Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/12/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2006 roku

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

         Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. ) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce regulamin stanowi załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXI/186/05 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, zespołach szkół, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/12/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2006 roku

          W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

         W obecnym brzmieniu art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami ) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły obowiązek corocznego określenia w regulaminie wysokości i warunków wypłacania wskazanych składników wynagrodzenia dla nauczycieli. Dodany został również ust. 6a, w myśl którego regulamin należy uzgadniać ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

         Projekt powyższej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyżej cytowanej ustawy Karta Nauczyciela, został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dnia 5 grudnia 2006r. w związku z powyższym Rada Gminy władna jest do przyjęcia przedmiotowej uchwały.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (06/02/2007 15:05:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/02/2007 09:19:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/02/2007 09:19:18)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela