Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku

Uchwała Nr XVI/117/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 26 września 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku skorygowanej
 • uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta z 22 lutego 2008 roku
 • uchwałą Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2008 roku
 • uchwała Nr XIII/93/08 Rada Gminy i Miasta z 26 kwietnia 2008 roku
 • Zarządzeniem Nr 184/08/ Burmistrza Gminy i Miasta z 19 maja 2008 roku
 • Uchwałą NR XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta z 13 czerwca 2008 roku
 • Uchwałą Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta z 22 sierpnia 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 40.593,00 zł do kwoty   32.655.794,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 5.582,00 zł do kwoty
5.146.971,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.880,00 zł do kwoty 
548.330,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.593,00 zł do kwoty
32.855.794,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 5.582,00 zł do kwoty
 5.146.971,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 58.281,00 zł do kwoty
5.468.720,00 zł 
 •  rezerwa ogólna 
102.959,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 124.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 251.762,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 58.281 zł do kwoty 5.229.941,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/ 117  /08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-294/08 z 14 sierpnia 2008 roku przyznającego  dotację   na  monitoring   w   szkołach   i   placówkach  w  kwocie 11.260,00 zł z przeznaczeniem dla SP Skalmierzyce (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 6.380,00 zł, § 6330 + 4.880,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195  § 4270 + 6.380,00 zł, § 6050 + 4.880,00 zł).
 2. Pisma Dyrektora SP Skalmierzyce Nr SP 310/2/08 z 18 sierpnia 2008 roku zmieniającego plan 4270 + 6.300,00 zł, § 4300  + 6.710,00 zł, §   4210  +  15.000,00  zł,   §   4740  + 2.000,00 zł, rozdział 80103 § 4260 - 5.000,00 zł, § 4270 - 13.000,00 zł, § 4300 + 5.000,00 zł).
 3. Pisma  Dyrektora  Środowiskowego   Domu   Samopomocy   Nr SRDiR.ŚDS/0330/4/2008          z 25 sierpnia 2008 roku zmieniającego plan  wydatków na kwotę 37.355,00 zł (wydatki Dz.  852  rozdział  85203  §  4010  - 25.000,00 zł, § 4110 - 1.500,00 zł, § 4120 - 875,00 zł, § 4220 - 3.300,00 zł, § 4260 - 2.500,00 zł, § 4370 - 600,00 zł, § 4410 - 700,00 zł, § 4170 + 2.350,00 zł, § 4210 + 18.995,00 zł, § § 4430 + 800,00 zł, § 4750 + 2.200,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora SP Nowe Skalmierzyce Nr SPNS 3012/03/08 z 1 września 2008 roku zmieniającego plan na kwotę  14.300,00 zł [wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 - 5.000,00 zł, § 4750 - 8.300,00 zł, § 4270 + 7.000,00 zł, § 6060 + 8.300,00 zł (urządzenie czyszczące) Dz. 854 rozdział 85401 § 4240 - 2.000,00 zł].
 5. Pisma Dyrektora SP Gostyczyna  Nr SPG-300/23/08 z 4 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 6.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 6.500,00 zł, §3020 + 1.500,00 zł, § 4260 + 2.000,00 zł, § 4300 + 3.000,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora SP Skalmierzyce z  5 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 10.450,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 -  450,00 zł,  § 4010 -10.000,00 zł rozdział 80103  § 3020 + 450,00 ZŁ, § 4010 + 10.000,00 zł).
 7. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-377/08 z 4 września 2008 roku przyznającego dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w kwocie 13.751,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 13.751,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 §  3260 + 13.751,00 zł).
 8. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu Nr ZSO.3010-02/08 z 4 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.100,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 - 3.100,00 zł, § 3020 + 1.100,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 = 2.000,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora SP w Droszewie Nr SP 311-20/08 z 5 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków  na  kwotę  35.500,00  zł  (wydatki  Dz.  801 rozdział 80101 § 4270 - 32.600,00 zł, §  4010  +  28.000,00 zł,  § 4110 + 2.500,00 zł,  § 4120 + 200,00 zł, § 4280 + 400,00 zł, § 4300 + 1.500,00  zł,  rozdział  80103  §  4210  - 900,00 zł, § 4240 - 2.000,00 zł, § 3020 + 200,00 zł, § 4010 + 2.000,00 zł, § 4110 +500,00 zł, § 4120 + 200,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod kasztanami" z 5 września 2008 roku zmieniającego plan  wydatków  na  kwotę  5.509,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4170 - 1.000,00 zł, §  4260  -  1.200,00 zł,  §   4280  -  180,00 zł, § 4350 - 460,00 zł, § 427- - 1.270,00 zł, § 6060 - 1.399,00 zł, § 4010 + 5.509,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 8 września 2008  roku zmieniającego plan wydatków na kwotę  2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80103 § 4750 - 2.000,00 zł § 4010 + 2.000,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora SP Biskupice Oł z 5 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 20.800,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 - 4.000,00 zł, § 4270 - 13.000,00 zł, § 4350 - 200,00 zł, § 4740 - 500,00 zł, § 4260  + 2.500,00 zł, § 4010 + 13.000,00 zł, § 4280 + 200,00  zł,  §  4300  +  2.000,00  zł, rozdział 80103 § 4210 - 2.700,00 zł, § 4240 - 400,00 zł, § 3020 + 100,00 zł, § 4010 + 2.700,00 zł, § 4110 + 300,00 zł).
