Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr II/5/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

         Na podstawie art. 18, ust.1, pkt 15, w powiązaniu z art. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r.,poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz.558) oraz art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t. jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ) – Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostawy wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Skalmierzycach.

§ 4

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo komunalne Spółka z o.o. w Skalmierzycach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/ 5/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 04 grudnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia nowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Na podstawie art.24 ust. 9a, 9b i 9c ustawy z dnia 7. 06. 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( t. jedn. Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 ) zwanej dalej ustawą, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach dnia 19.10.2006r. złożyło wniosek nr 2/2006 o zatwierdzenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków wraz z uzasadnieniem zatwierdzającym informacje dotyczące zakresu świadczenia usług oraz warunków ekonomicznych uzasadniających wprowadzenia nowych taryf. Wniosek dotyczy taryf na okres od 01.01.2007r. do dnia 31.12.2007r. na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce i złożony został w wymaganym terenie. Wnioskując o zatwierdzenie nowych taryf Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. w Skalmierzycach przedstawiło kalkulacje kosztów wynikające z rozporządzenia taryfowego ( Dz. U. z dnia 28.06.06r. Nr 127, poz. 886)

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

-/Kazimierz Sipka

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (08/02/2007 09:30:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/02/2007 15:10:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/02/2007 15:10:40)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela