Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/14/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2006 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 b, d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2

 

Uchwala się dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości

29.033.696,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone

 5.130.689,00 zł

             zadania na podstawie porozumień  zgodnie z załącznikiem Nr 1

146.030,00 zł

 

 

§ 3

1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości

 

 

27.774.696,00 zl

w tym: 
              wydatki na zadania zlecone


5.13.689,00 zł

              wydatki na zadania na podstawie porozumień
              rezerwa ogólna zgodnie z załącznikiem nr 2              środki w dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 2a

178.670,00 zł
91.858,00 zł
173.633,00 zł


2. Nadwyżke budżetową w kwocie 1.259.000,00 zł przeznacza sie na spłatę pożyczek z NFOŚiGO oraz wykup obligacji zgodnie z załącznikiem nr 3

 

3. Uchwala sie wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym oraz nakłady inwestycyjne na kwote 2.879.742,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

4. Ustala sie limit wydatków na wiloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Uchwala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 57.000,00 zł i wydatków w wysokości 57.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteka w kwocie 144.000,00 zł

§ 6

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł oraz wydatki w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 163.000,00 zł

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość 1.600.000,00 zł pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz upoważnia się Burmistrza do ich zaciągania w roku budżetowym.

§ 8

Określa się kwotę 300.000,00 zł jako maksymalną, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie na wydatki bieżące.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian w budżecie wydatków poprzez dokonywanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działów ( w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń) oraz przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 11

Uchwała niniejsza wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/14/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2006 roku.

         Dochody budżetowe na rok 2007 przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta dotyczącymi:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłat targowych
  • innych uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.

Podatek rolny przyjęto według opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ceny 1 dt żyta w wysokości 35,52 zł

Inne wpływy (czynsze mieszkaniowe czynsze za lokale użytkowe, z cmentarza i inne) przyjęto zgodnie z szacunkami przygotowanymi przez poszczególne Referaty Urzędu.

Dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych przyjęto zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3010-28/06 z 23 października 2006 roku w kwocie łącznej 5.247.000,00 zł, pismem Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3101-26/06 z 18 października 2006 roku w kwocie 2.389,00 zł. Stosownie do porozumienia zawartego Ze Starostą Ostrowskim oraz pismem Starosty Nr FN.0714-43/2006 z 20 października 2006 roku na utrzymanie ulic powiatowych w mieście 79.890,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie 66.140,00 zł,

Subwencję przyjęto do budżetu w wielkościach określonych pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-20/2006 z 11 października 2006 roku i tak: - część wyrównawcza subwencji 615.466,00 zł - część oświatowa subwencji 7.406.784,00 zł

Tym samym pismem określona została wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.512.547,00 zł,

Udziały podatku dochodowym od osób prawnych określony został szacunkowo w wielkości 2.100.000,00 zł.

Wydatki budżetowe przyjęto według wyliczeń szacunkowych. Wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skorygowany zostanie po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny średniej płacy za II półrocze 2006 roku.

Wydatki na zadania zlecone i wykonywane na podstawie porozumień przyjęto w wielkościach określonych pismami Wojewody Wielkopolskiego, Delegatury krajowego Biura Wyborczego oraz Starosty.

Wydatki szkół i przedszkoli przeto na podstawie planów przedstawionych przez Dyrektorów.

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane zostały według danych o wielkościach wpływów z tytułu zezwoleń. Szczegółowy podział uwzględnia plan opracowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólna w wysokości 91.858,00 zł co stanowi 0,33 % planowanych wydatków.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – biblioteki wynosi 144.000,00 zł.

W dziale kultury poza biblioteką przewidziano wydatki związane z utrzymaniem obiektów kultury, imprezami planowanymi na rok 2007 oraz dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przyznawane w drodze rozstrzygnięć konkursowych. Tu planowana wysokość dotacji wynosi 38.000,00 zł. Na takich samych warunkach kwotę 48.000,00 zł przewidziano w dziale kultury fizycznej i sportu.

W wydatkach uwzględniono składkę w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi 13.943,00 zł na utrzymanie Izb Rolniczych, stosownie do ustawy o izbach rolniczych.

Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowane w rozdziale 75023 w wysokości 25.000,00 zł.

Nadwyżkę budżetową w kwocie 1.259.000,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 759.000,00 zł oraz wykup obligacji na rozbudowę gimnazjum w Nowych Skalmierzycach w wkocie500.000,00 zł.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (13/02/2007 14:50:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (14/02/2007 08:59:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (14/02/2007 08:59:06)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela