Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2006 roku.

Uchwała Nr II/4/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2006 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z 2005 r. ze zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ustala wynagrodzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pani Bożenie Budzik w następującej wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto:       - 4.960,00 zł.
  • dodatek funkcyjny w wysokości                                  - 1.950,00 zł.
  • dodatek specjalny w kwocie - 2.764,00 zł. stanowiący 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
  • dodatek za wysługę lat w wysokości - 20 % liczony od wynagrodzenia zasadniczego

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVIII/113/04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do uchwały II/4/06
z dnia 4 grudnia 2006 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

         Od dnia złożenia ślubowania Pani Bożena Budzik obejmuje obowiązki jako nowo wybrany Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na kolejną czteroletnią kadencję. Akt wyboru stanowi bowiem czynność prawa pracy kreującą indywidualny stosunek pracy i określającą nie tylko warunki pracy ale i warunku płacy. Ustalenie wynagrodzenia należy do kompetencji Rady.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (09/01/2007 15:06:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (12/01/2007 11:11:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (12/01/2007 11:11:02)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela