Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8


Uchwała Nr IX/66/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 listopada 2007 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwala Nr III/14/06 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2006 roku skorygowanej:

 • uchwałą Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta z 28 lutego 2007 roku,
 • zarządzeniem Nr 38/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 marca 2007 roku,
 • Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta z 27 kwietnia 2007 roku,
 • Zarządzeniem Nr 69/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18 maja 2007 roku
 • Uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta z 14 czerwca2007 roku,
 • Zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 czerwca 2007 roku,
 • Zarządzeniem Nr 82/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 13 lipca 2007 roku,
 • Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta z 14 września 2007 roku,
 • Zarządzeniem Nr 102/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 28 września 2007 roku

 

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 312.223,00 zł zł do kwoty

30.669.083,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zwiększa się o kwotę 203.398,00 zł do kwoty

 5.657.007,00 zł

zadania na podstawie porozumień  

 146.030,00 zł

 
 
wprowadzając w załączniku Nr 1 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
 
 

 

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 312.223,00 zł do kwoty

 

30.451.883,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zwiększa się o kwotę 203.398,00 zł do kwoty


5.657.007,00

zadania na podstawie porozumień   
rezerwa ogólna zmiejsza sie o kwotę 125.000,00 zł do kwoty

178.670,00
110.065,00


przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 337.452,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 91.500,00 do kwoty 4.371.152,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/66/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 19 listopada 2007 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-22/07 z 3 października 2007 roku zwiększającego plan dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 14.506,00 zł (dochody Dz. 751 rozdział 75108 § 2010 + 14.5046,00 zł, wydatki Dz. 751 rozdział 75108 § 3030 + 7.920,00 zł, § 4170 + 2.385,00 zł, § 4110 + 109,00 zł, § 4120 + 15,00 zł, § 4210 + 2.921,00 zł, § 4300 + 328,00 zł, § 4370 + 687,00 zł, § 4410 + 141,00 zł).
 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-484/07 z 1 października 2007 roku zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza) w kwocie 34.470,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 34.470,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 34.470,00 zł).
 3. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG-300/33/07 z 4 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 300,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 300,00 zł, § 4170 + 300,00 zł).
 4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-531/07 z 28 września 2007 roku (wpływ 8.10.2007) zmniejszającego plan dotacji celowej na zasiłki rodzinne o kwotę 145.000,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 - 145.000,00 zł wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 - 140.776,00 zł § 4010 - 4.224,00 zł).
 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-501/07 z 8 października 2007 roku zwiększającego plan dotacji przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w kwocie 4.800,00 zł (dochody Dz. 750 rozdział 75011 § 2010 + 4.800,00 zł, wydatki Dz.750 rozdział 75011 § 4170 + 4.800,00 zł).
 6. Przeniesienie wydatków związanych z nagrodami Burmistrza dla dyrektorów szkół i przedszkoli w kwocie 11.100,00 zł [ wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 - 11.100,00 zł, rozdział 80101 § 4010 + 7.500,00 zł ( SP Droszew 2.500,00 zł, SP Gostyczyna 2.500,00 zł, SP Kotowiecko 2.500,00 zł) rozdział 80103 § 4010 + 3.600,00 zł, (Przedszkole Nr 1 1.200,00 zł, Przedszkole Nr 2 1.200,00 zł, Przedszkole Ociąż 1.200,00 zł)].
 7. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 11 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 22.950,00 zł (wydatki Dz.801 rozdział 80101 § 4210 - 3.100,00 zł, § 4240 - 800,00 zł, § 4270 - 12.500,00 zł, § 4300 - 1.700,00 zł, § 4350 - 250,00 zł, § 4370 - 350,00 zł § 4410 - 350,00 zł,§ 4740 - 700,00 zł, § 4750 - 2.000,00 zł, § 4010 + 19.100,00 zł, § 4110 + 2.050,00 zł, § 4120 + 150,00 zł, § 3020 + 350,00 zł,§ 4280 + 100,00 zł, rozdział 80103 § 4210 - 200,00 zł, § 4240 - 1.000,00 zł, § 4010 +1.100,00 zł, § 4110 + 100,00 zł).
 8. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.011-532/07 z 10 października 2007 roku zwiększającego dotację celową w ramach programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 20.469,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 20.469,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 11.444,00 zł, § 4210 + 9.025,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG - 300/40/07 z 17 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 850,00 zł (wydatki Dz.801 rozdział 80101 § 4280 - 450,00 zł, § 4350 - 400,00 zł, § 4750 + 850,00 zł).
 10. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 15 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 12.440,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4040 - 300,00 zł, § 6060 - 10.000,00 zł, § 4210 + 11.440,00 zł, § 4350 + 1.000,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4040 - 2.140,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie Nr SP.311-18/07 z 17 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 12.700,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80103 § 4010 - 2.000,00 zł, § 4210 - 5.600,00 zł, rozdział 80101 § 4240 - 1.800,00 zł, § 4280 - 200,00 zł, § 4270 - 200,00 zł, § 4350 - 700,00 zł, § 4370 - 900,00 zł, § 4410 - 400,00 zł, § 4740 - 400,00 zł, § 4750 - 500,00 zł, § 4010 + 7.600,00 zł, § 4210 + 700,00 zł, § 4300 + 4.400,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 16 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4270 - 3.500,00 zł, § 4300 - 500,00 zł, § 4010 + 1.500,00 zł, § 020 + 400,00 zł, § 4110 + 400,00 zł, § 4120 + 200,00 zł, § 4210 1.500,00 zł).
 13. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy z 24 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 8.176,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 - 4.000,00 zł, § 4110 - 250,00 zł, § 4270 - 3.000,00 zł, § 4750 - 926,00 zł, § 4120 + 100,00 zł, § 4170 + 5.000,00 zł, § 4220 + 2.376,00 zł, § 4410 + 700,00 zł).
 14. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-510/07z 18 października 2007 roku przyznającego kwotę 991,00 zł w ramach dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 991,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3260 + 991,00 zł).
 15. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-571/07 z 18 października 2007 roku zwiększającego dotację na świadczenia pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.977,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 3020 + 10.997,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415par 3240 + 10.997,00 zł).
 16. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-590/07 z 24 października 2007 roku zwiększającego dotację dla Ośrodka Wsparcia o kwotę 267.324,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 + 267.324,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 + 7.450,00 zł, § 4110 + 1.346,00 zł, § 4120 + 190,00 zł, § 4170+ 5.000,00 zł, § 4210 + 20.538,00 zł, § 4270 + 233.000,00 zł).
 17. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach z 25 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 28.800,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 - 5.600,00 zł, § 4010 - 13.000,00 zł, § 4110 - 10.000,00 zł, § 4120 - 200,00 zł, § 4170 + 3.000,00 zł, § 4210 + 15.000,00 zł, § 4300 + 10.000,00 zł, rozdział 80103 § 4010 + 600,00 § 4110 + 200,00 zł).
 18. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB. I-5.3011-591/07 z 25 października 2007 roku zwiększającego dotację celowe za zwrot akcyzy w kwocie 61.768,00 zł (dochody Dz. 010 rozdział 01095 § 2010 + 61.768,00 zł, wydatki Dz. 010 rozdział 01095 § 4110 + 174,00 zł, § 4120 + 25,00 zł, § 4170 + 1.012,00 zł § 4430 + 60556,00 zł).
 19. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6-3011-586/07 z 25 października 2007 roku przyznającego dotację celową na monitoring wizyjny w szkołach w kwocie 21.600,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 21.600,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4270 + 21.600,00 zł).
 20. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-592/07 z 26 października 2007 roku zwiększającego plan dotacji celowej na pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.381,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 2.381,00 zł, wydatki Dz 854 § 4420 - 600,00 zł, rozdział 85415 § 3240 + 2.381,00 zł).
 21. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 z 29 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 13.334,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4280 - 264,00 zł, § 4260 - 1.200,00 zł, § 4370 - 270,00 zł, § 4410 - 200,00, § 4120 - 200,00 zł, § 4010 - 1.000,00 zł, § 4110 - 1.200,00 zł, § 6060 - 9.000,00 zł, § 4210 +11.200,00 zł, § 4240 + 2.134,00 zł).
 22. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 29 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 8.900,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80103 § 4210 - 500,00 zł, rozdział 80101 § 4110 - 3.800,00 zł, § 4120 - 500,00 zł, § 4260 - 1.500,00 zł, § 4300 - 1.500,00 zł, § 4410 - 500,00 zł, § 4420 - 600,00 zł, § 4210 + 6.900,00 zł, § 4270 + 2.000,00 zł).
 23. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 29 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 49.400,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 - 1.200,00 zł, § 4260 - 1.600,00 zł, § 4270 - 36.650,00 zł, § 4280 - 230,00 zł, § 4300 - 1.700,00 zł, § 4350 - 80,00 zł, § 4410 - 300,00 zł, § 4740 - 650,00 zł, § 4750 - 1.390,00 zł, § 3020 + 1.400,00 zł, § 4010 + 10.300,00 zł, § 4120 + 250,00 zł, § 4210 + 8.850,00 zł, § 6050 + 23.000,00 zł).
 24. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-618/07 z 26 października 2007 roku zwiększającego dotację na zakup stroju szkolnego w kwocie 529,00 zł(dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 529,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 326,00 zł + 529,00 zł).
 25. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011/07 z 26 października 2007 roku zwiększającego dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracownikóa.w kwocie 13.820,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 13.820,00 zł , wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 13.820,00 zł).
 26. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 z 29 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 73.442,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 - 3.300,00 zł, § 4110 - 5.000,00 zł, § 4120 - 1.000,00 zł, § 4170 - 1.830,00 zł, § 4220 - 18.000,00 zł, § 4260 - 11.000,00 zł, § 4280 - 112,00 zł, § 4300 - 3.500,00 zł, § 4210 + 30.000,00 zł § 4270 + 33.000,00 zł, § 4370 + 442,00 zł, § 6060 + 10.000,00 zł).
 27. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach 30 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 63.360,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4110 - 17.000,00 zł, § 4260 - 21.100,00 zł, § 4300 - 4.000,00 zł,§ 4350 - 1.000,00 zł, § 4370 - 1.000,00 zł, § 4420 - 2.860,00 zł, § 4750 - 4.900,00 zł, § 4210 + 57.260,00 zł, § 4240 + 5.000,00 zł, § 4280 + 1.100,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 -10.000,00 zł, § 4110 - 1.500,00 zł).
 28. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu 31 października 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 21.800,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 - 2.500,00 zł, § 4110 - 500,00 zł, Dz. 801 rozdział 80110 § 4010 - 5 .000,00 zł, § 4110 - 4.000,00 zł, rozdział 80101 § 4260 - 4.000,00 zł, § 4270 - 2.000, 00 zł, § 4370 - 200,00 zł, § 4420 - 500,00 zł, § 4750 - 500,00,§ 3020 + 3.600,00 zł, § 4010 + 17.000,00 zł, § 4110 + 1.000,00 zł, § 4110 + 1.500,00 zł).
 29. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-614/07 z 29 października 2007 roku zwiększającego plan dotacji celowej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych na kwotę 3.568,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 3.568,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4240 + 3.568,00 zł).
 30. Przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 11.500,00 zł (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4300 - 6.000,00 zł, § 4270 - 3.000,00 zł, § 4210 + 9.000,00 zł, Dz926 rozdział 92601 § 6060 + 2.500,00, § 4270 - 2.500,00 zł).
 31. Częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 125.000,00 zł przeniesienie jej na uzupełnienie wydatków na drogę w Biskupicach Oł. + 46.000,00 zł, skrzyżowanie ul. Ostrowskiej i Podkockiej + 15.000,00 ZŁ, oświetlenie skrzyżowania j.w. + 10.000,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 61.000,00 zł,, Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 + 40.000,00 zł, § 6060 + 14.000,00 zł, Dz. 900 rozdział 90015 § 6010 + 10.000,00 zł, Dz. 758 rozdział 75818 § 481 - 125.000,00 zł).
 32. W punkcie 13 uzasadnienia do Uchwały Nr VIII/51/07 z 14 września 2007 roku prawidłowo napisano korektę wydatków inwestycyjnych na drogach: zmniejszenie nakładów na drogę w Biskupicach Oł o 102.000,00 zł, i Droszew-Elizanki 283.800,00 zł w załączniku do inwestycji wprowadzono odwrotnie Biskupice Oł. 283.800,00 zł, Droszew-Elizanki 102.000,00 zł, stąd należy zmniejszyć Droszew-Elizanki o 181.800,00 zł, a Biskupice Oł. o 181.800,00 zł).
 33. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 5 listopada 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 15.600,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdział 85401 § 010 - 15.600,00 zł, Dz. 801 rozdział 80110 § 40100 + 7.000,00 zł, § 4110 + 2.600,00 zł, § 4210 + 6.000,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (10/12/2007 15:32:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (11/12/2007 08:55:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (11/12/2007 08:55:42)
Lista wiadomości
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Kompleksowa organizacja ślubu i wesela