 13. Skorygowanie wydatków w rozdziale 85202 na kwotę 4.740,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85202 § 2310 - 4.740,00 zł, § 4330 + 270,00 zł, Dz. 853 rozdział 85311 § 2710 + 4.470,00 zł).
 14. Pisma Nr ROiSO 5230-217/08 z 10 września 2008 roku Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku  Ochotniczych  Straży Pożarnych zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.940,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP  Skalmierzyce  (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 -  4.940,00 zł, § 2820 + 4.940,00 zł).
 15. Skorygowanie zadań inwestycyjnych drogowych poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na: przebudowę ul. Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach o kwotę 24.400,00 zł,  przebudowa dróg ul. Torowej i Spółdzielczej w Skalmierzycach o kwotę 45.800,00 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Fabianowie o kwotę 20.400,00 zł oraz zmniejszenie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 40.000,00 zł a wprowadzenie  zadania pod nazwa „przebudowa chodnika na ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach od ul. Mostowej do  ul.  Narutowicza"  w   kwocie   155.000,00  zł   (wydatki  Dz.   600  rozdział 60014 §  4270 - 40.000,00 zł rozdział 60016 § 6050 - 115.000,00 zł, § 6050 + 155.000,00 zł).
 16. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Nr GNS-301-1/08 z 10 września 2008 roku  zmieniającego  plan wydatków na kwotę 27.904,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdział 85401  §   4040   -   2.695,00  zł,   Dz.  801    rozdział   80110   §   4040 - 25.209,00 zł, § 4210 + 10.000,00 zł, § 4240 + 15.209,00 zł, § 4300 + 2.695,00 zł).
 17. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-381/08 z 10 września 2008 roku zmieniającego  plan dotacji  celowej o kwotę  5.582,00 zł  (dochody  Dz.  852 rozdział 85213 § 2010 - 3.818,00 zł, rozdział 85214 § 2010 + 9.400,00 zł, § 3110 + 9.400,00 zł, rozdział 85213  § 4130 - 3.818,00 zł).
 18. Pisma Dyrektora  SP Nowe Skalmierzyce z 15 września 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę  6.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 - 6.500,00 zł § 6060 + 6.500,00 zł - zakup urządzenia elektroniczno-odbiorczego do pracowni multimedialnej.
 19. Pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/11g/BKU/08 z 10 września 2008 roku zwiększającego subwencję oświatową o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację częściową wydatków na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki   w   wyniku   modernizacji  lub  adaptacji  (dochody  Dz.  758 rozdział  75801  §  2920 + 10.000,00 zł, wydatki Dz. 750 rozdział 75023 § 4210 + 10.000,00 zł).
 20. Korekty  wydatków  związanych z wyborami uzupełniającymi na kwotę 629,00 zł (wydatki Dz.  751  rozdział   75109  §  4170  -  29,00 zł,  §  4210  - 33,00 zł, § 4300 - 567,00 zł, § 4110 + 24,00 zł, § 4120 + 5,00 zł, § 4740 + 273,00 zł, § 4750 + 327,00 zł).
 21. Pisma  Samorządu  Mieszkańców Droszewa zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.175,00  zł  (wydatki  Dz.  600 rozdział  60016 §  4270  - 3.175,00 zł, Dz. 921 rozdział 92109 § 4210 + 3.175,00 zł).
 22. Korekta wydatków na kwotę 46.360,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdział 75023 § 4140 + 5.600,00 zł,  §  4270  -  5.600,00  zł,   Dz.  851  rozdział  85154 § 4430  + 270,00 zł, § 4700 + 490,00 zł, §  4210  -  760,00 zł,  Dz.  921  rozdział  92105  § 4300 + 40.000,00 zł, § 4210 - 34.000,00 zł, § 4170 - 5.000,00 zł, § 4260 - 1.000,00 zł).
 23. Korekta wydatków w zasiłkach rodzinnych na kwotę 1.506,00 zł (wydatki Dz.  852 rozdział 85212 § 4280 - 600,00 zł, § 4700 - 906,00 zł, § 4210 + 748,00 zł, § 4410  + 758,00 zł).

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (04/11/2008 09:04:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (04/11/2008 09:05:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (04/11/2008 09:10:03)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela