Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku

Uchwała Nr   XX/165/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 27 marca 2009r.

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r.
Dz.U. Nr 31, poz. 266 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się:

§ 1

Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o :

 1.  „ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 31, poz.266 ze zm.),
 2.  „liście mieszkaniowej" - należy przez to rozumieć listę osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne,
 3.  „liście socjalnej" - należy przez to rozumieć listę osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale socjalne,
 4.  „listach umów" - należy przez to rozumieć listę osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne,
 5.  „gospodarstwo domowe" - należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem zamieszkujące.

 

§ 3

 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a także lokale pozostające w samoistnym posiadaniu tych podmiotów.
 2. Zasób, o którym mowa w ust. 1 stanowią:
  1. lokale mieszkalne o powierzchni do 80 m2 - będące pełnowartościowymi lokalami mieszkalnymi służącymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w skład których poza pokojami wchodzą przynajmniej: kuchnia, wc, łazienka, korytarz,
  2. lokale socjalne - są to lokale o obniżonej wartości użytkowej, w szczególności z gorszym wyposażeniem technicznym,
  3. lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2.

 

§ 4

Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy mogą uzyskać osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego lub zamiennego oraz osoby uzyskujące niskie dochody z zastrzeżeniem § 7 uchwały.

§ 5

 1. W celu realizacji uprawnień osób, o których mowa w §4 tworzy się listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu. Warunkiem ujęcia na listach jest spełnienie kryteriów określonych w §6.
 2. Na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne i socjalne umieszcza się osoby spełniające łącznie kryteria: mieszkaniowe, dochodowe i zamieszkiwania.

§ 6

 1. Przy ubieganiu się o ujęcie na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale z zasobów gminy konieczne jest spełnienie następujących kryteriów:
  1. kryterium mieszkaniowego - spełniają je następujące osoby:
   a)   mieszkające w pomieszczeniach, które według opinii organów nadzoru budowlanego zagrażają życiu i mieniu jego mieszkańców, albo
   b)   mieszkające w lokalach, w których na osobę  przypada do 5 m2 (włącznie) powierzchni łącznej pokoi - w miejscu zamieszkiwania wnioskodawcy, albo
   c)   zobowiązane do opróżnienia zajmowanych lokali mieszkalnych na podstawie art. 14 (uprawnienie do otrzymania lokalu) i 34 (opróżnienie lokalu) ustawy, albo
   d)   nie posiadające stałego zameldowania, poprzednio przez 5 lat zameldowane na pobyt stały na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
  2. kryterium dochodowego - spełniają je osoby, których średni miesięczny dochód (netto) na jedną osobą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, w okresie trzeciego kwartału danego roku (lub trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w przypadku listy dodatkowej), nie przekracza:
   a)   150% najniższej emerytury dla osób samotnych,
   b)   100% najniższej emerytury w rodzinach wieloosobowych.
   Do dochodu miesięcznego wlicza się dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, z wyłączeniem:
   a)   nagród jubileuszowych, gratyfikacji i odpraw wypłacanych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką,
   b)   zasiłków porodowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłków pogrzebowych,
   c)   zasiłków jednorazowych z pomocy społecznej.
  3. kryterium zamieszkiwania - spełniają osoby, które zamieszkują na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce co najmniej 5 lat.

   Fakt zamieszkiwania musi być potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały lub tymczasowy lub oświadczeniem o przebywaniu na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce z zamiarem stałego pobytu.
 2. Zasady powyższe nie mają zastosowania do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach:

a)      szkół podstawowych, gimnazjów i użytkowanych przez te szkoły,

b)      przedszkoli i użytkowanych przez te przedszkola,

c)      innych miejskich jednostkach organizacyjnych.

 

§ 7

 1. Kryterium mieszkaniowego i dochodowego nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków o umieszczenie na listach umów:
  1. osób podlegających przekwaterowaniu do lokalu zamiennego z lokali, o zamieszkiwanie których ubiegają się właściciele lub mają w nich zamieszkać ich pełnoletnie dzieci albo rodzice,
  2. zobowiązanych do opróżnienia zajmowanych lokali mieszkalnych na podstawie art. 34 ustawy (wydane i niewykonane orzeczenie przed wejściem ustawy).
 2. Kryterium mieszkaniowego, dochodowego oraz zamieszkania nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków osób:
  1. uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy,
  2. podlegających przekwaterowaniu do lokalu zamiennego z budynków przeznaczonych do rozbiórki, remontu lub modernizacji i w związku z tym wymagających opróżnienia lokali oraz z powodu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
  3. pozbawione mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego.
 3. Osoby ubiegające się o lokale mieszkalne, a zamieszkujące w lokalach socjalnych lub mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, nie mogą posiadać zaległości w opłatach za czynsz za zajmowany lokal.

§ 8

 1. Osoby znajdujące się na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu, które nie otrzymały przydziału w danym roku kalendarzowym są ponownie nanoszone na listy w następnym roku.
 2. Osoby ubiegające się o przedłużenie umowy najmu na lokal socjalny powinny o to wystąpić na piśmie 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy.

 

§ 9

 1. Osoby ubiegające się o umieszczenie na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale z zasobów gminy zobowiązane są złożyć wniosek uzasadniający ubieganie się o lokal z zasobów gminy.
 2. Wniosek powinien być złożony w formie druku, opracowanego przez Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego.
 3. Wnioski złożone w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce są podstawą do sporządzenia list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu.
 4. Osoby składające wnioski zobowiązane są do złożenia dokumentów niezbędnych do ustalenia, czy spełniają warunki określone w §6 wraz z oświadczeniem o  wyrażeniu zgody na podanie do publicznej wiadomości danych osobowych w projektach list i listach ostatecznych.
 5. Nie wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4 oznacza, że dane osobowe osób ujętych na listach umów nie są podawane do publicznej wiadomości.

 

§ 10

 1. Na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu umieszcza się osoby spełniające kryteria określone w §6 zaopiniowane przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa opiniuje również wnioski osób ubiegających się o przedłużenie umów najmu na lokale socjalne.

 

§ 11

 1. Na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne umieszcza się osoby spełniające kryteria określone w §5 ust. 1 i 2 oraz §7 ust. 1 i 3, przy czym średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie może być niższy niż 50% kryterium dochodowego.
 2. Na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale socjalne umieszcza się osoby spełniające kryteria określone w §6 ust. 1 oraz §7 ust. 2 i 3, przy czym średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza 50% kryterium dochodowego oraz:
  1. uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,
  2. pozbawione mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego - na czas remontu dotychczasowego lokalu lub do czasu uzyskania nowego lokalu mieszkalnego,
  3. opuszczające zakłady karne, a nie posiadające stałego miejsca zamieszkania.

 

§ 12

Na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne umieszcza się osoby według następującej kolejności:

 1. wnioskodawcy, w stosunku do których gmina ma obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego,
 2.  wnioskodawcy, z którymi nie zawarto umów najmu w roku poprzedzającym, według kolejności z listy pozostałej do zrealizowania,
 3. wnioskodawcy opuszczający dom dziecka po osiągnięciu pełnoletniości,
 4. wnioskodawcy spełniający kryterium mieszkaniowe (w kolejności od najmniejszej powierzchni mieszkalnej przypadającą na jedną osobę w miejscu zamieszkania wnioskodawcy),
 5. wnioskodawcy spełniający kryterium dochodowe (w kolejności od najniższego dochodu miesięcznego w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

 W przypadku równych kryteriów mieszkaniowych (pkt 6) na wcześniejszej pozycji listy umieszcza się wnioskodawcę posiadającego niższe dochody na osobę w gospodarstwie domowym.

§ 13

Na listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale socjalne umieszcza się osoby według następującej kolejności:

 1. wnioskodawcy, którzy utracili lokal w wyniku klęski żywiołowej,
 2. wnioskodawcy, z którymi nie zawarto umów najmu w roku mijającym (w kolejności od najliczniejszych rodzin do osób samotnych),
 3. wnioskodawcy ubiegający się o lokal po raz pierwszy (w kolejności od najliczniejszych rodzin do osób samotnych). W przypadku takiej samej ilości członków rodziny uprawnionego wnioskodawcy na wcześniejszej pozycji listy umieszcza się wnioskodawcę posiadającego niższy dochód na osobę w gospodarstwie domowym.

 

§ 14

 1. Pracownik prowadzący Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta projekty rocznych list osób uprawnionych do zawierania umów najmu na lokale mieszkalne oraz lokale socjalne.
 2. Projekty list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne oraz na lokale socjalne winny wskazywać osoby, które mają otrzymać umowy najmu.

 

§ 15

 1. Projekty list przydziału winny być podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przez okres dwóch tygodni. W projektach tych organ samorządu terytorialnego informuje o terminie i miejscu składania uwag i zastrzeżeń.
 2. Burmistrz Gminy i Miasta ma obowiązek rozpatrzenia wniesionych uwag i zastrzeżeń.
 3. W razie nieuwzględnienia wniesionych uwag i zastrzeżeń należy zawiadomić o tym zainteresowanych.
 4. Od podjętych rozstrzygnięć nie ma odwołań.
 5. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 Burmistrz Gminy i Miasta ustala i podaje do wiadomości publicznej w swojej siedzibie, nie później niż do 31 grudnia każdego roku na rok następny, ostateczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale mieszkalne i lokale socjalne.

 

§ 16

 1. W ciągu roku mogą być ustalone listy dodatkowe. Wymaga to jednak zastosowania procedury, o której mowa w §10 (tj. wnioskodawca musi spełniać kryteria i uzyskać opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa Prawa i Porządku Publicznego).
 2. Zasady określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą listy socjalnej, na którą w ciągu roku bieżąco  dopisywane są uprawnione osoby spełniające zapis art. 14 ust. 1 ustawy oraz osoby, które utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej lub uzyskały decyzję z organów nadzoru budowlanego, że stan techniczny zajmowanego mieszkania zagraża życiu i mieniu jego mieszkańców.

§ 17

 1. Umowy najmu na lokale mieszkalne i lokale socjalne zawierane z osobami umieszczonymi na ostatecznych listach przydziału mieszkań zatwierdza Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. Zawieranie umów z listy osób uprawnionych do lokalu mieszkalnego następuje w miarę posiadanych wolnych lokali mieszkalnych, przy zachowaniu powierzchni pokoi nie mniejszej niż 6 m2 na osobę i normatywnej powierzchni użytkowej lokalu:
 • nie więcej niż 35 m2 dla 1 osoby,
 • nie więcej niż 40 m2 dla 2 osób,
 • nie więcej niż 45 m2 dla 3 osób,
 • nie więcej niż 55 m2 dla 4 osób,
 • nie więcej niż 65 m2 dla 5 osób,
 • nie więcej niż 70 m2 dla 6 osób, a dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2 .
3. Zawieranie umów z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego następuje w miarę posiadanych wolnych lokali socjalnych, przy zachowaniu powierzchni pokoi nie mniejszej niż 5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i nie mniejszej niż 10 m2 w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

 

§ 18

Kolejność z listy nie obowiązuje w przypadkach:

 1. określonych w §11 ust. 2 pkt 2 uchwały (zdarzenia losowe),
 2. określonych w art. 32 ustawy (konieczność rozbiórki lub remontu),
 3. określonych w art. 14 ust. 1 ustawy (orzeczenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego).

§ 19

W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w istotny sposób pogarszających sytuację mieszkaniową lub finansową osób umieszczonych na listach, decyzję o przyznaniu lokalu poza kolejnością podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pod warunkiem posiadania wolnego lokalu odpowiadającego kryteriom określonym w
§17 ust. 2 i 3.

§ 20

 1. Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce realizuje roczne listy umów w ten sposób, że po uzyskaniu wolnego lokalu do zasiedlenia wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa Prawa i Porządku Publicznego, typuje osobę z listy, spełniającą warunki, o których mowa w § 17 ust. 2 lub 3, o możliwości zawarcia umowy.
  Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa Prawa i Porządku Publicznego kieruje do rozpatrzenia przez Burmistrza wnioski osób wytypowanych, które ubiegają się o przydział lokalu. Ostatecznego przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z listy osób typowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa Prawa i Porządku Publicznego i Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego dokonuje Burmistrz.         
 2. Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego zawiera stosowną umowę najmu, według zasad określonych w ustawie.
 3. Niezawarcie przez strony umowy najmu na przyznany lokal w ciągu 30 dni od dnia przyznania, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje wygaśnięcie uprawnień do przyznanego lokalu i uznawane jest za rezygnację z jego objęcia oraz powoduje skreślenie z listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu.
 4. W przypadku dwukrotnej rezygnacji z zaproponowanego lokalu w danym roku kalendarzowym, przy odmowie przyjęcia trzeciego proponowanego lokalu, osoba skreślana jest z listy, o której mowa w ust. 1.

§ 21

Umowy najmu z osobami, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę mogą być zawarte, jeżeli te osoby są jego dziećmi, rodzicami, osobami przysposobionymi lub innymi osobami, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

 

§ 22

Zasady określone w § 5-20 nie mają zastosowania do wynajmu mieszkań o powierzchni większej niż 80 m2, chyba że lokal taki jest niezbędny do zaspokojenia potrzeb osób umieszczonych na liście uprawnionych do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne (dotyczy rodzin wieloosobowych).

§ 23

Za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego może zawrzeć umowy najmu z osobami nie ujętymi na listach mieszkaniowych, tzn.:

 1. z najemcą, z którym rozwiązano umowę najmu z powodu zalegania z opłatami za czynsz, a który uregulował zadłużenie i nadal zajmuje dotychczasowy lokal,
 2. z osobami, które ubiegają się o przekwaterowanie z dużego lokalu do mniejszego, a odzyskany lokal będzie zasiedlony przez osobę z listy uprawnionych do zawarcia umów najmu.

§ 24

 1. W przypadku zmiany lokali między najemcami zamieszkującymi w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy dokonanie zmiany jest możliwe w przypadku zawarcia wzajemnego porozumienia (zgody) zainteresowanych najemców oraz zgody Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 2. W przypadku zamiany lokali między najemcami zamieszkującymi w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy oraz innych osób fizycznych i prawnych wymagane jest zawarcie przez zarządców umowy regulującej warunki zamiany lokali.

 

§ 25

Zmniejszenie mieszkaniowego zasobu gminy wskutek przeznaczenia lokalu z mieszkalnego lub socjalnego na użytkowy może nastąpić wyłącznie po zaopiniowaniu przez KGKMiB oraz po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta.

 

§ 26

Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego jest zobowiązany do zawiadomienia Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Skalmierzycach o każdej zawartej umowie w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia ( dotyczy zawarcia umów na dostawę wody, itp.).

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 28

Traci moc uchwała nr XXXVIII/224/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

§ 29

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta

w Nowych Skalmierzycach

 

Kazimierz Sipka

 

 

Uzasadnienie

Do Uchwały nr  XX/165/09

z dnia  27  marca 2009r.

 

 

 

Obecnie obowiązująca  uchwała nr XXXVIII/224/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zawierała w swojej treści zapis: „zarząd". W  związku z tym, że organ ten nie istnieje  w miejsce słowa „zarząd" wprowadza się słowo „burmistrz".

Ponadto w § 20 ust. 1 dodano treść: „Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa Prawa i Porządku Publicznego kieruje do rozpatrzenia przez Burmistrza wnioski osób wytypowanych, które ubiegają się o przydział lokalu. Ostatecznego przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych z listy osób typowanych przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa Prawa i Porządku Publicznego i Referat Techniczno Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego dokonuje Burmistrz"  oraz  usunięto  pkt 2 i 3.                                 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agnieszka Wieleba
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/04/2009 09:54:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/05/2009 13:05:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/05/2009 13:05:02)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Uchwała Nr XXVI/201/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Skalmierzyce z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009.
Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/185/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyczynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samymi najemcami.
Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Szkoła sukcesu „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 562 696,20 PLN
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyce w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXI/168/09 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XX/162/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XX/161/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała Nr XX/160/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sprzedaż nieruchomości położonych w Mącznikach, Lezionie, Boczkowie w drodze przetargu
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości.
Uchwała Nr XX/158/09 Rady gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.02.2007 r. dotyczącego odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XX/157/09 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania
Uchwała Nr XIX/156/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odznaki-medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIX/149/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/148/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/147/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice w sprawie trybu finansowania prac budowlanych związanych z rozbudową Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Psarach .
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela