Wyszukiwarka:

Rok 2008

Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XI/84/08

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 22 lutego 2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:
§ 1
 
W Uchwale Nr X/76/07 Rady Gminy i Miasta z 28 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu  o kwotę 288.637,00 zł do kwoty   31.992.236,00 zł
 w tym:
 
 •  zadania zlecone
4.851.760,00 zł
 •  zadania na podstawie porozumień
149.380,00 zł
 •  dochody majątkowe 
450.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 288.637,00 zł do kwoty
30.733,236,00 zł
 w tym:
 
 •  wydatki na zadania zlecone
 4.851.760,00 zł
 •  wydatki na zadania na podstawie porozumień zwiększa się o kwotę 3.456,00 zł do kwoty
 190.660,00 zł
 •  wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 74.500,00 zł do kwoty
4.508.730,00 zł 
 •  rezerwa ogólna zwiększa się o kwotę 188.637,00 zł do kwoty
238.009,00 zł 
 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
 124.230,00 zł

przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 118.350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 74.500,00 zł do kwoty 4.350.730,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ 84 /08
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 3 lutego 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 2.000,00 zł, § 4170 + 2.000,00 zł).
 2. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 8 lutego 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 300,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 300,00 zł, rozdział 80103 § 4040 + 300,00 zł.
 3. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 11 lutego 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 750,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 750,00 zł. § 4040 + 750,00 zł).
 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 11 lutego 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 4.500,00 zł, § 6050 + 4.500,00 zł - Remo zł).nt z wymianą pompy cyrkulacyjnej).
 5. Pisma Samorządu Mieszkańców Głósek z 13 stycznia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 250,00 zł (wydatki Dz. 010 rozdział 01008 § 4270 - 250,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 250,00 zł).
 6. Pisma Samorządu Mieszkańców Żakowic z 14 stycznia 2008 rok zmieniającego plan wydatków na kwotę 200,00 zł (wydatki Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 - 200,00 zł. rozdział 90003 § 4300 + 200,00 zł).
 7. Pisma Samorządu Mieszkańców Kotowiecka z 14 stycznia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 9.000,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 - 9.000,00 zł, rozdział 90003 § 4300 + 500,00 zł, Dz. 921 rozdział 92109 § 4210 + 8.500,00 zł).
 8. Pisma Samorządu Mieszkańców Gałązek Małych z 15 stycznia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 150,00 zł (wydatki Dz. 600 Rozdział 60016 § 4270 - 150,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 150,00 zł).
 9. Pisma Samorządu Mieszkańców Kurowa z 16 stycznia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 150,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4270 - 150,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 150,00 zł).
 10. Pisma Samorządu Mieszkańców Gałązek Wielkich z 27 stycznia 2008 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 250,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4270 - 250,00 zł , Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 250,00).
 11. Pisma Samorządu Mieszkańców Droszewa zmieniającego plan wydatków na kwotę 400,00 zł (wydatki Dz. 921 rozdział 92109 § 4270 - 400,00 zł, Dz. 900 rozdział 90003 § 4300 + 400,00 zł).
 12. Umowy darowizny pomiędzy Gminą a Spółdzielnią Mleczarską LAZUR na dofinansowanie remontu i modernizacji Szkoły Podstawowej w Gostyczynie na kwotę 100.000,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80101 § 0960 + 100.000,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 6060 + 85.000,00 zł, Dz. 700 rozdział 70005 § 4270 + 11.544,00 zł, Dz. 900 rozdział 90013 § 2310 + 3.456,00 zł).
 13. Przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 100.400,00 zł (wydatki Dz. 700 rozdział 70005 § 4300 - 6.100,00 zł, § 4590 + 4.000,00 zł, § 4600 + 2.100,00 zł, Dz. 710 rozdział 71004 § 4300 - 15.000,00 zł, § 4170 + 15.000,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4740 - 28.000,00 zł, § 4300 - 29.000,00 zł, § 4010 - 1.300,00 zł, § 6060 - 15.000,00 zł, § 4040 + 1.300,00 zł, § 4270 + 15.000,00 zł, § 4280 + 3.000,00 zł, § 4700 + 26.000,00 zł, § 4750 + 28.000,00 zł, Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 - 6.000,00 zł, § 3020 + 6.000,00 zł).
 14. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/1008 z lutego 2008 roku zwiększającego plan subwencji oświatowej o kwotę 188.637,00 zł którą przeznacza się na zwiększenie rezerwy ogólnej (dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 + 188.637,00 zł, wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 + 188.637,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (28/04/2008 13:21:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (28/04/2008 14:04:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (28/04/2008 14:04:42)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym położonym w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
Uchwała Nr XVIII/135/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVIII/133/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Uchwała Nr XVII/128/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVII/127/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2009
Uchwała Nr XVII/123/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/122/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Uchwała Nr XVII/121/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia nazwy ulica Słoneczna oraz ulica Wiśniowa w miejscowości Skalmierzyce
Uchwała Nr XVII/120/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych w gminie Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/119/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie dopłat do taryfy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o w Skalmierzycach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 listopada 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVI/117/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XVI/116/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowych.
Uchwała Nr XVI/115/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia ,, Planu odnowy miejscowości - Leziona ,,
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie zatwierdzenia projektu pt." Drogowskaz do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 240 430,00 PLN
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Gostyczynie imienia Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana
Uchwała Nr XVI/112/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Biskupicach.
Uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 września 2008r.
w sprawie zmiany składów osobowych komisji: Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska jak również wybór jej przewodniczącego.
Uchwała Nr XV/109/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres kolejnych 3 lat z tym samym najemcą.
Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XV/106/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia nazw ulic w miejscowości Boczków
Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach"
Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 sierpnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania „Ogródka Jordanowskiego” (plac zabaw dla dzieci) przy ulicy Kolejowej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIV/99/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2007 rok
Uchwała Nr XIV/97/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku ....
Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 roku
w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.
Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 13 czerwca 2008 rok
w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kotowiecku, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, imienia Janusza Korczaka
Uchwała Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XIII/92/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/91/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Gałązkach Małych.
Uchwała Nr XIII/90/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr XIII/89/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie sposobu określenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Uchwała Nr XIII/88/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XIII/87/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XII/86/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/85/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania ,, Okno południowej Wielkopolski ,,
Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/83/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Uchwała Nr XI/82/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała Nr XI/81/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 roku
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2008
Uchwała Nr XI/80/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stalówkach w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr XI/79/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w placówkach oświatowych, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr XI/78/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w jednostce organizacyjnej Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach
Uchwała Nr XI/77/08 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 22 lutego 2008 rok
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela