Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXV/198/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia  12 listopada  2009.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  na rok 2009

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XVIII/140/08 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2008 roku skorygowanej

 • uchwałą Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta z 6 lutego 2009 roku,
 • uchwałą Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta z 27 marca 2009 roku,
 • uchwałą Nr XXI/168/09 Rady Gminy i Miasta z 29 kwietnia 2009 roku
 • uchwałą Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta z 5 czerwca 2009 roku
 • uchwałą Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta z 26 sierpnia 2009 roku
 • uchwałą Nr XXIV/187/09 Rady Gminy i Miasta z 25 września 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dochody budżetowe zmniejsza sie o kwotę 261.499,00 zł do kwoty
 33.818.940,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa się o kwotę 148.891,00 zł do kwoty
4.547.444,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
153.710,00 zł
 •  dochody majątkowe
380.000,00 zł
 •  dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 317.231,00 zł do kwoty
 33.438.040,00 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę  802.399,00 zł do kwoty
33.834.040,00 zł
 w tym:
 
 •  wydania na zadania zlecone  zwiększa się o kwotę 148.891,00 zł do kwoty
 4.547.444,00 zł
 • wydatki na zadania na podstawie porozumień
 171.682,00 zł
 •  wydatki majątkowe zmniejsza sie o kwotę 1.088.621,00 zł do kwoty
5.433.867,00 zł 
 •  wydatki bieżące zwieksza sie o kwotę 326.222,00 do kwoty
 28.440.173.00 zł
 •  rezerwa ogólna 
161.391,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 156.500,00 zł

 

  przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 412.791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

   3.    Uchwala się niedobór budżetowy w kwocie 15.100,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

   4.    Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.088.621,00 zł do kwoty 5.247.427,00 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

   5.    Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - wieloletni plan inwestycyjny otrzymuje brzmienie  zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

   6.    Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 297.375,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2

§ 7 Uchwały głównej otrzymuje brzmienie:

 1. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 1.600.000,00 zł z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu oraz upoważnia się Burmistrza do ich zaciągania.
 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytóa., pożyczek i emisji obligacji w wysokości 1.259.100,00 zł oraz limit na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji w wysokości 1.244.000,00 zł w celu sfinansowania deficytu w wysokości 15.100,00 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/198/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 12 listopada 2009 roku

 

Zmiany budżetu wynikają z:

 

