Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku


Uchwała Nr VII/37/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 14 czerwca 2007 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwala Nr III/14/06 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2006 roku skorygowanej:

 • uchwałą Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta z 28 lutego 2007 roku,
 • zarządzeniem Nr 38/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 marca 2007 roku,
 • Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta z 27 kwietnia 2007 roku,
 • Zarządzeniem Nr 69/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18 maja 2007 roku

 

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 359.676,00 zł zł do kwoty

29.924.716,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zwiększa się o kwotę 4.328,00 zł do kwoty

 5.524.634,00 zł

zadania na podstawie porozumień  

 146.030,00 zł

 
wprowadzając w załączniku Nr 1 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały
 

 

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 359.676,00 zł do kwoty

 

29.707.516,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zwiększa się o kwotę 4.328,00 zł do kwoty


5.524.634,00

zadania na podstawie porozumień   
rezerwa ogólna

178.030,00
235.065,00


przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 177.169,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 301.500,00 zł do kwoty 4.351.042,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/37/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 14 czerwca 2007 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 z 20 kwietnia 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 - 2.000,00 zł,§ 4170 + 2.000,00 zł).

 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-219/07 z 27 kwietnia 2007 zwiększającego plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 26.758,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85295 § 2030 + 26.758,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 + 26.758,00 zł).

 3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-210/07 z 2 maja 2007 roku przyznającego dotację na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 (styczeń - sierpień 2007) w kwocie 27.090,00 zł [dochody Dz. 801 rozdział 80101 § 2030 + 27.090,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 + 1.321,00 zł ( SP Biskupice Oł. 201,00 zł, SP Droszew 276,00 zł, SP Gostyczyna 201,00 zł, SP Kotowiecko 201,00 zł, SP Skalmierzyce 241,00 zł, SP Ociąż 201,00 zł),§ 4010 + 21.294,00 zł (SP Biskupice Oł. 2.016,00 zł, SP Droszew 3.082,00 zł, SP Gostyczyna 2.016,00 zł, SP Kotowiecka 2.267,00 zł, SP Skalmierzyce 2.383,00 zł, SP Ociąż 2.016,00 zł, SP Nowe Skalmierzyce 7.514,00 zł) § 4110 + 3.921,00 zł (SP Biskupice Oł. 383,00 zł, SP Droszew 580,00 zł, SP Gostyczyna 383,00 zł, SP Kotowiecko 430,00 zł, SP Skalmierzyce 458,00 zł, SP Ociąż 383,00 zł, SP Nowe Skalmierzyce 1.304,00 zł), § 4120 + 554,00 zł (SP Biskupice Oł. 54,00 zł, SP Droszew 82,00 zł, SP Gostyczyna 54,00 zł, SP Kotowiecko 61,00 zł, SP Skalmierzyce 65,00 zł, SP Ociąż 54,00 zł, SP Nowe Skalmierzyce 184,00 zł).

 4. Umowy dofinansowania Nr 9/2007 z 23 kwietnia 2007 roku ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Biskupicach Oł. i Droszewie w kwocie 71.500,00 zł (dochody Dz. 600 rozdział 60016 § 6260 + 71.500,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 71.500,00 zł).

 5. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Biskupice Oł. z dnia 7 maja 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 1.500,00 zł, § 4740 + 1.500,00 zł).

 6. Przeniesienia między paragrafami na kwotę 12.200,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdział 75022 § 3030 - 1.000,00 zł, § 4300 + 1.000,00 zł rozdział 75095 § 4210 - 1.200,00 zł, § 4260 + 1.200,00 zł, Dział 754 rozdział 75412 § 4260 - 500,00 zł § 4280 + 500,00 zł, rozdział 75414 § 4300 zlecone - 2.500,00 zł § 4210 zlecone + 2.500,00 zł, Dział 852 rozdział 85212 § 4210 zlecone - 6.000,00 zł § 4010 zlecone + 4.000,00 zł, § 4370 zlecone + 2.000,00 zł, Dział 926 rozdział 92605 § 4210 - 1.000,00 zł, § 4260 + 1.000,00 zł)

 7. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/2/07 z dnia 25 maja 2007 rok zmieniającego plan wydatków na kwotę 6.000,00 zł (wydatki Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 6.000,00 zł, § 4210 + 5.000,00 zł ,§ 4740 + 1.000,00 zł).

 8. Pisma Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z 14 maja 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 11.545,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85295 § 3110 - 10.000,00 zł rozdział 85219 § 4040 - 1.545,00 zł § 4210 + 1.500,00 zł,§ 4440 + 45,00 zł, rozdział 85202 § 4330 + 10.000,00 zł).

 9. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-273/07 z 31 maja 2007 roku zwiększającego plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 4.328,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85214 § 2010 + 4328,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 3110 + 4.328,00 zł).

 10. Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 140.000,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne (wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 4300 - 140.000,00 zł, § 4270 + 140.000,00 zł).

 11. Analiza rozliczeń podatku od nieruchomości od osób prawnych pozwala na zwiększenie dochodów o kwotę 230.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Droszew - Elizanki (dochody Dz. 7656 rozdział 75616 § 0310 + 230.000,00 zł, wydatki Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 + 230.000,00 zł).

 12. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 z dnia 29 maja 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.777,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4220 - 3.777,00 zł, § 4440 + 3.777,00 zł).

 13. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z dnia 30 maja 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 147,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4260 - 147,00 zł, § 4440 + 147,00 zł).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (03/08/2007 09:14:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (03/08/2007 09:24:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (03/08/2007 12:52:07)
Lista wiadomości
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Kompleksowa organizacja ślubu i wesela