Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XIV/100/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 13 czerwca 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku skorygowanej
 • uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta z 22 lutego 2008 roku
 • uchwałą Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta z 26 marca 2008 roku
 • uchwała Nr XIII/93/08 Rada Gminy i Miasta z 26 kwietnia 2008 roku
 • Zarządzeniem Nr 184/08/ Burmistrza Gminy i Miasta z 19 maja 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dochody budżetu zwiększa sie o kwotę 234.206,00 zł do kwoty   32.529.532,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone
5.118.050,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 88.950,00 zł do kwoty 
538.950,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 234.206,00 zł do kwoty
32.729.532,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone
 5.118.050,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 104.529,00 zł do kwoty
5.249.939,00 zł 
 •  rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 24.045,00 zł do kwoty
213.964,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 124.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 607.358,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 78.750,00 zł do kwoty 5.011.160,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały głównej - wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/ 100 /08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13czerwca 2008 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Samorządu Mieszkańców Leziony z 15 kwietnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków  na  kwotę  2.175,00  zł  (wydatki  Dz.  921  rozdział  92109  § 4210 - 2.175,00 zł Dz. 600 rozdział 60016  § 5270  + 400,00 zł, § 4300 + 775,00 zł, Dz.900 rozdział 90015 § 4300 + 1.000,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-148/08 z 14 kwietnia 2008 roku przyznającego  dotację   na   dofinansowanie  świadczeń  pomocy   materialnej dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym   w  kwocie   19.390,00  zł  (dochody Dz. 854 rozdział 85415 2.981,00 zł § 2030 + 19.390,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85414 § 3240 + 19.390,00 zł).
 3. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3/4826/08-10/DWX/08/150 z 8 kwietnia 2008 roku zmieniającego część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 24.045,00 zł (dochody Dz. 758 rozdział 75807 § 2920 - 24.045,00 zł wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 - 24.045,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 11 kwietnia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 1.845,00 zł, § 4300 + 1.845,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 1.136,00 zł, § 4210 + 1.136,00 zł).
 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-170/08 z 24 kwietnia 2008 roku ustalającego plan dotacji na nauczanie języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej w okresie  styczeń - sierpień 2008 roku w  kwocie 59.220,00 zł [ dochody Dz. 801 rozdział 80101 § 2030 + 59.220,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 §  4010 + 52.628,00 zł ( SP  Biskupice Oł.  +   5.376,00 zł,   SP Droszew + 6.737,00 zł, SP Gostyczyna + 5.180,00 zł, SP Kotowiecko  +  5.300,00 zł,  SP  Nowe Skalmierzyce +19.222,00 zł, SP Ociąż + 6.236,00 zł, SP Skalmierzyce + 4.577,00 zł), § 4110 + 5.902,00 zł (SP Biskupice Oł. + 620,00 zł, SP Droszew + 778,00 zł,  SP  Gostyczyna  +  598,00  zł,    SP Kotowiecko + 612,00 zł, SP Nowe Skalmierzyce + 2.229,00  zł,   SP   Ociąż   +  714,00  zł,  SP  Skalmierzyce  +  351,00  zł),   § 4120 + 690,00 zł (SP Biskupice Oł.  +  64,00 zł, SP Droszew + 80,00 zł, SP Gostyczyna + 62,00 zł, SP Kotowiecko +  63,00  zł,  SP    Nowe Skalmierzyce  +  229,00  zł,  SP  Ociąż   +   135,00  zł,  SP Skalmierzyce + 57,00 zł)].
 6. Korekty Uchwały Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 26 marca 2008 roku poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.200,00 zł w wypisie Uchwały.
 7. Umowy dofinansowanie Nr 97/2008 ze  środków finansowych Ochrony Gruntów Rolnych z 15 kwietnia 2008 roku z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie  drogi w Fabianowie w kwocie 78.750,00 zł (dochody Dz. 600 rozdział 60016 § 6260 = 78.750,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 78.750,00 zł).
 8. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-177/08 z 7 maja  2008 roku zwiększającego plan dotacji celowej na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 14.480,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 14.480,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 14.480,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG-300/17/08 z 6 maja 2008 roku  zmieniającego  plan  wydatków na kwotę 3.462,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 89191 § 4040 - 2.934,00 zł, § 4210 + 2.528,00 zł, § 4300 + 934,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 528,00 zł).
 10. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 15 maja 2008 roku zmieniającego plan wydatków własnych na kwotę  3.400,00 zł, (wydatki Dz. 852 rozdział 85219  §  4010  -  3.000,00 zł,  §  4110  -  400,00 zł, rozdział 85228 § 4110 + 400,00 zł, § 4170 + 3.000,00 zł).
 11. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-76/08 z 21 maja 2008 roku zwieszającego plan dotacji celowej przeznaczonej  na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w kwocie  5.800,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85219 § 2030 + 5.800,00 zł,, wydatki  Dz. 852 rozdział 85219 § 4010 + 5.800,00 zł).
 12. Przeniesienia środków w kwocie 25.779,00 zł w oświetleniu drogowym na zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Drogowe i Uliczne w Kaliszu (wydatki   Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 - 25.779,00 zł, § 6010 + 25.779,00 zł).
 13. Pisma  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej   w   Nowych  Skalmierzycach   Nr   SPNS  3012/01/08 z 30 maja 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 24.240,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 8.880,00 zł, § 4300 - 15.000,00 zł, § 4270 + 24.240,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 - 360,00 zł).
 14. Przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 256.900,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4210 - 15.000,00 zł, § 4300 - 139.000,00 zł, § 4270 + 154.000,00 zł,  Dz. 700 rozdział 70005 § 4270 - 2.400,00 zł, § 4170 + 2.400,00 zł, Dz. 710 rozdział 71004 § 4300 + 45.000,00 zł, rozdział 71014 § 4300 - 45.000,00 zł,  Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 - 30.000.00 zł, § 4270 + 30.000,00  zł,  Dz.   851  rozdział   85154   § 4170 - 1.000,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł, § 4410 + 1.000,00  zł,   §  4700   +   5.000,00 zł,   Dz. 921 rozdział 92105 § 4300 - 15.000,00 zł, § 4210 + 15.000,00  zł, rozdział 92120 § 4300 - 20.000,00 zł, § 4170 + 20.000,00 zł  Dz.   926   rozdział   92601 § 4270 - 4.500,00 zł, § 4170 + 1.500,00 zł, § 4210 + 3.000,00 zł).
 15. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych po przetargach i przeniesienie wydatków na inne zadania w kwocie  290.000,00 zł [ wydatki  Dz. 600 rozdział 60016  § 6050 - 290.000,00 zł, (przebudowa ul. Dojazdowej - 80.000,00 zł, przebudowa ul Torowej i Spółdzielczej - 50.000,00 zł, przebudowa ul, Polnej w Ociążu - 80.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Leśna  w Fabianowie - 80.000,00 zł) § 6050 + 80.000,00 zł, ( parking przy ul. Okólnej), Dz. 900 rozdział 90095 § 6050 + 152.000,00 zł (rozbudowa cmentarza komunalnego) Dz. 921 rozdział 92109 § 6050 + 58.000,00 zł ( rozbudowa świetlicy w Biskupicach Oł.)
 16. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-216/08 z 30 maja 2008 roku zwiększa-jącego plan dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 80.611,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195  § 2030 + 80.611,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 80.611,00 zł).
 17. Pisma  Dyrektora  Przedszkola  w  Ociążu z 2 czerwca 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.600,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 - 3.600,00 zł, § 4270 + 3.600,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/08/2008 08:45:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/09/2008 11:20:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/09/2008 11:21:23)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela