Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXII/176 /09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia  5 czerwca  2009.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  na rok 2009

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XVIII/140/08 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2008 roku skorygowanej

 • uchwałą Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta z 6 lutego 2009 roku,
 • uchwałą Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta z 27 marca 2009 roku,
 • uchwałą Nr XXI/168/09 Rady Gminy i Miasta z 29 kwietnia 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 531.996,00,00 zł do kwoty
 34.497.331,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa się o kwotę 292.466,00 zł do kwoty
4.874.155,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
153.710,00 zł
 •  dochody majątkowe  zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł do kwoty
380.000,00 zł
 •  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 451.996,00 zł do kwoty
 34.117.331,00 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę  531.996,00 zł do kwoty
35.053.331,00 zł
 w tym:
 
 •  wydania na zadania zlecone  zwiększa się o kwotę 1292.466,00 zł do kwoty
 4.874.155,00 zł
 • wydatki na zadania na podstawie porozumień
 171.682,00 zł
 •  wydatki majątkowezwiększa sie o kwotę 30.101,00 zł do kwoty
6.786.488,00 zł 
 •  wydatki bieżące zwieksza sie o kwotę 500.895,00 do kwoty
 28.266.843,00 zł
 •  rezerwa ogólna 
161.391,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 156.500,00 zł

 

  przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 351.952,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1.  Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 28.661,00 zł do kwoty 6.600.048,00 zł. Załącznik Nr 4 do Uchwały głównej - Wydatki inwestycyjne - otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 3 .
 2. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - wieloletni plan inwestycyjny otrzymuje  brzmienie  zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 154.330,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/176 /09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 5 czerwca  2009 roku

 

Zmiany budżetu wynikają z

 

 1. Umowy dofinansowania Nr 100/2009 z 15 kwietnia 2009 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków ochrony gruntów rolnych budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Skalmierzycach i Gałązkach Wielkich w kwocie 80.000,00 zł (dochody Dz.  600 rozdział 60016 § 6260 + 80.000,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 80.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich)
 2. Pisma Nr WIR.RGK.7080-2/09 z 27 kwietnia 2009 roku Prezydenta Miasta Ostrów Wlkp informującego o konieczności zabezpieczenia  w budżecie na r0k 2009 środków w kwocie 1.440,00 zł (część dotycząca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce)  na zadanie pn. „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - II etap" (wydatki Dz. 900 rozdział 90013 § 6610 + 1.440,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 - 1.440,00 zł).
 3. Umowy realizacji projektu pt. „Droga do sukcesu"  w ramach Poddziałania 9.1.2   wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Nr WUP XI/412/136/69.117/08  z  5  grudnia  2008 roku - transza II  i III na kwotę 154.330,00 zł (I transza  w  roku 2008 na kwotę 86.140,00 zł) (dochody Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 + 131.178,00 zł, § 2009 + 23.152,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdział 85395 § 4118 + 1.147,00 zł, § 4119 + 203,00 zł, § 4128 + 187,00 zł, § 4129 +  6.701,00 zł,  §  4218  + 777,00 zł, § 4219 + 137,00 zł, § 4248 + 1.619,00 zl, § 4249 +  286,00  zł,  §  4308  + 88.480,00  zł,   §  4309  + 15.614,00 zł, § 4748 + 1.000,00 zł, § 5749 + 177,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/02/09 z 13  maja  2009  roku  zmieniającego plan wydatków  na kwotę 15.281,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 5.086,00 zł, § 4300 + 15.281,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 - 975,00 zł, § 4260 - 9.220,00 zł).\
 5. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nowych Skalmierzycach z 19 maja 2009 roku zmieniającego  plan  wydatków  na  kwotę  6.690,00 zł  (wydatki Dz.801 rozdział 80104 § 4040 - 6.690,00 zł, § 4270 + 4.360,00 zł, § 4440 + 1.740,00 zł, § 4750  + 590,00 zł).
 6. Skorygowanie wydatków na zakupy inwestycyjne w przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę  500,00 zł [ wydatki Dz. 851 rozdział 85154 § 6060 - 500,00 zł (zakup sprzętu komputerowego do świetlicy AA), § 6060 + 500,00 zł (zakup sprzętu audiowizualnego)].
 7. Pisma Dyrektora  Gimnazjum Nowe Skalmierzyce z 18 maja 2009 roku zmieniającego plan   wydatków   na   kwotę  27.359,00  zł  (wydatki  Dz.  801  rozdział   80110  § 4040 - 25.378,00 zł,  §  4010   +  25.378,00  zł,  Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 - 1.981,00 zł, § 4010 + 1.981,00  zł).
 8. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach z 20 maja 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę  4.700,00 zł  (wydatki  Dz.  852  rozdział  85219  § 401 - 2.870,00 zł  § 4040 - 1.830,00 zł § 4170 + 4.700,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu  Nr ZSO.3011-01/09 z 18 maja 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę  31.470,00 zł (wydatki  Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 5.661,00 zł, § 4270 + 6.000,00 zł, rozdział 80110 § 4040 - 10.314,00 zł § 4420 - 2.719,00 zł § 4240 - 6.000,00 zł, § 4010 + 13.033,00 zł, § 4270 + 6.000,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 -776,00 zł, § 4010 + 776,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Środowiskowego  Domu  Samopomocy  Nr  SRDIR.ŚDS/0330/5/2009  z 19  maja  2009  roku  zmieniającego  plan  wydatków  na kwotę 13.000,00 zł (wydatki Dz.  852 rozdział 85203 § 4300 - 10.000,00 zł, § 4370 - 500,00 zł, § 4430 - 2.500,00 zł, § 4270 + 13.000,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami" z 21 maja 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 126.679,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 - 879,00 zł, § 4300 - 800,00 zł, § 4010 - 45.000,00 zł, § 4110 - 80.000,00 zł, § 4440 + 1.679,00 zł, § 4270 + 125.000,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 21 maja 3009 roku zmieniającego plan wydatków  na  kwotę 3.458,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 - 3.458,00 zł, § 4010 + 3.458,00 zł).
 13. Pisma Kierownika Referatu Kultury z 22 maja 2009 roku przenoszącego wydatki  remontowe z kultury na stadion (wydatki Dz. 921 rozdział 92105 § 4270 - 20.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92601 § 4270 + 20.000,00 zl)
 14. Przeniesienie wydatków przeznaczonych na Wybory do Parlamentu Europejskiego na kwotę 310,00 zł (wydatki Dz. 751 rozdział 75113 § 4300 - 180,00 zł, § 4700 + 180,00 zł, § 4110 - 112,00 zł, § 4120 - 18,00 zł, § 4170 + 130,00 zł).
 15. Dofinansowania  prac  przystosowujących  budynek   mieszkalny  z  ośrodkiem zdrowia w Kotowiecku do uruchomienia  po zmianie spółki lekarskiej na kwotę 14.000,00 zł (wydatki  Dz.  600 rozdział 60016 § 6050 - 14.000,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4210 + 8.000,00 zł, § 4270 + 6.000,00 zł).
 16. Uzupełnienie naliczenia funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 899,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 - 899,00 zł, Dz. 801 rozdział 80195 § 4440 + 899,00 zł).
 17.  Przeniesienia środków w drogownictwie na kwotę 40.000,00 zł [wydatki Dz. 600 rozdział 60016  §  6050   -  40.000,00  zł (przebudowa dróg gminnych na osiedlu Dąbek) § 4210 + 20.000,00 zł,  Dz. 754  rozdział  75412 § 4300 + 10.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92109 § 6060 + 10.000,00 zł (wyposażenie Sali spotkań mieszkańców w Osieku).FB.I-8.3011-127/09 z 13 maja 2009 roku przyznającego dotację celowa przeznaczona na zwrot akcyzy paliwowej   w   kwocie   284.546,00   zł   (dochody    Dz.   010 rozdział 01095 § 2010 + 284.546,00 zł, wydatki Dz. 010 rozdział 01095 § 4110 + 802,00 zł, § 4120 + 114,00 zł, §4170 + 4.663,00 zł, § 4430 + 278.967,00 zł).
 18. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-127/09 z 13 maja 2009 roku przyznającego dotację  przeznaczona na zwrot akcyzy paliwowej w kwocie 284.546,00 zł (dochody Dz.  010 rozdział 01095 § 2010 + 284.546,00 zł, wydatki Dz. 010 rozdział 01095 § 4110 + 802,00 zł, § 4120 + 114,00 zł, § 4170 + 4.663,00 zł, § 4430 + 278.967,00 zł).
 19. Wpływów środków własnych z tytułu realizacji wypłat i zwrotów  zaliczek alimentacyjnych  w  kwocie   5.200,00  zł  (dochody   Dz.  852  rozdział  85212   §  0970 + 700,00 zł,  §  2360  +  4.500,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 + 700,00 zł, § 4210 + 4.500,00 zł).
 20. Przeniesienia wydatków z drogi w Gałązkach Wielkich w kwocie 5.000,00 zł (wydatki Dz.  600  rozdział   60016  §   6050   -  5.000,00  zł,   Dz.  921   rozdział   92109  § 4210 + 5.000,00zł).
 21. Przeniesienia wydatków w Ochotniczych Stażach Pożarnych na dotacje dla OSP w kwocie  14.075,00  zł  (wydatki  Dz. 754  rozdział  75412  § 4210  - 14.075,00 zł, § 2820 +  14.075,00 zł - OSP Skalmierzyce 3.400,00 zł, OSP Gostyczyna 3.320,00 zł, OSP Biskupice Oł. 1.975,00 zł, OSP Boczków 5.380,00 zł).
 22. Pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-19/09 z 29 maja 2009 roku przyznającego dotację na diety dla członków Komisji Wyborczych w kwocie 7.920,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75113 § 2010 + 7.920,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75113 § 3030 + 7.920,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Sipka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (15/06/2009 12:28:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (10/07/2009 14:01:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (10/07/2009 14:01:54)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Uchwała Nr XXVI/201/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Skalmierzyce z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009.
Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/185/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyczynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samymi najemcami.
Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Szkoła sukcesu „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 562 696,20 PLN
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyce w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXI/168/09 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XX/162/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XX/161/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała Nr XX/160/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sprzedaż nieruchomości położonych w Mącznikach, Lezionie, Boczkowie w drodze przetargu
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości.
Uchwała Nr XX/158/09 Rady gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.02.2007 r. dotyczącego odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XX/157/09 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania
Uchwała Nr XIX/156/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odznaki-medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIX/149/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/148/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/147/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice w sprawie trybu finansowania prac budowlanych związanych z rozbudową Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Psarach .
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela