Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/140/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 b,  d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się co następuje:

 

 § 1

Uchwala sie budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres roku kalendarzowego 2009.

 

§2Uchwala sie dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości   33.759.987,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone 
4.388.261,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
153.710,00 zł
 •  dochody majątkowe 
548.330,00 zł
 •  dochody bieżące
 33.559.987,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 33.759.987,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone 
 4.388.261,00 zł
 • wydatki na zadania na podstawie porozumień
 170.990,00 zł
 •  wydatki majątkowe 
4.782.500,00 zł 
 •  wydatki bieżące
 27.733.48,00 zł
 •  rezerwa ogólna 
161.391,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego  zgodnie z załącznikiem nr 2
 156.500,00 zł
 167.640,00 zł

2. Nadwyżkę budżetową  w kwocie 1.244.000,00 zł, przeznacza się na spłatę pożyczek z NFOŚiGW oraz wykup obligacji zgodnie  z załącznikiem Nr 3.

 

3. Uchwala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz nakłady inwestycyjne na kwotę 4.597.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

 

4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 

§ 4

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.000,00 zł i wydatków w wysokości 57.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury - biblioteka w kwocie 168.480,00 zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 173.000,00 zł oraz  wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 173.000,00 zł

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość 1.600.000,00 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu  roku budżetowego.

§ 8

Określa się kwotę 300.000,00 zł jako maksymalną, do której Burmistrz może  samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na wydatki bieżące.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów ( w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 11

 

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie

do  Uchwały Nr XVIII/140/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2008 roku.

 

            Dochody budżetowe na rok 2009  przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłat targowych,
 • innych uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

           

Podatek  rolny  przyjęto  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy i Miasta Nr XVII/125/08 z 14 listopada 2008 roku obniżającą podstawę naliczenia do kwoty 52,00 zł za dt.

Inne wpływy (czynsze mieszkaniowe, czynsze za lokale użytkowe i inne) przyjęto zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez poszczególne Referaty Urzędu.

Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodnie z:

 • pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3.3010-10/08 z 20 października 2008 roku w  kwocie łącznej 4.559.220,00 zł.
 • pismem Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura  w Kaliszu Nr DKL-3101-30/08 z 1 października 2008 roku w kwocie  2.461,00 zł

Stosownie do porozumienia zawartego ze Starostą Ostrowskim oraz pisma Starosty Nr FN.0714-59/2008 z 24 października 2008 roku na utrzymanie ulic powiatowych w mieście  przeznacza się 84.090,00 zł i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie  69.620,00 zł

 

Subwencje przyjęto do budżetu  w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-21/2008 z 10 października 2008 roku:

 • część oświatowa subwencji 8.471.716,00 zł

 • część wyrównawcza subwencji 23.623,00 zł

 

    W wyżej cytowanym piśmie określono również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7.566.340,00 zł.

 

     Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych określone zostały szacunkowo w wysokości 2.500.000,00 zł na podstawie planowanego wykonania roku 2008.

 

      Wydatki budżetowe przyjęto według wyliczeń szacunkowych. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowany zostanie po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy za II półrocze 2008 roku.

 

      Wydatki na zadania zlecone przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz Starosty.

 

      Wydatki szkół i przedszkoli przyjęto na podstawie zweryfikowanych planów przedstawionych przez dyrektorów.

 

      Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały wg danych o wielkości wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń. Szczegółowy podział uwzględnia plan opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

      W budżecie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 156.500,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, oraz rezerwę ogólną w kwocie 161.391,00 zł co stanowi 0,50 % planowanych wydatków.

 

      Planowana dotacja do instytucji kultury - biblioteki wynosi 168.480,00 zł.

 

      W dziale kultury poza biblioteką przewidziano wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury, imprezami planowanymi w 2008 roku oraz dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w drodze rozstrzygnięć konkursowych w kwocie 40.000,00 zł.

 

      Na takich samych warunkach w dziale kultury fizycznej na dotację przewidziano 60.000,00 zł.

 

      W wydatkach uwzględniono składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów podatku rolnego co stanowi 22.900,00 zł na utrzymanie Izb rolniczych stosownie do ustawy o izbach rolniczych.

 

      Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w rozdziale 75023 w wysokości 35.000,00 zł.

 

      Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.244.000,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 244.000,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rada Gminy i Miasta
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (02/01/2009 10:00:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/01/2009 10:44:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (06/04/2009 10:17:35)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela