Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku

Uchwała Nr XI/86/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 26 marca 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku skorygowanej

 • uchwałą Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta z 22 lutego 2008 roku

wprowadza się następujące zmiany:1. Zwiększa się dochody budżetu  o kwotę 34.332,00 zł do kwoty   32.026.568,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zmniejsza sie o kwotę 2.468,00 zł do kwoty
4.849.292,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe 
450.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 34.332,00 zł do kwoty
30.767.568,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone zmniejsza sie o kwotę 2.468,00 zł do kwoty
 4.849.292,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.200,00 zł do kwoty
4.558.930,00 zł 
 •  rezerwa ogólna
238.009,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 124.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 258.312,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50.200,00 zł do kwoty 4.400.930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/ 86 /08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-6/08 z 22 lutego 2008 roku zmniejszającego plan dotacji  na prowadzenie i aktualizację  rejestru wyborców o kwotę 268,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75101 § 2010 - 268,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75101 § 4110 - 50,00 zł, § 4120 - 5,00 zł, § 4170 - 213,00 zł).
 2. Pisma Samorządu Mieszkańców Śliwnik z 22 lutego 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 8.913,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 - 8.913,00 zł, Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 + 8.913,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-3/08 z 21 lutego 2008 roku korygującego plan dotacji na rok 2008 o kwotę 5.400,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 700,00 zł, rozdział 85214 § 2010 - 2.900,00 zł, § 2030 - 3.200,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 700,00 zł, rozdział 852 14 § 3110 zł - 2.900,00 zł, § 3110 wł. - 3.200,00 zł)
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 29 lutego 2008 roku zmieniającego plan wydatków  na kwotę 1.995,00 zł (wydatki  Dz.  801  rozdział 80101 § 4210 -  1.950,00 zł, § 4440 + 1950,00 zł rozdział 80103 § 4410 - 45,00 zł, § 4440 + 45,00 zł).
 5. Pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Ociążu z 10 marca 2008 roku mieniającego plan wydatków na kwotę 2.254,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 - 2.254,00 zł, § 4440 + 1.167,00 zł, § 3020 + 1.087,00 zł).
 6. Umowy darowizny pomiędzy Gminą a Halfen Produkcja Nowe Skalmierzyce na dofinansowanie  budowy parkingu z parkiem miejskim w Nowych Skalmierzycach  na kwotę 40.000,00 zł  (dochody Dz.  900  rozdział   90004  §  0960  +  40.000,00  zł,  wydatki   Dz.  900 rozdział 90004 § 6050 + 40.000,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z 14 marca 2008 roku zmieniającego plan wydatków  na  kwotę  2.650,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 870,00 zł, § 4210 - 1.600,00 zł  §  4440  +  1.470,00 zł,  § 4410 + 1.000,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 180,00 zł, § 4440 + 180,00 zł).
 8. Przeniesienia wydatków Dz. 750 rozdział 75022 § 3020 - 110.000,00 zł, § 3030 + 110.000,00 zł  §  4210 + 2.500,00 zł rozdział 75023 § 4210 - 2.500,00 zł Dz. 852 rozdział 85212 §  4300 zł. + 1.000,00 zł § 4010 zl. - 1.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4300 - 29.000,00 zł, rozdział 92109 § 4300 + 29.000,00 zł).
 9. Zmiany wartości nakładów  inwestycji wieloletnich na przebudowę Szkoły Podstawowej w Gostyczynie - całość zadania zmienia się z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty  5.640.200,00 zł, a w poszczególnych latach:  2008 rok - 700.000,00 zł, 2009 rok - 1.647.000,00 zł, rok 2010 - 1.674.000,00 zł i 2011 - 1.646.200,00 zł).
 10. Rozszerzenie zakresu prac przy rozbudowie świetlicy w Biskupicach Oł. o remont starej części, - zadanie to zmienia nazwę na: Rozbudowa i remont świetlicy w Biskupicach Ołobocznych.
 11. Zmiana nazwy zadania „budowa parku miejskiego w Nowych Skalmierzycach" poprzez dodanie: „wraz z parkingiem i zjazdem przy ul. Kamiennej".
 12. Skorygowanie nakładów na drogi Dz. 600 rozdział 60016 § 6050
  •  przebudowa ul Dojazdowej w Nowych Skalmierzycach- 86.000,00 zł
  • przebudowa drogi gminnej ul. Torowa i  Spółdzielcza +13.000,00 zł
  • przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Ociążu + 14.000,00 zł
  • przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Fabianowie + 59.000,00 zł
 13. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-110/08 z 14 marca 2008 roku korygującego plan dotacji na kwotę 10.200,00 zł z dotacji na zadania bieżące na dotację na zakupy inwestycyjne (dochody Dz. 852 rozdział 85212  § 2010 - 10.200,00 zł, § 6310 + 10.200,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 - 10.200,00 zł § 6060 + 10.200,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Kazimierz Ciesiółka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (28/04/2008 14:08:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (26/05/2008 12:38:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (07/08/2008 08:39:28)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela