Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3


Uchwała Nr VII/51/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 14 września 2007 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwala Nr III/14/06 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2006 roku skorygowanej:

 • uchwałą Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta z 28 lutego 2007 roku,
 • zarządzeniem Nr 38/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 marca 2007 roku,
 • uchwałą Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta z 27 kwietnia 2007 roku,
 • zarządzeniem Nr 69/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18 maja 2007 roku
 • uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta z 14 czerwca2007 roku,
 • zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 czerwca 2007 roku,
 • zarządzeniem Nr 82/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 13 lipca 2007 roku,

 

wprowadza sie nastepujace zmiany:

 

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 356.823,00 zł zł do kwoty

30.316.009,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 74.360,00 zł do kwoty

 5.450.274,00 zł

zadania na podstawie porozumień  

 146.030,00 zł

 
wprowadzając w załączniku Nr 1 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
 

 

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 356.823,00 zł do kwoty

 

30.098.809,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 74.360,00 zł do kwoty


5.450.274,00

zadania na podstawie porozumień   
rezerwa ogólna

178.670,00
235.065,00


przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 201.115,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 71.390,00 do kwoty 4.279.652,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Uchwala się plan przychodów Gminnego funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.000,00 zł i plan wydatków w wysokości 125.422,00 zł zmieniając załącznik Nr 6 do Uchwały głównej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/51/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 14 cwrześnia 2007 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z dnia 2 lipca 2007 roku , wydatki plan wydatków na kwotę 1.030,00 zł (wydatki Dział 801 rozdział 80101 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4440 + 1.000,00 zł, rozdział 80103 § 4210 - 30,00 zł, § 4440 + 30,00 zł).
 2. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG-300/27/07 z 24 lipca 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 15.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 - 15.000,00 zł, § 4210 + 10.000,00 zł, § 4300 + 3.000,00 zł, rozdział 80103 § 4010 + 2.000,00 zł).
 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-388/07 z 31 lipca 2007 roku zmieniającego przeznaczenie środków w kwocie 6.200 zł(dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 - 6.200,00 zł, § 6310 + 6.200,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 ).§ 4010 - 6.200,00 zł, § 6050 + 6.200,00 zł).
 4. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3011-402/07 z 7 sierpnia 2007 roku zwiększającego plan dotacji na dożywianie w szkołach w kwocie 7.373,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 7.373,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 7.373,00 zł).
 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-401/07 z 8 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan dotacji na zadania zlecone o 75.360,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 + 74.640,00 zł, rozdział 85212 § 2010 - 150.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 - 145.630,00 zł, § 4010 - 4.370,00 zł, rozdział 85203 § 4270 + 16.495,00 zł, § 4210 + 58.145,00 zł).
 6. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP-310/2/07 z 7 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.900,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4410 - 2.900,00 zł, § 4440 + 2.900,00 zł, rozdział 80103 § 4260 - 2.000,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł).
 7. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie Nr SP 311-16/07 z 16 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101par 4010 - 500,00 zł, ar 4280 + 500,00 zł). 8
 8. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-400/07 z 21 sierpnia 2007 roku przyznającego dotację na dofinansowanie zakupu podręczników oraz jednolitego stroju dla uczniów w kwocie 20.810,00 zł (dochody Dz. 854 rozdział 85415 § 2030 + 20.810,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3260 + 20.810,00 zł).
 9. Pisma Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Nr SRDIR.ŚDS/12/07 z 22 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan na kwotę 29.725,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 - 1.604,00 zł § 4110 - 491,00 zł, § 4120 - 205,00 zł, § 4210 - 27.425,00 zł, § 4170 + 1.600,00 zł, § 4270 + 27.425,00 zł, § 4430 + 700,00 zł).
 10. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 27 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków własnych na kwotę 8.800,00 z (wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 - 3.000,00 zł, § 4300 + 3.000,00 zł, rozdział 85219 § 4010 - 5.800,00 zł, § 3020 + 1.600,00 zł, § 4210 + 3.000,00 zł, § 4280 + 200,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł).
 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP-310/3/07 z 24 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 200,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4300 - 200,00 zł, § 4170 + 200,00 zł).
 12. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu Nr ZSO.3014-4/07 z 28 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków w gimnazjum na kwotę 17.000,00 zł(wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 - 17.000,00 zł, § 4270 + 17.000,00 zł).
 13. Po analizie wykonania dochodów za siedem miesięcy wprowadza się korekty dochodów: Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 + 150.000,00 zł (zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych), Dz. 756 rozdział 75621 § 0020 + 200.000,00 zł (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w I półroczu wykonano w 84,06 %), Dz. 900 rozdział 90001 § 0830 + 45.000,00 zł (wpływy za przyłącza kanalizacyjne), § 0690 + 8.000,00 zł (darowizny na kanalizację) z przeznaczenie na : uzupełnienie planowanych wydatków związanych z projektowaniem dróg Dz. 600 rozdział 60016 § 4300 + 26.410,00, wykup działki pod budynkiem mieszkalnym z Ośrodkiem Zdrowia Dz. 700 rozdział 70005 § 6060 + 54.210,00 zł, remonty w budynkach mieszkalnych § 4270 + 111.214,00 zł, zakupy umeblowania w Urzędzie Dz. 750 rozdział 75023 § 6060 + 44.000,00 zł, zwiększenie nakładów na remont Urzędu § 6050 + 10.000,00 zł, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PPSP w Ostrowie Wlkp Dz. 754 rozdział 75411 § 6620 + 30.000,00 zł, remonty i konserwację o świetlenia ulicznego Dz. 900 rozdział 90015 § 4270 + 46.000,00 zł, § 4300 + 166,00 zł, zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach z tytułu odszkodowania przekazanego przez PZU na remont opłotowania Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 + 3.000,00 zł, zwiększenie wydatków w gospodarce ściekowej Dz. 900 rozdział 90001 § 4300 + 6.000,00 zł, , gospodarce odpadami rozdział 90002 § 4300 + 49.000,00 zł, , oczyszczaniu miast i wsi rozdział 90003 § 4300 + 5.000,00 zł, utrzymanie zieleni rozdział 90004 § 4300 + 18.000,00 zł.
 14. Przeniesienia między paragrafami na kwotę 301.700,00 zł [wydatki Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 - 41.000,00 zł, § 4350 - 2.000,00 zł, § 4370 - 2.000,00 zł, § 4170 + 30.000,00 zł, § 4360 + 5.000,00 zł, rozdział 75022 § 3030 + 10.000,00 zł, rozdział 75095 § 3030 + 8.000,00 zł, Dz. 756 rozdział 75647 § 4100 - 8.000,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4300 - 5.700,00 zł, § 2820 + 5.700,00 zł (§ 2820 to dotacja dla OSP Skalmierzyce na zakup sprzętu przeciwpożarowego, wyposażenia osobistego strażaków - ratowników i samochodów bojowych z 60 % dopłatą ze środków ZOSPRP) Dz. 900 rozdział 90015 § 4300 - 28.000,00 zł, § 6010 + 28.000,00 zł], oraz dochody Dz. 700 rozdział 70005 § 0870 - 200.000,00 zł, § 0770 + 200.000,00 zł.
 15. Zmian w zadaniach inwestycyjnych i remontowych dróg po rozstrzygnięciach przetargowych na kwotę 396.890,00 zł (wydatki - zmniejszenie: ul. Szkolna w Biskupicach Oł. § 6050 - 102.000,00 zł, Droszew-Elizanki § 6050 - 283.800,00 zł, przebudowa ul. Kolejowej § 4270 - 11.090,00 zł, zwiększenia: przebudowa skrzyżowania ul. Podkockiej i Ostrowskiej § 6050 + 35.000,00 zł, przebudowa chodnika na ul Lipowej § 6050 + 150.000,00 zł, zabezpieczenie remontów dróg i ulic do końca roku § 4270 + 127.300,00 zł, zabezpieczenie środków na prace projektowe i przygotowawcze dróg § 4300 + 84.590,00 zł.
 16. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł.z 28 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 + 7.000,00 zł, § 4240 - 7.000,00 zł).
 17. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Nowe Skalmierzyce Nr SPNS 3012/4/07 z 28 sierpnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 12.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4270 - 1.800,00 zł, § 4300 - 10.200,00zł, § 4170 + 1.200,00 zł, § 4210 + 5.000,00 zł, § 4280 + 800,00 zł, § 4410 + 1.000,00 zł, § 4750 + 4.000,00 zł).
 18. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-454/07 z 29 sierpnia 2007 roku zwiększającego plan dotacji celowej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych - susza 2006 roku w kwocie 1.000,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85278 § 2010 + 1.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85278 § 3110 + 1.000,00 zł).
 19. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 "Pod kasztanami" zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.260,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4260 - 1.000,00 zł, § 4270 - 2.000,00 zł, § 4350 - 260,00 zł, § 4210 + 3.260,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (07/12/2007 11:57:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (07/12/2007 12:10:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (07/12/2007 12:13:04)
Lista wiadomości
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Kompleksowa organizacja ślubu i wesela