Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXVI/209/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVI/209/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 29 grudnia 2009  

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. I pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 412, 215, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt. 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości  33.810.200,00 zł 

z tego:

 • dochody bieżące w kwocie 33.640.200,00 zł
 • dochody majątkowe w kwocie  170.000,00 zł
 • dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie   4.726.157,00 zł
 • dotację celową na realizacje zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 155.240,00 zł
 • środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie (zał. Nr 8)            332.391,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 

§ 2

 

1.       Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 33.583.200,00 zł

               z tego:

 • wydatki bieżące w wysokości 29.546.780,00 zł
 •  wydatki majątkowe w wysokości 4.036.420,00 zł
 • wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.726.157,00 zł
 • wydatki na realizację  zadań wspólnych  realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  155.240,00 zł
 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3  w części związanej z realizacją zadań  jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  (zał. Nr 8) 332.391,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

 

§ 3

 

 1. Nadwyżkę  budżetu w kwocie 227.000,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i wykup obligacji.
 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów          717.000,00 zł
 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów            944.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

 

§ 4

 

Uchwala się kwotę 4.036.420,00 zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

§ 5

 

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 

 1. Przychody w wysokości                                57.000,00 zł
 2. Wydatki w wysokości                                    57.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

 

 

§ 6

 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie  2.317.000,00 zł w tym na:

 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.600.000,00 zł.

 

 

§ 7

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:

 1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określonych w załączniku Nr 6.
 2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 

 

§ 8

 

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł.
 2.  Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia  i uposażenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych do kwoty  200.000,00 zł.
 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
 4. Przekazania uprawnień  kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

 

§ 9

 

Dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł przeznacza  się  na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

 

§ 10

 

Tworzy się rezerwy:

 1. Ogólna w wysokości  179.500,00 zł
 2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie   156.500,00 zł

 

§ 11

 

 1. Jednostki pomocnicze prowadza gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.
 2. Ustala się fundusz do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 172.233,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

 

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta:

 1. Dotacji dla jednostek  sektora finansów publicznych 209.688,00 zł
 2. Dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 252.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

§ 13

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/209/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 29 grudnia 2009 roku.

 

 Dochody budżetowe na rok 2010 przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi:

 • podatku od nieruchomości,
 •  podatku od środków transportowych,
 • opłat targowych,
 • innych uchwał.

 

 Podatek rolny przyjęto  wg stawki opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny t. 34,10 zł za 1 dt - publikacja z 19 października 2009 roku M.P. Nr 68/09 poz. 886. Inne wpływy (czynsze mieszkaniowe, czynsze za lokale użytkowe i inne) przyjęto zgodnie  z szacunkami przygotowanymi przez  poszczególne Referaty Urzędu Gminy i Miasta.

 Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z:

 • pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z  20 października 2009 roku kwocie łącznej 4.911.749,00 zł z 

   czego:

Dział

Rozdział

§

kwota

750

75011

2010

109.300,00

852

85203

2010

559.200,00

 

85212

2010

4.053.900,00

 

85213

2010

1.250,00

 

 

2030

7.050,00

 

85214

2030

27.820,00

 

85216

2030

81.092,00

 

85219

2030

72.137,00

 

Razem

 

4.911.749,00

 

 • pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-37/09 z 21 września 2009 roku  w  kwocie 2.507,00 zł.

 

 Stosownie do porozumienia zna utrzymanie zawartego ze Starostą Ostrowskim oraz pismem 0Starosty Nr FN.0714-4/2009 z 27 października 2009 roku na utrzymanie ulic powiatowych w mieście przeznacza się 84.930,00 zł i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie 70.310,00 zł.

 Subwencje przyjęto do budżetu w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/09 z 18 października 2009 roku:

 • część oświatowa subwencji 10.573.153,00 zł
 • część wyrównawcza subwencji  591.898,00 zł

 

W wyżej cytowanym piśmie określono również udziały w podatku dochodowym od osób fonicznych w wysokości 6.087.672,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały szacunkowo w wysokości 700.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania w roku 2009. Wydatki budżetowe przyjęto według  wyliczeń szacunkowych. Wydatki za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowany zostanie po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy za II półrocze 2009 roku.

 Wydatki na zadnia zlecone przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury Krajowego Biuro wyborczego oraz Starosty.Wydatki szkół i przedszkoli przyjęto na podstawie zweryfikowanych planów przedstawionych przez dyrektorów.  Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie i narkomanii zaplanowane  zostały w wielkościach wpływ z tytułu wydawanych zezwoleń . Szczegółowy podział uwzględnia plan opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 W budżecie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 179.500,00 zł na realizacje zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, oraz rezerwę ogólną w kwocie 156.500,00 zł. Planowana dotacja dla instytucji kultury - biblioteki wynosi 176.400,00 zł. W dziale kultury poza biblioteką przewidziano wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury, imprezami planowanymi w 2010 roku oraz dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w drodze rozstrzygnięć konkursowych w kwocie 45.000,00 zł. Na   takich   samych   zasadach  w   dziale  kultury  fizycznej  na  dotacje  przewidziano  65.000,00 zł.

W wydatkach uwzględniono składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów podatku rolnego co stanowi 15.220,00 zł na utrzymanie Izb rolniczych stosownie do ustawy o izbach rolniczych Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w rozdziale 75023 w wysokości 30.000,00 zł. Nadwyżkę budżetową w kwocie 227.000,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/04/2010 09:30:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (07/04/2010 09:46:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (07/04/2010 09:46:50)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Uchwała Nr XXVI/201/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Skalmierzyce z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009.
Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/185/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyczynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samymi najemcami.
Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Szkoła sukcesu „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 562 696,20 PLN
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyce w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXI/168/09 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XX/162/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XX/161/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała Nr XX/160/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sprzedaż nieruchomości położonych w Mącznikach, Lezionie, Boczkowie w drodze przetargu
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości.
Uchwała Nr XX/158/09 Rady gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.02.2007 r. dotyczącego odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XX/157/09 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania
Uchwała Nr XIX/156/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odznaki-medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIX/149/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/148/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/147/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice w sprawie trybu finansowania prac budowlanych związanych z rozbudową Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Psarach .
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela