Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku


Uchwała Nr IV/25/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 lutego 2007 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/06 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2006 roku skorygowanej:

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 358.907,00 zł do kwoty

29.392.603,00 zł

w tym
zadania zlecone zwiększa się o kwotę 237.800,00 zł do kwoty

 5.368.489,00 zł

zadania na podstawie porozumień  

 146.030,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

 

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 358.907,00 zł do kwoty

 

27.133.603,00 zł

w tym: 
zadania zlecone zwiększa się o kwotę 237.800,00 zł do kwoty  


5.368.489,00 zł

zadania na podstawie porozumień   
rezerwa ogólna- zwiększa sie o kwotę 143.207,00 zł do kwoty

171.858,00
235.065,00


przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 221.763,00 zł wprowadzając w załączniku nr 2 do Uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Józef Marciniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/25/07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 lutego 2007 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Kierownika MGOPS Nowe Skalmierzyce z dnia 26 stycznia 2007 roku korygującego plan wydatków na kwotę 83.400,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85214 § 4330 - 81.000,00 zł, rozdział 85219 § 4210 - 2.000,00, § 4300 - 400,00 zł, rozdział 85202 § 4330 + 81.000,00 zł, rozdział 85219 § 4280 + 400,00 zł, § 4740 + 1.000,00 zł, § 4750 + 1.000,00 zł)

 2. Pisma Zespołu Szkół w Ociążu 6 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na 100,00 zł (wydatki Dz. 854 rozdział 85401 § 4010 - 100,00 zł, § 4040 + 100,00 zł).

 3. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" z 8 lutego2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 9.039,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4040 - 5.039,00 zł, § 4210 - 4.000,00 zł, § 4280 + 2.000,00 zł, § 4370 + 3.000,00 zł, § 4740 + 2.039,00 zł, § 4750 + 2.000,00 zł).

 4. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 8 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 190,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 - 190,00 zł, § 4040 + 190,00 zł)

 5. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Droszewie z dnia 12 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 5.280,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 480,00 zł, § 4300 - 4.800,00 zł, § 4280 + 300,00 zł, § 4350 + 700,00 zł, § 4370 + 2.680,00 zł, § 4740 + 1.000,00 zł, § 4750 + 600,00 zł).

 6. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie z 12 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.170,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 3.230,00 zł, § 4210 - 1.000,00 zł, § 4300 - 2.500,00 zł, § 4740 + 3.230,00 zł, § 4750 + 1.000,00 zł, § 4280 + 700,00 zł, § 4370 + 1.800,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 440,00 zł, § 4740 + 440,00 zł).

 7. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 9 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 13.370 zł(wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 1.980,00 zł, § 4300 - 3.850,00 zł, § 4210 - 3.500,00 zł, § 4280 + 850,00 zł, § 4350 + 500,00 zł, 4370 + 2.500,00 zł, § 4740 + 1.980,00 zł, § 4750 + 3.500,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 670,00 zł, § 4210 - 2.500,00 zł, § 4300 - 870,00 zł, § 4280 + 150,00 zł, § 4370 + 720,00 zł, § 4740 + 670,00 zł § 4750 + 2.500,00 zł).

 8. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP-310/1/07 z 12 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.200,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 3.000,00 zł, § 4300 - 4.000,00 zł, § 4280 + 1.000,00 zł, § 4370 + 3.000,00 zł, § 4740 + 1.000,00 zł, § 4750 + 2.000,00 zł, rozdział 80103 § 4300 - 200,00 zł, § 4280 + 200,00 zł).

 9. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 "Pod Kasztanami" z 12 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 3.300,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 90104 § 4210 - 1.500,00 zł, § 4300 - 1.800,00 zł, § 4280 + 500,00 zł, § 4370 + 1.300,00 zł, § 4740 + 1.000,00 zł, § 4750 + 500,00 zł).

 10. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł. z 12 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.300,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4040 - 4.400,00 zł, § 4300 - 2.700,00 zł, § 4270 + 600,00 zł, § 4280 + 300,00 zł, § 4370 + 2.700,00 zł, § 4740 + 500,00 zł, § 4750 + 3.000,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 200,00 zł, § 4210 + 200,00 zł).

 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach Nr SPNS 3012/02/07 z 14 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 9.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 7.700,00 zł, § 4300 - 1.300,00 zł, § 4280 + 1.300,00 zł, § 4370 + 4.000,00 zł, § 4740 + 500,00 zł, § 4750 + 3.200,00 zł).

 12. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 14 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 18.000,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80110 § 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł, § 4280 + 3.000,00 zł, § 4370 +5.000,00 zł, § 4740 + 5.000,00 zł, § 4750 + 5.000,00 zł).

 13. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu Nr ZSO.320/02/07 z 14 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 10.400,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4210 - 5.100,00 zł, § 4280 + 300,00, § 4370 + 1.300,00 zł, § 4420 + 1.500,00 zł, § 4740 + 1.000,00 zł, § 4750 + 800,00 zł, rozdział 80110 § 4210 - 5.900,00 zł, § 4280 + 800,00 zł, § 4420+ 500,00 zł, § 4740 + 2.400,00 zł, § 4750 + 1.800,00 zł).

 14. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 14 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.350,00 zł, (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4210 - 2.350,00 zł, § 4280 + 250,00 zł, § 4370 + 1.300,00 zł, § 4740 + 100,00 zł, § 4750 + 700,00 zł).

 15. Przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę 15.850,00 zł (wydatki Dz. 750 rozdział 75023 § 4010 - 200,00 zł , § 4300 - 8.900,00 zł, § 4040 + 200,00 zł, § 4280 + 1.800,00 zł, § 4350 + 7.100,00 zł, Dz. 754 rozdział 75412 § 4300 - 400,00 zł, § 4360 + 400,00 zł, Dz. 851 rozdział 85154 § 4300 - 800,00 zł, § 4370 + 800,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4300 _ 1.350,00 zł, § 4370 + 1.350,00 zł, Dz. 926 rozdział 92601 § 4300 - 4.200,00 zł § 4370 + 4.200,00 zł)

 16. Pisma Dyrektora Środowiskowego Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach Nr SRDIR.ŚDS/1/2007 z 19 lutego 2007 roku zmieniającego plan wydatków zleconych na kwotę 29.814,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4010 - 17.133,00 zł,§ 4110 - 2.516,00 zł, § 4120 - 125,00 zł, § 4210 - 5.100,00 zł, § 4300 - 4.940,00 zł, § 4170 + 4.000,00 zł, § 4260 + 1.000,00 zł, § 4270 + 17.000,00 zł, § 4280 + 600,00 zł, § 4350 + 864,00 zł, § 4360 + 500,00 zł, § 4370 + 3.000,00 zł, § 4440 + 550,00 zł, § 4740 + 300,00 zł, § 4750 + 2.000,00 zł).

 17. Pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 z 12 lutego 2007 roku zmieniającego plan subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2007 o łączną kwotę 143.207,00 zł (dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 + 72.641,00 zł, Dz. 756 rozdział 75621 § 0010 + 70.566,00 zł, wydatki Dz. 758 rozdział 75818 § 4810 + 143.207,00 zł).
 18. 18. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3010-6/07 z 19 lutego 2007 roku korygującego plan dotacji w związku z ustawą budżetową na rok 2007 o kwotę 215.700,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 237.300,00 zł, rozdział 85213 § 2010 + 500,00 zł, rozdział 85214 § 2030 - 22.100,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 230.400,00 zł, § 4010 + 6.900,00 zł, rozdział 85213 § 4130 + 500,00 zł, rozdział 85214 § 3110 - 22.100,00 zł).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/08/2007 14:23:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/08/2007 15:13:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (03/08/2007 12:49:03)
Lista wiadomości
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Kompleksowa organizacja ślubu i wesela