Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/23/ 07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 lutego 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./, w związku z art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9, art. 67 ust. 3 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z póź. zm./ oraz art. 1 i art. 4 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459/

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Andrzejowi i Magdalenie Woźniakom 80 % bonifikaty w wysokości 8.880,00 /słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych/ od opłaty wynoszącej 11.100,00 zł /słownie: jedenaście tysięcy sto złotych/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 72, o powierzchni 0,0862 ha, zapisanej w Kw. nr 12726.

§ 2

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Zofii Wais, Marii Wais, Otylii Wais i Halinie Turowskiej 80 % bonifikaty w wysokości 8.160,00 /słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych/ od opłaty wynoszącej 10.200,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Boczkowskiej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 263, o powierzchni 0,0840 ha, zapisanej w Kw. nr 9419.

§ 3

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Agnieszce Wielebie 80 % bonifikaty w wysokości 7.120,00 /słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia złotych/ od opłaty wynoszącej 8.900,00 zł /słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Boczkowskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 264, o powierzchni 0,0742 ha, zapisanej w Kw. nr 9487.

§ 4

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Danucie i Pawłowi Filipiakom 80 % bonifikaty w wysokości 6.800,00 /słownie: sześć tysięcy osiemset złotych/ od opłaty wynoszącej 8.500,00 zł /słownie: osiem tysięcy pięćset złotych/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Kotowiecku przy ulicy Kaliskiej 5, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 285/1, o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w Kw. nr 66067.

§ 5

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Agnieszce Tuczyńskiej 80 % bonifikaty w wysokości 9.600,00 /słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych/ od opłaty wynoszącej 12.000,00 zł /słownie: dwanaście tysięcy złotych/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej 12a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 71, o powierzchni 0,0887 ha, zapisanej w Kw. nr 12727.

§ 6

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Grażynie i Hieronimowi Mukalskim, Bożenie i Henrykowi Nadarzewskim 80 % bonifikaty w wysokości 11.440,00 /słownie: jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych/ od opłaty wynoszącej 14.300,00 zł /słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 77/4, o powierzchni 0,1222 ha, zapisanej w Kw. nr 9357.

§ 7

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu 80 % bonifikaty w wysokości 35.171,93 /słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 93/100/ od opłaty wynoszącej 43.964,91 zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 91/100/ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Nowych Skalmierzycach przy: - ulicy Kaliskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 43/1, 48/24, 48/25, 49/1, 50/1, 51/1 i 52/1, o łącznej powierzchni 0,8876 h a, zapisanej w Kw. nr 27959; - ulicy 25 Stycznia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 394, o powierzchni 0,2060 ha, zapisanej w Kw. nr 73251.

§ 8

Bonifikaty udziela się przy przekształceniu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 10

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Józef Marciniak

 

Uzasadnien ie do Uchwały Nr IV/23/ 07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 28 lutego 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

W dniu 7 lipca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym z dnia 12 września 2005 r., Nr 175, poz. 1459. Ustawa ma zastosowanie do osób fizycznych będących w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, jak również nieruchomości rolnych. Ponadto także do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali oraz spółdzielni mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następców prawnych. Zasadniczo przekształcenie będzie odpłatne. Zasady odpłatności reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszona o dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce proponuje udzielić bonifikaty w wysokości 80 % od wyżej wymienionej opłaty, która przyznana zostanie osobom fizycznym i spółdzielni mieszkaniowej odpowiednio za zgodą Rady.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/08/2007 10:19:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/08/2007 10:19:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (03/08/2007 12:48:30)
Lista wiadomości
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Kompleksowa organizacja ślubu i wesela