 1. Pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-38/09 z 30 września 2009 roku zmniejszającego dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego o kwotę 463,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75113 § 2010 - 463,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75113 § 4170 - 27,00 zł, § 4210 - 137,00 zł, § 4300 - 12,00 zł, § 4410 - 287,00 zł).
 2. Pisma Samorządu Mieszkańców Leziony z 18 września 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 6.875,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4210 - 6.875,00 zł, Dz. 010 rozdział 01008 § 4270 + 6.875,00 zł).
 3. Pisma Samorządu Mieszkańców Fabianowa z 18 września 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.272,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 - 4.272,00 zł, § 4300 + 4.272,00 zł).
 4. Pisma Samorządu Mieszkańców Droszewa z 8 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.500,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4300 - 2.500,00 zł, § 4210 + 2.500,00 zł).
 5. Pisma Samorządu Mieszkańców Strzegowy z 18 września 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 890,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4270 - 890,00 zł, § 4210 + 891,00 zł).
 6. Pisma Samorządu Mieszkańców Śliwnik z 28 września 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.513,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 - 1.513,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 4300 + 1.513,00 zł).
 7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-312/09 z 20 października 2009 roku zwiększającego plan dotacji na sfinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 5.356,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 5.356,00 zł, , wydatki Dz. 854 rozdział 85414 § 3240 + 4.356,00 zł).
 8. Przeniesienia wydatków na kwotę 14.300,00 z rozdziału 80195 odpowiednio do rozdziałów 80101, 80104, 80110 [wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 - 14.300,00 zł rozdział 80101 § 4010 + 8.300,00 zł (SP Biskupice Oł. 1.300,00 zł, SP Droszew 1.300,00 zł, SP Gostyczyna 1.300,00 zł, SP Kotowiecko 1.300,00 zł, SP Ociąż 500,00 zł, SP Skalmierzyce 1.300,00 zł), rozdział 80104 § 4010 + 3.900,00 zł (Nr 1 1.300,00 zł, Nr 2 1.300,00 zł, Ociąż 1.300,00 zł)rozdział 80110 § 4010 + 2.100,00 zł (Gimnazjum Nowe Skalmierzyce 1.300,00 zł, Gimnazjum Ociąż 800,00 zł)].
 9. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-321/09 z 21 października 2009 roku zwiększającego plan dotacji na dożywianie  w szkołach  o kwotę 10.800,00 zł (dochody Dz. 852  rozdział 85295 § 2030 +10.800,00 zł,  wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 10.800,00 zł).
 10. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-317/09 z 21 października 2009 rokuzmniejszającego   plan  dotacji  o  kwotę  455,00  zł  (dochody  Dz. 852  rozdział 85213 §  2030  -  1.125,00  zł,  §  2010  +  670,00  zł  wydatki  Dz. 852 rozdział 85213 § 3110 - 1.125,00 zł, § 3110 zlecone + 670,00 zł).
 11. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-316/09 z 20 października 2009 roku przyznającego   dotację celową na sfinansowanie prac komisji  kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie  264,00  zł  (dochody  Dz. 801 rozdział  80195 § 2030 +264,00  zł, wydatki  Dz. 801  rozdział 80195 § 4170 + 264,00 zł).\
 12. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowych Skalmierzycach z 26 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.700,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 - 1.700,00 zł, § 4170 +700,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł).
 13. Umowy Nr POKL.09.01.02-30-175/09-00 z 23 października 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu „Szkoła sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 wyrównywanie szans edukacyjnych" uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na rok 2009 tj. 143.045,00 zł (dochody Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 + 103.045,00 zł, § 2009 + 18.850,00 zł, § 6208 + 17.850,00 zł, § 6209 + 3.159,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdział 85395 § 4118 + 2.532,00 zł, § 4119 + 447,00 zł, § 4128 + 411,00 zł§ 4129 + 72,00 zł, § 4178 + 57.883,00 zł, § 4179 + 10.215,00 zł, § 4218 + 723,00 zł, § 4219 + 128,00 zł, § 4248 +22.674,00 zł, § 4249 + 4.001,00 zł, § 4308 + 16.895,00 zł, § 4309 +2.981,00 zł, § 4418 + 685,00 zł, § 4419 + 121,00 zł, § 4748 + 1.105,00 zł, § 4749 + 195,00 zł, § 4758 + 823,00 zł, § 4759 + 145,00 zł, § 6068 + 17.850,00 zł, § 6-59 + 3.159,00 zł).
 14. Umowa z Powiatem Ostrowskim w sprawie dofinansowania przebudowy drogi gminnej - ul. Polna w kwocie 10.000,00 zł (dochody Dz. 600 rozdział 60016 § 6300 + 10.000,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 10.000,00 zł).
 15. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-320/09 z 27 października 2009 rokuzwiększającego   plan  dotacji celowej na zwrot  podatku akcyzowego  o  kwotę  86.081,00  zł  (dochody  Dz. 010  rozdział 01095  §  2010  +  86.081,00  zł,  wydatki  Dz. 010  rozdział 01095 § 4110 +218,00 zł, § 4120 + 26,00  zł,  §  4170  +  1.444,00 zł, § 4430 +  84.393,00 zł).
 16. Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/04/09 z 29 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 139.553,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 - 3.364,00 zł, § 4210 - 42.600,00 zł, § 4260 - 60.000,00 zł, § 4280 - 280,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł, § 4350 - 1.200,00 zł, § 4370 - 1.000,00 zł, § 4750 - 4.000,00 zł, § 4010 + 116.214,00 zł, § 4110 + 15.000,00 zł, § 4270 + 2.480,00 zł, § 4440 + 5.859,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401§ 4010 - 14.500,00 zł, § 4110 - 2.200,00 zł, § 4120 - 800,00, § 4440 - 4.609,00 zł).
 17. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu Nr ZSO-3011-03/09 z 30 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 46.701,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 - 3.500,00 zł, § 4110 - 3.000,00 zł, § 4120 - 1.700,00 zł, § 4280 - 1.000,00 zł, § 4300 - 6.000,00 zł, § 4410 - 3.516,00 zł, § 4440 - 4.368,00 zł, § 4740 - 500,00 zł, § 4010 + 9.800,00 zł, § 4210 + 9.284,00 zł, § 4240 + 2.000,00 § 4210 + 1.500,00 zł, rozdział 80110 § 4110 - 7.200,00 zł, § 4120 - 1.100,00 zł, § 4300 - 4.449,00 zł, § 4350 - 710,00 zł, § 4370 - 1.400,00 zł, § 4410 - 2.800,00 zł, § 4440 - 2.858,00 zł, § 4740 - 1.000,00 zł, § 4750 - 2.000,00 zł, § 3020 + 2.208,00 zł, § 4010 + 21.309,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 + 500,00 zł, § 4120 + 100,00 zł).
 18. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG 300/20/09 z 30 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 21.009,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 - 800,00 zł. § 4260 - 5.500,00 zł, § 4270 - 8.000,00 zł, § 4280 - 500,00 zł, § 4350 - 900,00 zł,§ 4370 - 900,00 zł, § 4440 - 3.413,00 zł, § 3020 + 800,00 zł, § 4210 + 19.213,00 zł, rozdział 80103 § 4010 - 400,00 zł, § 4440 - 96,00 zł, § 4740 - 500,00 zł, § 3020 + 200,00 zł, § 4120 + 200,00 zł, § 4210 +96,00 zł, § 4240 + 500,00 zł).
 19. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie SP 311-19/09 z 30 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 14.595,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 - 2.200,00 zł, § 4110 - 1.100,00 zł, § 4120 - 700,00 zł, § 4260 - 4.000,00 zł, § 4350 - 300,00 zł, § 4370 1.000,00 zł, § 4410 - 1.300,00 zł §4440 - 495,00 zł,§ 4750 - 900,00 zł, § 4010 + 8.400,00 zł, § 4740 + 300,00 zł, rozdział 80103 § 4010 - 2.100,00 zł, § 4110 - 500,00 zł).
 20. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. Nr SPBO 3011-04/09 z 30 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 6.600,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 - 1.000,00 zł, §4120 - 1.000,00 zł, § 4210 - 1.000,00 zł, § 4260 - 1.500,00 zł, § 4350 - 500,00 zł, § 4370 - 800,00 zł, § 4750 - 800,00 zł, § 3020 + 1.000,00 zł, § 4010 + 5.600,00 zł).
 21. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Nr GNS-301-7/09 z 31 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 53.515,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4240 - 287,00 zł, § 4300 - 2.000,00 zł, § 4440 + 3.287,00 zł, §4110 - 28.000,00 zł, § 4260 + 25.000,00 zł, § 4120 - 5.500,00 zł, § 3020 - 1.000,00 zł, § 4170 - 2.300,00 zł, § 4270 - 3.500,00 zł, § 4280 - 1.400,00 zł, § 4350 - 3.300,00 zł, § 4370 - 2.000,00 zł, § 4740 - 2.000,00 , § 4750 - 1.000,00 zł § 4010 + 25.000,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010- 228,00 zł, § 4440 + 228,00 zł).
 22. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 2 listopada 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 14.016,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 - 2.940,00 zł, § 4260 - 1.000,00 zł, § 4350 - 100,00 zł, § 4370 - 300,00 zł, § 4410 - 500,00 zł, § 4440 - 247,00 zł, § 4740 - 1.000,00 zł, § 4750 - 2.000,00 zł, § 4210 + 200,00 zł, § 4270 +13.287,00 rozdział 80103 § 4240 - 1.800,00 zł, § 4260 - 800,00 zł, § 4270 - 2.600,00 zł, § 4370 - 220,00 zł, § 4410 - 200,00 zł, § 4440 - 309,00 zł § 4210+ 529,00 zł).
 23. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 z 2 listopada 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 55.034,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 - 48.534,00 zł, § 4300 - 6.500,00 zł, § 4210 + 38.500,00 zł, § 4220 + 14.000,00 zł, § 4440 + 2.534,00 zł).
 24. Pisma Samorządu Mieszkańców Kotowiecka z 31 października 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 11.000,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 - 11.000,00 zł Dz. 010 rozdział 01008 § 2450 + 11.000,00 zł).
 25. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-346/09 z 29 listopada 2009 roku zwiększającego dotację na świadczenia rodzinne o kwotę 62.603,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 62.603,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 62.603,00 zł).
 26. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2 listopada 2009 roku zmieniającego plan wydatków własnych na kwotę 20.480,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4700 - 1.500,00 zł, rozdział 85228 § 4170 - 3.480,00 zł, § 4110 - 662,00 zł, rozdział 85295 § 3110 - 14.838,00 zł , § 4210 + 2.900,00 zł, § 4270 + 10.100,00 zł, rozdział 85219 § 3020 + 1.500,00 zł, § 4170 + 2.500,00 zł, § 4300 + 3.480,00 zł).
 27. Przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.240,00 zł w Ochotniczych Strażach Pożarnych (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4300 - 1.240,00 zł, § 4170 + 960,00 zł, § 4350 + 280,00 zł).
 28. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Nr SRDIR.ŚDS/0330/9/2009 z 5 listopada 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 18.718,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4110 - 3.832,00 zł, § 4120 -772,00 zł, § 4260 - 1.300,00 zł, § 4270 - 6.484,00 zł, § 4280 - 8,00 zł, § 4300 - 4.000,00 zł, § 4350 - 12,00 zł, § 4360 - 248,00 zł, § 4370 - 630,00 zł, § 4430 - 862,00 zł, § 4740 - 150,00 zł, § 4010 + 3.954,00 zł, § 4210 + 13.188,00 zł, § 4440 + 1.576,00 zł).
 29. W związku z rozstrzygniętymi przetargami dotyczącymi zadań finansowanych pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i podpisanymi umowami przychody z tytułu pożyczek wyniosą 1.259.100,00 zł tzn. zmniejszą się o 540.900,00 zł, zmniejsza się tym samym wydatki inwestycyjne w roku 2009 na kanalizację o 103.900,00 zł do kwoty 896.100,00 zł i składowisko odpadów komunalnych o 935.130,00 zł do 416.760,00 zł, również wydatki na przebudowę szkoły na salę zebrań w Lezionie o kwotę 80.600,00 zł do kwoty 289.600,00 zł, a wzrosną wydatki w roku 2010. Zmniejsza się również dochody z wpływów udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 578.730,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie wyżej podanych wydatków inwestycyjnych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kaziemierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/11/2009 13:21:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (27/11/2009 09:09:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (27/11/2009 09:09:08)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Uchwała Nr XXVI/201/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Skalmierzyce z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009.
Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/185/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyczynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samymi najemcami.
Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Szkoła sukcesu „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 562 696,20 PLN
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyce w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXI/168/09 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XX/162/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XX/161/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała Nr XX/160/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sprzedaż nieruchomości położonych w Mącznikach, Lezionie, Boczkowie w drodze przetargu
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości.
Uchwała Nr XX/158/09 Rady gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.02.2007 r. dotyczącego odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XX/157/09 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania
Uchwała Nr XIX/156/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odznaki-medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIX/149/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/148/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/147/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice w sprawie trybu finansowania prac budowlanych związanych z rozbudową Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Psarach .
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela