Wyszukiwarka:

Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku

Uchwała Nr XX/163/09

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 27 marca 2009 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XVIII/140/08 Rady Gminy i Miasta z 30 grudnia 2008 roku

 • uchwałą Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta z 6 lutego 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:


1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 181.220,00 zł do kwoty
 33.941.207,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa się o kwotę 175.100,00 zł do kwoty
4.563.361,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
153.710,00 zł
 •  dochody majątkowe  zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 
300.000,00 zł
 •  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.220,00 zł do kwoty
 33.641.207,00 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 118.780,00 zł do kwoty
34.497.207,00 zł
 w tym:
 
 •  wydania na zadania zlecone  zwiększa się o kwotę 175.100,00 zł do kwoty
 4.563.361,00 zł
 • wydatki na zadania na podstawie porozumień
 170.990,00 zł
 •  wydatki majątkowe zmniejsza sie o kwotę  140.213,00 zł do kwoty
6.756.387,00 zł 
 •  wydatki bieżące zwieksza sie o kwotę 21.433,00 do kwoty
 27.740.820,00 zł
 •  rezerwa ogólna 
161.391,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 156.500,00 zł

 

przeniesienia między paragrafami na kwotę 29.518,00 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały


3. Uchwala się niedobór budżetu w kwocie 556.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

4. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 140.213,00 zł do kwoty 6.571.387,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - wieloletni plan inwestycyjny otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.000,00 zł i wydatki w wysokości 73.044,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do
niniejszej Uchwały.

§ 3

§ 7 Uchwały głównej otrzymuje brzmienie:

 1. Ustala się limitu zobowiązań w wysokości 1.600.000,00 zł pożyczek, kredytów i z tytułu emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu oraz upoważnia się Burmistrza do ich zaciągania.
 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 1.800.000,00 zł oraz limit na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup obligacji w wysokości 1.244.000,00 zł w celu sfinansowania deficytu w wysokości 556.000,00 zł.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/ 163 /09
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 marca 2009 roku

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/2009 z 31 stycznia 2009 roku ustalającego wielkości subwencji i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do ustaleń z 20 października 2008 roku - zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 112.015,00 zł i udziały w podatku od osób fizycznych o 247,00 zł [dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 - 112.015,00 zł, Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 - 247,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 - 59.243,00 zł ( SP Biskupice Oł. 5.936,00 zł, Droszew 5.654,00 zł, Gostyczyna 6.801,00 zł, Kotowiecko 5.903,00 zł, Nowe Skalmierzyce 19.986,00 zł, Ociąż 6.476,00 zł, Skalmierzyce 8.487,00 zł), rozdział 80104 § 4010 - 18.948,00 zł ( Nr 1 11.809,00 zł, Nr 2 5.234,00 zł, Ociąż 1.905,00 zł), rozdział 80110 § 4010 - 34.071,00 zł (Nowe Skalmierzyce 21.406,00 zł, Ociąż 12.665,00 zł)].
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-4/09 z 10 lutego 2009 roku korygującego dotacje na rok 2009 zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 194.500,00 zł, zmniejszenie składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2.100,00 zł, zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań zleconych o kwotę 17.300,00 zł, a zwiększenie w ramach zadań własnych o kwotę 5.300,00 zł ( dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 194.500,00 zł, rozdział 85213 § 2010 - 2.100,00 zł, rozdział 85214 § 2010 - 17.300,00 zł, § 2030 + 5.300,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 194.500,00 zł, rozdział 85213 § 4130 - 2.100,00 zł, rozdział 85214 § 3110 zł - 17.300,00 zł, § 3110 wł. + 5.300,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB.I-7.3011-40/09 z 20 lutego 2009 roku przyznającego dotację w kwocie 13.082,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 13.082,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3240 + 13.082,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 11 lutego 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.310,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.162,00 zł, § 4010 + 2.162,00 zł, § 4170 + 1.000,00 zł, rozdział 801 03 § 4040 - 148,00 zł, § 4010 + 148,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach 12 lutego 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 15.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 - 15.000,00 zł, § 4270 + 15.000,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 5 marca 2009 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.027,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.847,00 zł, § 4010 + 3.847,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 180,00 zł, § 4010 + 180,00 zł).
 7. Pisma Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach z 22 stycznia 2009 roku korygującego wydatki na kwotę 5.690,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 - 4.590,00 zł, § 4360 - 200,00 zł, § 4370 - 600,00 zł, § 4740 - 300,00 zł, § 4110 + 990,00 zł, § 4120 + 82,00 zł, § 4210 + 4.218,00 zł, § 4410 + 400,00 zł). 
 8. Stosownie do pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 16 lutego 2009 roku koryguje się planowaną kwotę pożyczki ma budowę kanalizacji do kwoty 1.300.000,00 zł z czego 1.000.000,00 zł w roku 2009 i 300.000,00 zł w roku 2010.
 9. Stosownie do pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 13 lutego 2009 roku koryguje się planowana kwotę pożyczki na rozbudowę składowiska odpadów do kwoty 800.000,00 zł - całość w roku 2009 (wydatki Dz. 900 rozdział 90003 § 6050 - 300.000,00 zł).
 10. Stosownie do porozumienia pomiędzy Gmina i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice wprowadza się do budżetu kwotę 100.000,00 zł - udział Gminy Sieroszewice, jako dotację na inwestycje wspólną pn. „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1B" (dochody Dz. 900 rozdział 90003 § 6610 + 100.000,00 zł, wydatki Dz. 900 rozdział 90003 § 6050 + 100.000,00 zł).
 11. Skorygowanie nakładów na przebudowę dróg gminnych na osiedlu Dąbek - po przetargu o kwotę 375.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składowiska odpadów w kwocie 200.000,00 zł i budowę drogi gminnej w Gałązkach Wielkich 175.000,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 Dąbek - 375.000,00 zł, Gałązki Wielkie + 175.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 6050 składowisko + 200.000,00 zł).
 12. Przeniesienie między paragrafami kwoty 67.787,00 zł - [wydatki Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 - 9.270,00 zł, § 6060 + 9.270,00 (zakup sprzętu nagłaśniającego), Dz. 926 rozdział 92601 § 4270 - 22.000,00 zł, § 6050 + 22.000,00 zł (wymiana pieca CO) Dz. 751 rozdział 75154 § 4210 - 15.000,00 zł § 4170 - 15.000,00 zł, § 4300 - 6.517,00 zł § 6060 + 28.517,00 zł (zakup mebli 12.717,00 zł, sprzęt komputerowy 9.500,00 zł, sprzęt audiowizualny 6.300,00 zł) § 4260 + 8.000,00 zł].
 13. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku zmieniającego plan wydatków na kwotę 11.098,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 8.995,00 zł, § 4210 + 8.995,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 2.103,00 zł, § 4210 + 2.103,00 zł).

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/04/2009 09:53:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/05/2009 09:37:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (26/05/2009 09:41:48)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XXVI/208/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XXVI/207/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała nr XXVI/204/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
Uchwała Nr XXVI/201/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009 roku
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010
Uchwała Nr XXVI/200/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2009
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/199/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia wykonywania zadań własnych Gminy Nowe Skalmierzyce z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009.
Uchwała Nr XXV/197/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXV/195/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/194/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXV/193/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2010
Uchwała Nr XXV/192/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Uchwała Nr XXV/189/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
Uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIV/185/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 września 2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyczynie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXIII/182/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XXIII/181/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samymi najemcami.
Uchwała Nr XXIII/180/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat.
Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Szkoła sukcesu „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 562 696,20 PLN
Uchwała Nr XXIII/178/09 Rady Gminy i MIasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2009
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XXII/177/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXII/175/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XXII/174/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę nieruchomości.
Uchwała Nr XXII/173/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XXII/171/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w południowo-zachodniej części obrębu Skalmierzyce w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/170/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Biskupice Ołoboczne w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXII/169/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 5 czerwca 2009 roku.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północno-wschodniej części obrębu Trkusów w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XXI/168/09 rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XXI/167/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XX/166/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XX/165/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Uchwała Nr XX/164/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany składu osobowego Kapituły Medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XX/162/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XX/161/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .
Uchwała Nr XX/160/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na sprzedaż nieruchomości położonych w Mącznikach, Lezionie, Boczkowie w drodze przetargu
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę i najem nieruchomości.
Uchwała Nr XX/158/09 Rady gminy i Miasta nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28.02.2007 r. dotyczącego odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XX/157/09 Rady gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 marca 2009 roku
w sprawie: zmian w podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na obwody głosowania
Uchwała Nr XIX/156/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia odznaki-medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego na okres 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIX/149/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/148/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/147/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej i pensjonatowej w obrębie Śliwniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/146/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/145/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy w północnej części obrębu Mączniki w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009
Uchwała Nr XIX/143/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Gminą Sieroszewice w sprawie trybu finansowania prac budowlanych związanych z rozbudową Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Psarach .
Uchwała Nr XIX/142/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w m. Psary w ramach systemu gospodarowania odpadami w obszarze ZZO Ostrów Wlkp. - kwatera 1 B
Uchwała Nr XIX/141/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki , Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce .


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela