Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.

UCHWAŁA NR XV/104/08

RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"

 

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), stosownie do uchwały Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia  19 listopada 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce" uchwala się następującą zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach":

 

§ 1

 

 1. W § 5 wyrazy:
   „Na całym obszarze ustala się następujące zakazy:" zastępuje się wyrazami:
   „Na całym obszarze ustala się następujące zakazy, o ile uchwała nie stanowi inaczej".

 2. Po § 5 dodaje się § 5a o treści:
  „Zakaz, o którym mowa w § 5 pkt 1) nie dotyczy terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych w planie symbolem P.",

 3. § 6 pkt 1 ppkt 5) otrzymuje brzmienie:
  „a)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu,
    b)  wysokość budynków do 40 m, z zastrzeżeniem pkt c),
    c)  budynki o wysokości od 25 m do 40 m mogą być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 100 m od budynków mieszkalnych,
    d)  dachy płaskie, wielospadowe lub jednospadowe,
    e)  kąt nachylenia połaci dachowych od 00 do 200,".

 4. W § 6 w pkt. 1 po ppkt 14 dodaje się ppkt 14a o treści:
  „magazynowanie materiałów sypkich wymaga zainstalowania filtrów na przewodach wentylacyjnych, wylotowych"
  oraz ppkt 14b o treści:
  „dopuszcza się magazynowanie materiałów sypkich gruboziarnistych np. żwiru na terenie otwartym pod warunkiem otoczenia terenu murem oporowym utrudniającym wtórną emisję pyłów do powietrza,",

 

 1. § 6 pkt 1 ppkt 26 otrzymuje brzmienie:
  "W zakresie odpadów ustala się:
  a) gromadzenie odpadów w granicach posesji lub miejscach do tego przeznaczonych,
  b) gromadzenie odpadów w sposób selektywny, a odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem,
  c) poddawanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeśli to niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, przekazywanie ich do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,
  d) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym do miejsc ich unieszkodliwiania,",

 

 1. W § 6 w pkt. 1 po ppkt 29 dodaje się ppkt 29a o treści:
  „w obszarze ponadnormatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznej zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami na pobyt ludzi,",

 

 1. W § 6 w pkt. 1 po ppkt 30 dodaje się ppkt 31 o treści:
  "należy zdjąć warstwę humusu i wykorzystać ją do celów rekultywacyjnych,",
  oraz ppkt 32 o treści:
  „nadmiar mas ziemnych należy wywieźć w miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach,",

 

 1. W § 6 w pkt. 2 po ppkt 13 dodaje się ppkt 13a o treści:
  „magazynowanie materiałów sypkich wymaga zainstalowania filtrów na przewodach wentylacyjnych, wylotowych,",
  oraz ppkt 13b o treści:
  „dopuszcza się magazynowanie materiałów sypkich gruboziarnistych np.: żwiru na terenie otwartym pod warunkiem otoczenia terenu murem oporowym utrudniającym wtórną emisję pyłów do powietrza,",

 

 1. § 6 pkt 2 ppkt 25 otrzymuje brzmienie:
  "W zakresie odpadów ustala się:
  a) gromadzenie odpadów w granicach posesji lub miejscach do tego przeznaczonych,
  b) gromadzenie odpadów w sposób selektywny, a odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem,
  c) poddawanie odpadów w pierwszej kolejności odzyskowi, a jeśli to niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, przekazywanie ich do unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom,
  d) wywóz odpadów w systemie zorganizowanym do miejsc ich unieszkodliwiania,",

 

 1. § 6 pkt. 2 ppkt 26 otrzymuje brzmienie:
  "należy zdjąć warstwę humusu i wykorzystać ją do celów rekultywacyjnych,",

 

 1. § 6 pkt 2 ppkt 27 otrzymuje brzmienie:
  „nadmiar mas ziemnych należy wywieźć w miejsce wskazane przez Urząd Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach,",

 

 1. § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „Przed przystąpieniem do prac ziemnych na terenie objętym planem, inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich przeprowadzenie.".

 

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 roku zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/104/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 22 sierpnia 2008 roku


 w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach ".

 

Na podstawie uchwały Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach " W toku prowadzonego postępowania planistycznego spełniono wymogi wynikające z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w tym zasięgnięto opinii oraz uzgodniono projekt planu z organami do tego upoważnionymi.  Do projektu zmiany planu została sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko oraz aneks do prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z którego wynika, że sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania nie ulegną zmianie.

Do projektu zmiany planu nie zostały złożone żadne uwagi, o których mowa w art. 17 pkt 11 ww. ustawy. Ustalenia projektu zmiany planu są zgodne z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce".

Obowiązująca procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została wyczerpana i pozwala przedstawić Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce opracowany projekt zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach" do uchwalenia.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kowalczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (04/09/2008 11:16:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/09/2008 12:07:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/09/2008 12:16:34)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela