Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XVIII/139/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 30 grudnia 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku skorygowanej
 • uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta z 22 lutego 2008 roku
 • uchwałą Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2008 roku
 • uchwała Nr XIII/93/08 Rada Gminy i Miasta z 26 kwietnia 2008 roku
 • Zarządzeniem Nr 184/08/ Burmistrza Gminy i Miasta z 19 maja 2008 roku
 • Uchwałą NR XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta z 13 czerwca 2008 roku
 • Uchwałą Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta z 22 sierpnia 2008 roku
 • Uchwałą Nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta z 26 wrzesnia 2008 roku 
 • Uchwałą Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta z 14 listopada 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 173.116,00 zł do kwoty   33.569125,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 20.000,00 zł do kwoty
5.716.138,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe 
548.330,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 173.116,00 zł do kwoty
33.769.125,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 20.000,00 zł do kwoty
 5.765.138,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.852,00 zł do kwoty
5.515.768,00 zł 
 •  rezerwa ogółem zmniejsza się o kwotę 73.869,00 zł do kwoty
29.090,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego  zmniejsza sie o kwotę 115.000,00 zł do kwoty
 9.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 334.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.148,00 zł do kwoty 5.250.989,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII /  139  /08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30  grudnia 2008 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 4.3011-509/08 z 14 listopada 2008 roku zwiększającego  plan dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 20.000,00 zł ( dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 20.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 20.000,00 zł).
 2. Pisma   Dyrektora Gimnazjum Nowe Skalmierzyce Nr GNS-301-2/08 z 34 listopada 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.448,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4240 - 300,00 zł  § 4750 - 4.148,00 zł,  § 6060 + 4.448,00 zł - zakup projektora multimedialnego)
 3. Pisma  Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach SP-301/08 z 28 listopada 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.541,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80101  §  4010  -  2.159,00 zł,  § 4440  +  2.159,00 zł,   rozdział 80103  § 4240 - 382,00 zł, § 4440 + 382,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG-300/27/08 z 28 listopada 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 6.523,00 zł (wydatki Dz.801 rozdział 80101 § 4270 - 4.000,00 zł, § 4300 - 1.000,00 zł, § 4350 - 900,00 zł, § 4370 -400,00 zł, §4440 - 223,00 zł, § 4210 + 6.523,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami" z 28 listopada 2008 roku zmieniającego  plan  wydatków  n a kwotę  1.442,00  zł  (wydatki  Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 - 1.442,00 zł, § 4260 + 400,00 zł, § 4370 + 100,00 zł, § 4440 + 942,00  zł).  Pisma  Dyrektora   Szkoły  Podstawowej   w   Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/5/08 z  2  grudnia  2008  roku  zmieniającego  plan  wydatków  na kwotę 1.670,00 zł (wydatki  Dz.   801   rozdział   80101  §   6060   -  1.300,00  zł  -  urządzenie kserograficzne, § 4440  + 1.300,00 zł, Dz.  854  rozdział  85401  § 4240 - 370,00 zł, § 4440 + 370,00 zł).
 6. Pisma   Dyrektora Gimnazjum Nowe Skalmierzyce Nr GNS-301-3/08 z 1 grudnia 2008 roku zmieniającego  plan   wydatków  na  kwotę  12.960,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 §  4260  -  5.000,00 zł,   §  4280  - 3.460,00 zł,  § 4350 - 2.000,00 zł § 4370 - 2.500,00 zł, § 4210 -+ 6.200,00 zł § 4300 + 5.000,00 zł, § 4440 + 1.4400,00 zł, Dz. 854  rozdział 85401 § 4440 + 320,00 ).
 7. Pisma Kierownika MGOPS z 26 listopada 2008 roku zmieniającego plan wydatków na  kwotę  60.453,00  zł  ( wydatki   Dz.  852  rozdział  85202  §  4330  -  2.890,00 zł ,    rozdział  85214  §    4110 - 1.370,00  zł,  rozdział 85219  §  4110   +  5.500,00  zł,   §   4210   - 8.046,00 zł §  4440 - 340,00 zł, rozdział 85228  4110 - 707,00,  4170 - 4.600,00 zł   rozdział  85295  §   3110  +   51.307,00  zł,  rozdział  85219   §   4010  + 8.046,,00 zł,  4120 + 100,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł).
 8. Przeniesienia wydatków w rozdziale 75101 na kwotę  32,00 zł (wydatki Dz. 751 rozdział 75101  4110 - 32,00 zł,  4170 + 31,00 zł,  4120 + 1,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu Nr ZSO.3011-04/08 z 3 grudnia 2008 roku zmieniającego  plan  wydatków  kwotę   40.849,00  zł,   (wydatki  Dz.  801 rozdział 80101 §  4260  -  20.446,00 zł,  §  4110  -  1.500,00 zł, § 4410 - 100,00 zł, § 4440 - 2.9000,00 zł, §  4740  -  1.748,00  zł,  §  4750  - 2.700,00 zł, § 4010 + 1.500,00 zł, § 4210 + 8.548,00 zł, § 4240 +  300,00   zł,  4270 + 19.046,00 zł  rozdział   80110  §  4110  -  500,00  zł,  §  4240 - 8,00 zł,  §   4260   -   2.043,00  zł,  §  4270  -  2.039,00  zł,  §  4280  - 271,00 zł,  § 4300 - 4.352,00 zł,  § 4370 - 500,00 zł, § 4740 - 300,00 zł   § 4750 - 500,00 zł § 3020 + 500,00 zł,  §  4210  +  6.317,00 zł,  §  4410 + 40,00 zł, § 4440 + 4.598,00 zł Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 - 942,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka" z 8 grudnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków  na  kwotę  9.443,00  zł  (wydatki  Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 - 4.000,00 zł, § 4270 - 600,00 zł,  § 4300 - 4.300,00 zł, § 4440 - 543,00 zł, § 4210 + 7.943,00 zł, § 4750 + 1.500,00 z).
 11. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Nr GNS.301-4/08 z 8 grudnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 10.000,00 zł ( wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 - 10.000,00 zł, § 4210 + 10.000,00 zł)
 12. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-461/08 z 28 listopada 2008 roku zwiększającego  dotację  na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego  młodocianych  o  kwotę  67.016,00 zł  (dochody  Dz.  801  rozdział   80195  §  2030  +  67.016,00  zł,   wydatki   Dz.  801   rozdział   80195  §  4300    + 67.016,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 21 października 2008 roku zmieniającego plan wydatków w przedszkolu na kwotę 2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział  80103  §  4300  -  1.000,00 zł,  § 4410   -   500,00  zł,  § 4750 - 500,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł).
 14. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie Nr SP.311-25/08 z 4 grudnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.983,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101  §  4110 - 570,00 zł, § 3020 - 1.600,00 zł, § 4120 - 300,00 zł, § 42610 - 1.200,00 zł, § 4270  - 713,00 zł,  §  4010  +  3.670,00 zł, § 4440 + 713,00 zł rozdział 80103 § 401 - 1.300,00 zł, § 4110 - 300,00 zł § 4210 + 1.600,00 zł).
 15. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 5 grudnia 2008 roku zmieniającego  plan  wydatków  w  Szkole Podstawowej na kwotę 8.040,00 zł (wydatki  Dz.  801  rozdział  80101  §  4010  -  900,00  zł,  §  4110  - 1.950,00 zł, § 4120  -  700,00  zł,  §  4260  -  1.200,00  zł,   §  4270  - 1.090,00  zł  § 4300 - 2.000,00 zł,§ 4370 - 200,00 zł,  4210 + 5.190,00 zł,  4440 + 2.850,00 zł).
 16. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 8 grudnia 2008 roku zmieniającego  plan  wydatków  na  kwotę  3.603,00  zł  (wydatki  Dz. 801 rozdział 80101 §  4240  -  300,00 zł, § 4260 -1.451,00 zł,  § 4270 - 170,00 zł,  § 4300 + 300,00 zł, § 42800 + 70,00  zł,  §  4440  +  2.151,00 zł rozdział 80103 § 4010 - 1.200,00 zł, § 4240 - 182,00 zł, § 4440 + 182,00 zł)
 17. Częściowego rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w odbudowie spalonego domu mieszkalnego w Śliwnikach (wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 - 115.000,00 zł, Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 + 115.000,00 zł).
 18. Częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 15.409,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Kalisza na dzieci z terenu Gminy i Miasta uczęszczające do przedszkoli niepublicznych  (wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 - 15.409,00 zł, Dz. 801 rozdział 80101 § 2310 + 15.409,00 zł).
 19. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Nr SRDiR.ŚDS/0330/5/2008 z 19 grudnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 24.707,00 zł (wydatki dz. 852 rozdział  85203  §  4120   - 241,00 zł, §  4210 -  17.406,00 zł,  §  4220  - 600,00 zł, § 4260 - 1.381,00 zł. § 4280 - 391,00 zł, § 4300 - 798,00 zł, § 4350 - 267,00 zł,§ 4370 - 868,00 zł,  § 4430  - 1 .479,00 zł, § 4440 - 944,00 zł, § 4740 -318,00 zł, § 4750 - 14,00 zł, § 4110 + 212,00 zł, § 4170 + 2.550,00 zł, § 4270 + 21.892,00 zł, § 4410 + 53,00 zł).
 20. Umowy Nr POKL.09.01.02-30-088/08-00 z 5 grudnia 2008 roku - I transza dofinansowania Projektu „Droga do Sukcesu" w kwocie 86.100,00 zł (dochody Dz. 853 rozdział 85395 § 2008 + 73.185,00 zł, § 2009 + 12.915,00 zł, wydatki Dz. 853 rozdział 85395 § 4178 + 29.859,00  zł, § 4179 + 5.270,00 zł, § 4118 + 976,00 zł, § 4119 + 172,00 zł, §  4128  + 150,00 zł, § 4129 + 26,00 zł, § 4308 + 19.006,00 zł § 4309 + 3.354,00 zł, § 4748 +  1.529,00  zł,   §  4749   +  270,00 zł,   §   4210  +  4.918,00 zł, § 4219 + 868,00 zł, § 4248 + 16.747,00 zł, § 5249 + 2.955,00 zł).
 21. Częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej  w kwocie 58.460,00 zł i przesunięć między paragrafami na kwotę 80.280,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 + 5.000,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł, Dz. 710 rozdział 71004 § 4170  + 5.612,00 zł, § 4300 - 5.612,00 zł, Dz.  750  rozdział  75022  §  3030  +  10.000,00  zł,  rozdział  75023  § 4300 + 20.000,00 zł, § 4410 + 5.000,00 zł, § 4270 - 25.000,00 zł, § 4210 - 10.000,00 zl, § 4700 - 7.000,00 zł, rozdział  75095  §  3030  +  7.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4260 + 200,00 zł, § 4300 + 8.500,00 zł, § 4280 - 1.900,00 zł, Dz. 757 rozdział 75702 § 8070 + 18.760,00 zł, Dz. 851 rozdział  85154 § 4300 + 1.000,00 zł, § 4210 - 1.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90001 § 4260 + 2.500,00  zł,  §  4270 - 2.500,00 zł, rozdział 90003 § 4270 - 12808,00 zł, rozdział 90004 § 4300 + 12.808,00 zł, rozdział 90015 § 4260 + 22.900,00 zł, § 4270 + 20.000,00 zł, § 6010 -  10.000,00 zł,  Dz.  758  rozdział  75618  §  4810  -  58.460,00  zł Dz. 921 rozdział 92109 §  4210  +  3.000,00 zł,  § 4270 - 3.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92601 § 4210 + 3.000,00 zł, § 4300 + 19.000,00 zł § 4270 - 22.000,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (26/01/2009 10:00:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/01/2009 11:28:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (22/07/2009 09:19:12)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela