Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.

UCHWAŁA NR XV/103/08

RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 22 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta  Nowe Skalmierzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, zwane dalej „Studium".

 

§ 2.

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

  1. Tekst studium, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
  2. Rysunek studium pt.: „Uwarunkowania rozwoju przestrzennego" wykonany w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
  3. Rysunek studium pt.: „Kierunki rozwoju przestrzennego" wykonany w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
  4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XV/84/99 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Skalmierzyce zmieniona Uchwałą nr XXIII/146/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 22 sierpnia 2008 roku

 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 

            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, uchwalone w 1999 roku, zostało sporządzone pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązuje obecnie, zmieniła zakres rozstrzygnięć studium, ale przede wszystkim przesądziła, że projekty opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z ustaleniami studium. Wystąpiły także lokalne przesłanki zmiany dotychczasowego obowiązującego Studium. Spośród najważniejszych z nich należy przede wszystkim wskazać zmianę granic administracyjnych gminy, przekształcenia układu komunikacyjnego oraz zmiany w uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych i w zapotrzebowaniu na tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i inne zainwestowanie.

Dla prowadzenia właściwej polityki przestrzennej, w tej nowej sytuacji prawnej, niezbędne stało się zatem sporządzenie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - podjęła Uchwałę Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Nowych Skalmierzycach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. Uchwała ta objęła cały obszar Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a przygotowany w oparciu o nią projekt, to całkowicie nowa wersja tego kluczowego dla gospodarki przestrzennej gminy dokumentu. Z tego względu zatytułowano go Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zwanego w skrócie Studium. Przyjęcie tej nazwy - omówione zostało na wstępie tego dokumentu - ułatwi posługiwanie się nim, w szczególności w przypadkach dokonywania jego cząstkowych zmian.

Ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzania Studium została rozpoczęta procedura przygotowania jego projektu, przewidziana ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie podjęto przewidziane prawem czynności, w tym zawiadomiono o możliwości składania wniosków, a po opracowaniu projektu Studium przedłożono go do opiniowania i uzgadniania. Po zakończeniu procedury opiniowania i uzgadniania wyłożono projekt Studium publicznego wglądu w dniach od 2 czerwca 2008 r. do 2 lipca 2008 r. W trakcie trwania wyłożenia w dniu 2 lipca 2007 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami.

W okresie zbierania wniosków do Studium wpłynęło tylko 5 wystąpień, natomiast w trakcie całego okresu sporządzania tego dokumentu łącznie złożono 31 wniosków, w tym 18 zgłoszonych przez mieszkańców i firmy z obszaru gminy. Uwzględniając różnorodne uwarunkowania starano się w można dużym stopniu je uwzględniać. W efekcie w wyniku wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu wpłynęły jedynie dwie uwagi. Niestety - tych dwóch uwag nie możliwe było uwzględnić, co wyjaśnia się w załączniku nr 4 do uchwały.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Kowalczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (04/09/2008 11:16:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/09/2008 12:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/09/2008 12:14:47)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela