

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
  1.  seria A10 o wartości 200.000 zł,
  2. seria B10 o wartości 200.000 zł,
  3.  seria C10 o wartości 200.000 zł,
  4. seria D10 o wartości 200.000 zł,
  5.  seria E10 o wartości 200.000 zł,
  6. seria F10 o wartości 200.000 zł,
  7. seria G10 o wartości 200.000 zł,
  8. seria H10 o wartości 200.000 zł,
  9. seria  I 10 o wartości 200.000 zł,
  10. seria J 10 o wartości 200.000 zł.
 2. Emisja obligacji serii A10 i C10 nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2010 r., emisja obligacji serii B10, D10, F10 i H10 nastąpi nie później niż 30 lipca 2010 r., a emisja obligacji serii E10, G10, I10 i J10 nastąpi nie później niż 30 października 2010 r.,
 3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 4

 

 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
  1. 4 lat od daty emisji obligacji serii A10 i B10,
  2. 5 lat od daty emisji obligacji serii C10 i D10,
  3. 5,5 roku od daty emisji obligacji serii E10,
  4. 6 lat od daty emisji obligacji serii F10,
  5. 6,5 roku od daty emisji obligacji serii G10,
  6. 7 lat od daty emisji obligacji serii H10,
  7. 7,5 roku od daty emisji obligacji serii I10 ,
  8. 8 lat od daty emisji obligacji serii J10 .
 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
 3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

 

§ 5

 

 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
 3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
 4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
 5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

 

§ 6

 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w latach 2010-2018.

 

§ 7

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do:

a)    zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b)    dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c)     wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce

 /-/ Kazimierz  Sipka

 

 

 

Uzasadnienie 

 do  Uchwały  Nr  XXVII/210/10  Rady  Gminy  i  Miasta  Nowe  Skalmierzyce

 z  dnia    28.01.2010 roku

 

 

Środki  finansowe  z  planowanej  emisji  obligacji  w  wysokości  2.000.000,00  zł. będą  przeznaczone  na  budowę i  modernizację  dróg  gminnych  oraz  ciągów  pieszych . Wyemitowane  zostaną  2.000  obligacji  o  wartości  nominalnej  1.000,00  zł.  każda  i  w  następujących  seriach : A10 , B 10 , C 10 , D 10 , E 10 , F 10 , G 10 , H 10 , I 10 i J 10 ,  o  wartości nominalnej  200.000,00  zł. każda .

Emisja  obligacji  nastąpi w  następujących  terminach :

 • do  30  kwietnia  2010 roku  seria A10 i C10 na  wartość  400.000,00  zł. ,
 •  do  30  lipca  2010 roku  serie : B10,D10,F10,H10  na  wartość 800.000,00  zł.,
 • do  30  października  2010  roku  serie : E10,G10,I10,J10 na  wartość  800.000,00  zł.

Wykup  obligacji  nastąpi  w  latach  2014 do 2018 po  400.000,00 zł  każdego  roku tj. do  30  dnia  miesiąca  kwietnia  w  wysokości  200.000,00  zł  oraz  do  30  dnia  miesiąca  lipca  200.000,00  zł. każdego  roku , za  wyjątkiem  roku 2018 gdzie  ostatnia  seria  obligacji na  kwotę  200.000,00  zł zostanie  wykupiona do  końca  miesiąca  października tego  roku .

Oprocentowanie  obligacji  będzie  zmienne  -  równe  stawce  WIBOR6M  ustalonej  na  dwa  dni  robocze  przed  rozpoczęciem  okresu  odsetkowego , powiększonej  o  marżę . Stawka  WIBOR6M  w  połowie  miesiąca  stycznia  2010  roku  kształtowała  się  na  poziomie  ok. 4,39% .  Maksymalna  stosowana  stawka  marży  nie  przekracza  aktualnie  2 % . Maksymalne  oprocentowanie  obligacji  wg  aktualnych  danych    nie  powinno  przekroczyć  6,39 % . Przy  czym  stawka  WIBOR6M  jest  stawką  zmienną  a  jej  wysokość  zależy  od  wielu  czynników  makroekonomicznych .

Wybór  banku na  obsługę  emisji  obligacji  nastąpi w  formie  konkursu  ofert .

Szacowany  jednorazowy  wydatek  z  tego  tytuły  wyniesie  kilkanaście  tysięcy zł..

 

          Kwoty  długu  za  lata  2010 do 2018  przy  uwzględnieniu  emisji  obligacji  o  wartości 2  mln  zł.  przedstawia  załączona  prognoza .

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bolesław Borkowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/04/2010 09:54:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/04/2010 09:12:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/04/2010 09:12:16)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXV/266/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/260/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
Uchwała Nr XXVIII/258/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2011
Uchwała Nr XXXIV/256/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 października 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXXII/ 248/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Fabianowie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXXII/247/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 sierpnia 2010
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXX/241/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXX/240/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXIX/239/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/238/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXX/237/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 r
w sprawie zasad, sposobu i tytułu udzielania ulg: umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom podległym.
Uchwała Nr XXX/236/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 maja 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia do „Planu Odnowy Miejscowości Ociąż- Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce"
Uchwała Nr XXVIII/235/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXIX/234/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. 3 maja 32 w Nowych Skalmierzycach za 2009 rok.
Uchwała Nr XXIX/ 233/ 10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXIX/232/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/231/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII/230/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 ro
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIX/229/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 kwietnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /220/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXVIII /219/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /218/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXVIII /217/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mącznikach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/178/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania świadczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XXVII/212/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Droszew - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ,,
Uchwała Nr XXVII/211/10 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela