Wyszukiwarka:

Rok 2007

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR VII / 35 / 07
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 14 czerwca 2007 roku


w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Na podstawie art.18 ust.2 , pkt 8 oraz art. 40 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) , art.7 , ust. 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2002 roku , Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz.WE L Nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku ) uchwala się co następuje :

§ 1

Wprowadza się program pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w formie zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 2

Zwolnienia , o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis , której udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji ( WE ) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis ( Dz.Urz. WE L , Nr 379z , z dnia 28 grudnia 2006 roku ).

§ 3

 1. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom , dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszego programu , łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł , w okresie 3 lat budżetowych , nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000,- euro brutto .
 2. Całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez dowolny okres trzech lat budżetowych nie może przekroczyć 100.000,- euro .
 3. Pułap określony w § 3 pkt 1 i 2 stosuje się bez względu na formę i cel pomocy de minimis , a także bez względu na to , czy przyznana pomoc jest w całości , czy w części finansowana z zasobów Wspólnoty .


§ 4

Zwolnienia w podatku od nieruchomości określone w niniejszej uchwale nie dotyczą :

 1. podmiotów gospodarczych znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. C 244 z 01.10.2004 r. ),
 2. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury , objętych Rozporządzeniem Rady ( WE ) nr 104 / 2000 ( Dz.U. Dz 17 z 21.01.2000 r. ) ,
 3. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu ,
 4. pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku nr 1 do Traktatu w przypadku kiedy wartość pomocy ustalona jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą oraz kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców ,
 5. działalności związanej z eksportem , jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich , tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów , tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej ,
 6. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy ,
 7. pomocy przyznawanej przedsiębiorcom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawarta w Rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002 ,
 8. pomocy na nabycie pojazdów do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego ,
 9. podmiotom działającym w podstrefach lub specjalnych strefach ekonomicznych .


§ 5

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy w formie zwolnień w podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją przysługuje przedsiębiorcom zwiększającym zatrudnienie w istniejących podmiotach poprzez inwestycje zwiększające dotychczasową podstawę opodatkowania , z wyłączeniem handlu i gastronomii oraz
z tytułu uruchomienia nowej działalności gospodarczej przez podmioty budujące nowe obiekty przemysłowe i usługowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą , z wyłączeniem handlu i gastronomii , przysługuje od zwiększonej lub powstałej podstawy opodatkowania w następującym zakresie :

 1. na okres jednego roku - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 3 do 25 pracowników ,
 2. na okres 2 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 26 do 50 pracowników ,
 3. na okres 3 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 51 do 75 pracowników ,
 4. na okres 4 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 76 do 100 pracowników ,
 5. na okres 5 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 101 do 125 pracowników ,
 6. na okres 6 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 126 do 150 pracowników ,
 7. na okres 7 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 151 do 175 pracowników ,
 8. na okres 8 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi od 176 do 200 pracowników ,
 9. na okres 9 lat - jeżeli zwiększenie dotychczasowego lub stworzenie nowego zatrudnienia wynosi nie mniej niż 201 pracowników .


§ 6

Zwolnienia w podatku od nieruchomości dotyczą przedsiębiorców , o których mowa w Ustawie z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. Dz 2004 r. , Nr 173 , poz.1807 , z późniejszymi zmianami ) , którzy spełnili kryteria zastosowania zwolnień oraz ten fakt udokumentowali według zasad oraz w trybie przewidzianym niniejszym programem .


§ 7

Zwiększenie zatrudnienia :

 1. Zwiększenie zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy oznacza wzrost liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy obejmujący wyłącznie pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony , w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nie krótszym niż 24 miesiące .
 2. Średni stan oblicza się poprzez podzielenie sumy dwunastu stanów zatrudnienia na koniec poszczególnych miesięcy przez liczbę 12 .
 3. Miesiące , w których nastąpił przyrost zatrudnienia obejmują trzy kolejne miesiące z okresu sześciu miesięcy po miesiącu , w którym uruchomiono nową działalność lub zakończono rozbudowę .
 4. Zwiększenie zatrudnienia oblicza się poprzez porównanie średniego stanu zatrudnienia w miesiącach , w których nastąpił przyrost lub stworzenie nowych miejsc pracy do średniego stanu z ostatnich 12 miesięcy przed uruchomieniem nowej działalności lub zakończeniem rozbudowy .
 5. Średni stan zatrudnienia w kolejnych trzech miesiącach , w których nastąpił  przyrost , oblicza się poprzez podzielenie sumy trzech stanów zatrudnienia na
  koniec poszczególnych miesięcy przez liczbę 3 . Dla potrzeb tego wyliczenia uwzględnia się wyłącznie pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników zatrudnionych na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy nie krótszym niż 24 miesiące .
 6. Dla potrzeb zastosowania zwolnienia zainteresowany podmiot deklaruje poziom zwiększenia zatrudnienia oraz stan na cały okres zwolnienia w podatku , nie wyższy jednak od wyliczonego w sposób określony w niniejszym paragrafie .

§ 8

Zwolnienie w podatku od nieruchomości przysługuje po przedłożeniu przez podatnika
następujących informacji i załączników :

 1. podstawowych danych o przedsiębiorstwie ,
 2. przedstawienie poziomu zatrudnienia oraz średniego stanu za 12 miesięcy poprzedzających miesiąc uruchomienia działalności lub zakończenia rozbudowy oraz z kolejnych trzech miesięcy wzrostu zatrudnienia ,
 3. deklarację określającą stan oraz przyrost zatrudnienia dla potrzeb zastosowania zwolnienia oraz deklaracje utrzymania tego stanu zatrudnienia przez okres zwolnienia ,
 4. określenie celu otrzymanej pomocy ,
 5. wykaz nowo zatrudnionych pracowników ,
 6. dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników ,
 7. przedstawienie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem wnioskiem udzielenie pomocy ,
 8. informację o otrzymanej pomocy indywidualnej przed dniem wejścia w życie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców , jeżeli wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat budżetowych poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza 200.000,- euro brutto lub 100.000,- euro brutto w przypadku sektora transportu ,
 9. oświadczenie , że podatnik nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej ,
 10. deklaracje rozliczeniowe ZUS-DRA za poszczególne miesiące przed i za miesiące przyrostu zatrudnienia .

§ 9

W trakcie korzystania ze zwolnienia podatnik jest zobowiązany do składania co 6 miesięcy oświadczeń o stanie zatrudnienia obejmującym wyłącznie pracowników , o których mowa w § 7 , ust.1 wraz z deklaracjami ZUS-DRA .


§ 10

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w podatku od nieruchomości .

§ 11

Nie uwzględnia się w stanie zatrudnienia , stanowiącym jego przyrost , pracowników, którzy w okresie 12 miesięcy przed zwiększeniem zatrudnienia byli zatrudnieni u podatnika na podstawie umowy cywilno - prawnej jak zlecenie lub umowa o dzieło .

§ 12

Zmiana pracodawcy poprzez przejście do podatnika korzystającego bądź występującego o zwolnienie w ramach podatników powiązanych tytułem własności lub współwłasności oraz powiązanych kapitałowo - nie stanowi zwiększenia zatrudnienia uprawniającego do zwolnienia .

 

§ 13

 1. Podatnik , który przed upływem okresu przewidzianego w zwolnieniu zmniejszył zatrudnienie poniżej wymaganego poziomu dla określonego zwolnienia , bądź zaprzestał działalności gospodarczej - zobowiązany jest do zwrotu kwoty zwolnienia bez odsetek w terminie jednego miesiąca licząc od końca miesiąca , w którym utracił prawo do zwolnienia .
 2. W przypadku , o którym mowa w punkcie 1 - utrata zwolnienia oraz zwrot kwoty podatku dotyczy ostatniego roku budżetowego , w którym utrata praw do zwolnienia  wystąpiła .
 3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia , w ciągu 14 dni organ podatkowy o utracie warunków do zwolnienia .
 4. Podatnik , który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków do zwolnienia , uiszcza należny podatek za ostatni okres zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę od zobowiązań podatkowych .
 5. Podatnik , który wprowadził organ podatkowy w błąd co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia w podatku od nieruchomości , traci prawo do tego
  zwolnienia za cały okres stosowania . Zwrot podatku za cały okres zwolnienia następuje wraz z odsetkami za zwłokę od zobowiązań podatkowych .


§ 14

Traci moc Uchwała Nr XXXI/208/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie tworzenia preferencji dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Uchwała Nr XXXIII/209/06 z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia programów pomocy dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie i inwestujących na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 15

Podatnicy , którzy nabyli prawo do zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwał określonych w § 14 zachowują prawo do tych zwolnień według zasad w nich określonych do wyczerpania zwolnień .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku .

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 


UZASADNIENIE
do Uchwaly Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 14 czerwca 2007 roku


 Obowiązujące do końca 2006 roku programy pomocowe tj. regionalny , horyzontalny oraz de minimis wspierające tworzenie nowych miejsc pracy przestały obowiązywać. Rozporządzenia Komisji Europejskiej , które regulowały te kwestie , jak również ustawodawstwo krajowe w sprawie pomocy publicznej utraciły ważność .Zgodnie z prowadzoną przez Unię Europejską polityką w tym zakresie przyjęte zostały nowe akty prawne , które obowiązywać będą w latach 2007 - 2013. Ze względu na znaczącą realizację głównego celu dotychczasowego systemu zwolnień w podatku od nieruchomości tj. znacznego wzrostu zatrudnienia w wyniku inwestycji realizowanych przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy , proponowane rozwiązania mają węższy zakres niż dotychczasowy pakiet trzech programów . Na przestrzeni pięciu kolejnych lat liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła z poziomu 1.112 osób na koniec 2002 roku do 641 na koniec 2006 roku . Trwające inwestycje stworzą kolejne miejsca pracy . Projekt programu pomocy de minimis opiera się na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem zmian przepisów prawa wspólnotowego regulującego tego rodzaju pomoc publiczną . Jedną z najistotniejszych zmian jest zwiększenie limitu pomocy objętej takim programem ze 100 tyś. euro do 200 tyś. euro za wyjątkiem pomocy udzielanej w sektorze transportu drogowego , gdzie pomoc nie może przekroczyć 100 tyś. euro w okresie trzech lat budżetowych .

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (21/06/2007 09:14:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (21/06/2007 09:52:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (03/08/2007 12:51:29)
Lista wiadomości
Uchwała Nr X/75/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr X/74/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Uchwała Nr X/73/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 roku w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach .
Uchwała Nr X/72/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Psarach.
Uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce
Uchwała Nr X/70/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
Uchwała Nr X/69/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 grudnia 2007 roku
ustalenia dla terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce liczby punktów napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu/ z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski

Uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZL-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym– do formularza informacji i deklaracji podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/64/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZR-1/B - dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym – do formularza informacji i deklaracji podatku rolnego.

Uchwała Nr IX/63/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie określenia wzoru załącznika ZN-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – do formularza informacji i deklaracji podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr IX/62/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych , na których zaprzestano produkcji rolnej

Uchwała Nr IX/61/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2008 rok
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok8
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Uchwała Nr IX/56/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr IX/55/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Ociążu i Skalmierzycach”

Uchwała Nr IX/54/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 roku

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2012

Uchwała Nr IX/53/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie: ustalenia czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IX/52/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 listopada 2007 rok

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok3

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości zabudowanych położonych w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej , Miedzianowie , Boczkowie , Biskupicach oraz w Lezionie i objęcia nowych udziałów w Wielobranżowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o w Skalmierzycach

Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach.
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Skalmierzycach, Śliwnikach i Kotowiecku, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie opłat i zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych położonych na terenie placówek oświatowych, stanowiących własność Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powierzenia ustalenia wysokości opłat

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 września 2007 rok

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu i Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania medalu "Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej".

Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci przy ulicy Okólnej 1 w Nowych Skalmierzycach

Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie odnowienia aktów założycielskich publicznych przedszkoli, dla których Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce jest organem prowadzącym

Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VII/36/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 2006 rok

Uchwała Nr VII/35/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/34/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działającej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skalmierzycach.

Uchwała Nr VII/32/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kolejowej 18.

Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007.

Uchwała Nr VI/30/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr VI/29/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za I półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Uchwała Nr VI/28/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok .

Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowe Skalmierzyce"

Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I Instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych.

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Uchwała Nr IV/18/07 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.Kompleksowa organizacja ślubu i wesela