Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.

Uchwała Nr XIV/108/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 22 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku skorygowanej
 • uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta z 22 lutego 2008 roku
 • uchwałą Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2008 roku
 • uchwała Nr XIII/93/08 Rada Gminy i Miasta z 26 kwietnia 2008 roku
 • Zarządzeniem Nr 184/08/ Burmistrza Gminy i Miasta z 19 maja 2008 roku
 • Uchwałą NR XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta z 13 czerwca 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 85.669,00 zł do kwoty   32.615.201,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 23.339,00 zł do kwoty
5.141.389,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł do kwoty 
543.450,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 85.669,00 zł do kwoty
32.815.201,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zwiększa sie o kwotę 23.339,00 zł do kwoty
 5.118.050,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.500,00 zł do kwoty
5.410.439,00 zł 
 •  rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 111.005,00 zł do kwoty
102.959,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 124.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 196.435,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 160.500,00 zł do kwoty 5.171.660,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały głównej - wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/ 108 /08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 4 lipca 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 300,00 zł (wydatki dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 300,00 zł, § 4280 + 300,00 zł)
 2. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka" z 7 lipca 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 13.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4170 - 1.000,00 zł, § 4220 - 3.000,00 zł, § 4240 - 6.000,00 zł, § 4270 + 13.000,00 zł).
 3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-22/08 z 17 lipca 2008 roku przyznającego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie  wyborów uzupełniających w kwocie 4.339,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75109 § 2010 + 4.339,00 zł, wydatki  Dz.  751  rozdział  75109  §  3030  +  2.869,00  zł,  §  4110  + 47,00 zł, § 4120 + 7,00 zł, § 4170 + 498,00 zł, § 4210 + 360,00 zł, § 4300 + 567,00 zł).
 4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-330/08 z 23 lipca 2008 roku przyznającego dotację  na  dożywianie w  szkołach  w  kwocie 14.480,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 14.480,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 14.480,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 6 sierpnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.185,00 zł  (wydatki  Dz.  801  rozdział  80101  § 4040 - 185,00 zł ,  rozdział 80110 § 4040 - 6.400,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040  - 600,00 zł, Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 + 4.385,00 zł,  rozdział 80110 § 4270 + 1.700,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401  § 3020 + 1.100,00 zł).
 6. Pisma Nr ROiSO 5230-191/08 z 6 sierpnia 2008 roku Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku  Ochotniczych  Straży Pożarnych zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.950,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP Biskupice Oł. 698,00 zł, OSP Gostyczyna 2.622,00 zł, OSP Boczków 2.310,00 zł i OSP  Skalmierzyce  2.320,00  zł  (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4210 - 7.950,00 zł, § 2820 + 7.950,00 zł).
 7. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 7 sierpnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków własnych na kwotę  6.000,00 zł, (wydatki Dz. 852 rozdział 85214  §  3110  -  6.000,00 zł,  rozdział 85202 § 4330 + 6.000,00 zł).
 8. Częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie   zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia o jeden oddział w Przedszkolu Nr 1 „Jarzębinka" z dniem 1 września w kwocie  44.483,00 zł, dokonywanej zmiany systemu ogrzewania z olejowego na gazowy w Zespole Szkół w Ociążu w kwocie 33.000,00  zł oraz pokrycie dodatkowych kosztów z uwagi na nieplanowany urlop zdrowotny nauczyciela w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kotowiecku w kwocie 33.522,00  zł ( Wydatki dz. 758 rozdział 75818 § 4810 - 111.005,00 zł, Dz. 801 rozdział 80101 Zespół Szkolno Przedszkolny w Kotowiecku  § 3020 + 2.368,00 zł,  § 4010 + 26.120,00   zł, § 4110 +  4.336,00 zł , § 4120 + 698,00 zł, rozdział 80101 Zespół Szkół w Ociążu  §  4270  +  33.000,00 zł,  rozdział  80104  §  4010 + 26.976,00 zł, § 4110 + 4.767,00 zł, § 4210 + 11.000,00 zł, § 4440 + 1.740,00 zł).
 9. Analizy dochodów  i wydatków po siedmiu miesiącach zwiększa się wpływy z usług (przyłącza  kanalizacyjne) o kwotę 47.850,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniowa i świetlice w Biskupicach Oł. (dochody Dz. 900 rozdział 90001 § 0830 + 47.850,00 zł, wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 + 46.850,00 zł, Dz. 921 rozdział 92109 § 6050 + 1.000,00 zł)
 10. Przeniesienie wydatków na Ogródek Jordanowski w kwocie 155.000,00 zł z remontów na  wydatki inwestycyjne  -  zadanie  pn. Ogródek Jordanowski (Dział 900 rozdział 90004 § 4270 - 155.000,00 zł, § 6050 + 155.000,00 zł).
 11. Przeniesienia wydatków  w dziale 921 i 926 na kwotę 7.000,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92105 § 4210 - 5.000,00 zł rozdział 92109 § 4210 + 5.000,00 zł, Dz. 926 rozdział 92601 § 4270 - 2.000,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł).
 12. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.301 1-335/08 z 11 sierpnia 2008 roku wprowadzającego dotację na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do  alimentów w kwocie 19.000,00 zł  (dochody  Dz.  852  rozdział  85212  §  2010 + 14.500,00 zł § 6310 + 4.500,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4210 + 2.000,00 zł, § 4270 + 9 .900,00 zł, § 4280 + 600,00 zł, § 4700 + 2.000,00 zł, § 6060 + 4.500,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (04/09/2008 11:18:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/09/2008 13:10:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/09/2008 13:11:08)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela