Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/16/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokość diet dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

          Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) uchwala co następuje:

§1

Podstawę diet dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników zwane dalej stawką podstawową .

§2

Ustala się diety w następującej wysokości:

  • przewodniczący Rady 205% stawki podstawowej – miesięcznie,
  • wiceprzewodniczący Rady 100 % stawki podstawowej – miesięcznie,
  • przewodniczący komisji problemowych 70 % stawki podstawowej – miesięcznie,
  • pozostali radni za każdy udział w posiedzeniach Rady i komisji – 18 % stawki podstawowej

§3

Wysokość diety zaokrągla się do pełnych 10 zł w górę , jeżeli końcówka przekracza 5 zł.

§4

Zryczałtowana miesięczna dieta ulega zmniejszeniu o 1/5 za 2 nieobecności na posiedzeniu oraz o 1/5 za kolejną nieobecność nieusprawiedliwioną.

§5

Traci moc uchwała nr II/7/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad i wskaźników diet dla radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do uchwały nr III/16/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2006 roku Stosownie do art. 25 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży. Wysokość diety nie może przekraczać w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z 2000 r., Nr 19, poz. 239 oraz z 2001r. Nr 85 poz.924 Nr 100 poz. 1080). Ustalenie zryczałtowanych diet łączy w sobie ekwiwalent za utracony czas oraz koszty przejazdu. Wysokość diet mieści się w dolnych przedziałach ogólnie stosowanych diet. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (12/01/2007 11:15:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (12/01/2007 11:15:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (12/01/2007 11:15:27)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela