Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Uchwała Nr XXIII/184/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia  26 sierpnia  2009.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  na rok 2009

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XVIII/140/08 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2008 roku skorygowanej

 • uchwałą Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta z 6 lutego 2009 roku,
 • uchwałą Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta z 27 marca 2009 roku,
 • uchwałą Nr XXI/168/09 Rady Gminy i Miasta z 29 kwietnia 2009 roku
 • uchwałą Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta z 5 czerwca 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 55.861,00 zł do kwoty
 34.553.192,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone
4.874.155,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
153.710,00 zł
 •  dochody majątkowe
380.000,00 zł
 •  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 55.861,00 zł do kwoty
 34.173.192,00 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  55.861,00 zł do kwoty
35.109.192,00 zł
 w tym:
 
 •  wydania na zadania zlecone 
 4.874.155,00 zł
 • wydatki na zadania na podstawie porozumień
 171.682,00 zł
 •  wydatki majątkowe zmniejsza sie o kwotę 264.000,00 zł do kwoty
6.522.488,00 zł 
 •  wydatki bieżące zwieksza sie o kwotę 319.861,00 do kwoty
 28.586.704.00 zł
 •  rezerwa ogólna 
161.391,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 156.500,00 zł

 

  przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 495.987,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 264.000,00 zł do kwoty 6.336.048,00 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały głównej - Wydatki inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 .

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - wieloletni plan inwestycyjny otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/184 /09
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-168/09 z 17 czerwca 2009 roku przyznającego dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 17.580,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 17.580,00, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3260 + 17.580,00 zł).
 2. Pisma Samorządu Mieszkańców wsi Gostyczyna z 15 czerwca 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.000,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4270 - 1.000,00 zł § 430 + 500,00 zł Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 500,00 zł).
 3. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie Nr SP311-14/09 z 26 czerwca 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.470,00 (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 4.370,00 zł, § 4040 - 1.000,00 zł, § 4260 + 5.000,00 zł, § 4440 + 370,00 zł, rozdział 80103 § 4440 - 100,00 zł, § 4210 + 100,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP 30331/1/09 z 29 czerwca 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.146,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 6.884,00 zł, § 4010 + 6.884,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 262,00 zł, § 4010 + 262,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowych Skalmierzycach z 16 lipca 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 10.000,00 zł (wydatki Dz.801 rozdział 80104 § 4270 - 10.000,00 zł, § 4300 + 10.000,00 zł).
 6. wypłat zasiłków okresowych o kwotę 5.481,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2030 + 5.481,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 + 5.481,00 zł ).
 7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.34210 -3.011-214/09 z 24 lipca 2009 roku zwiększającego dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250,00 zł miesięcznie w kwocie 7.800,00 zł ( dochody Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 +7.800,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 + 7.800,00 zł)
 8. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-210/09 z 24 lipca 2009 roku zwiększającego dotację na dożywianie w szkołach w kwocie 25.000,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 25.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 25.000,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/03/09 z 4 sierpnia 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 3.000,00 zł, § 4270 + 3.000,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP-30331/2/09 z 1 sierpnia 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.400,00 zł (wydatki DZ. 801 rozdział 80103 § 4210 - 5.400,00 zł, rozdział 80101 § 4270 + 5.400,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Nr GNS-301-5/09 z 6 sierpnia 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 8.100,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 - 8.100,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 + 6.700,00 zł, § 4110 + 1.200,00 zł, § 4120 + 200,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. Nr SPBO.3011-02/09 z 7 sierpnia 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwote 1.471,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4350 - 250,00 zł, § 4740 - 1.125,00 zł, § 4280 + 250,00 zł,§ 4440 + 1.125,00 zł, rozdział 80103 § 4240 - 96,00 zł, § 4440 + 96,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 z 7 sierpnia 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4300 - 2.000,00 zł,§ 4280 + 1.000,00 zł, § 4410 + 1.000,00 zł).
 14. Korekty wydatków - przeniesienie miedzy paragrafami na kwotę 1.900,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 własne - 700,00 zł, § 4210 własne + 700,00 zł, § 4210 zlecone - 1.200,00 zł, § 4010 zlecone + 1.021,00 zł, § 4110 zlecone + 154,00 zł, § 4120 zlecone + 25,00 zł).
 15. Korekta wydatków na drogi (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich - 279.000,00 zł, § 6050 - przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Nowych Skalmierzycach + 15.000,00 zł, § 4300 + 40.000,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4600 + 50.000,00 zł - SM Błonie nieprzydzielenie lokali socjalnych, Dz. 900 rozdział 90015 § 4260 + 120.000,00 zł, § 4270 + 53.900,00 zł, rozdział 90095 § 4430 + 100,00 zł).
 16. Przeniesienie wydatków w kwocie 100.000,00 zl z remontu hali sportowej na stadionie na remonty mieszkań (wydatki dz. 926 rozdział 92601 § 4270 - 100.000,00 zł Dz. 700 rozdział 70005 § 70005 § 4270 + 100.000,00 zł).
 17. Przeniesienie wydatków między paragrafami na kwotę 6.000,00 zł (wydatki DZ. 754 rozdział 75412 § 4270 - 3 .000,00 zł, § 4260 + 3.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 - 3.000,00 zł, § 4260 + 3.000,00 zł).
 18. Przeniesienie dochodów między paragrafami - urealnienie planów na kwotę 250.000,00 zł (dochody Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 - 250.000,00 zł, § 0320 + 23.000,00 zł, § 0340 + 19.000,00 zł, rozdział 75616 § 01310 + 208.000,00 zł).
 19. Przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami na kwotę 65.500,00 zł (wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4600 + 3.500,00 zł, , Dz. 750 rozdział 75023 § 4700 + 8.000,00 zł, § 4270 - 11.500,00 zł, § 4010 - 40.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90004 § 4300 + 40.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 - 14.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92601 § 4260 + 14.000,00 zł).

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiolka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (02/09/2009 09:59:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (03/09/2009 11:21:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: (25/11/2009 12:05:35)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Uchwała Nr XXVI/201/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Skalmierzyce z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009.
Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/185/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyczynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samymi najemcami.
Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Szkoła sukcesu „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 562 696,20 PLN
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyce w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXI/168/09 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XX/162/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XX/161/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała Nr XX/160/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sprzedaż nieruchomości położonych w Mącznikach, Lezionie, Boczkowie w drodze przetargu
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości.
Uchwała Nr XX/158/09 Rady gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.02.2007 r. dotyczącego odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XX/157/09 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania
Uchwała Nr XIX/156/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odznaki-medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIX/149/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/148/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/147/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice w sprawie trybu finansowania prac budowlanych związanych z rozbudową Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Psarach .
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela