Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr II/ 10 /06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 4 grudnia 2006 roku


Uchwała Nr II/ 10 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  dnia 4 grudnia 2006 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

  W uchwale Nr XXXII/199/05 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2005 roku skorygowanej

 • uchwałą Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXIV/212/06 Rady Gminy i Miasta z 31 marca 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXV/214/06 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXVI/222/06 Rady Gminy i Miasta z 6 czerwca 2006 roku,
 • zarządzeniem Nr 500/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXVII/225/06 Rady Gminy i Miasta z 18 lipca 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Gminy i Miasta z 27 września 2006 roku,
 • zarządzeniem Nr 526/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 września 2006 roku,
 • uchwała Nr XXXIX/231/06 Rady Gminy i Miasta z 26 października 2006 roku,
 • zarządzeniem Nr 539/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 8 listopada 2006 roku,

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 176.237,00 zł  do kwoty

27.526.046,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 76.500,00 zł do kwoty

 4.769.303,00 zł


            
zadania na podstawie porozumień  

 143.310,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 176.237,00 zł do kwoty

 

30.991.046,00 zł

w tym: 
              zadania zlecone zwiększa się o kwotę 76.500,00 zł do kwoty  


4.769.303,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwiększa   
              rezerwa ogólna

180.366,00 zł
92.823,00 zł


przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 211.691,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  załącznikiem nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/ 10 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 4 grudnia 2006 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Pisma Ministra Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z 8 listopada 2006 roku zwiększającego część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 31.590,00 zł (dochody Dz. 758 rozdział 75801 § 2920 + 31.590,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85415 § 3110 + 5.752,00 zł, Dz. 750 rozdział 75023 § 4210 + 25.838,00 zł).

 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-648/06 z 14 listopada 2006 roku zwiększającego plan dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 65.500,00zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 65.500,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 63.592,00 zł, § 4210 + 1.908,00 zł).

 3. Pisma Dyrektora Przedszkola w Ociążu z 15 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.210,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 3020 – 750,00 zł, § 4120 – 400,00 zł, § 4210 – 700,00 zł, § 4260 – .1.000,00 zł § 4300 – 600,00 zł, § 4440 – 760,00 zł, § 4010 + 4.210,00 zł).

 4. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach z 13 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 94.922,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 93.942,00 zł, § 4210 + 38.942,00 zł, § 4240 + 25.000,00 zł, § 4260 + 15.000,00 zł, § 4270 + 10.000,00 zł, § 4300 + 5.000,00 zł, DZ. 854 rozdział 85401 § 4440 – 980,00 zł § 4240 + 98000 zł).

 5. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3011-752/06 z 15 listopada 2006 roku zwiększającego plan dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 11.000,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85203 § 2010 + 11.000,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85203 § 4270 + 11.000,00 zł).

 6. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-692/06 z 17 listopada 2006 roku zwiększającego plan dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 68.147,00 zł (dochody Dz. 801 rozdział 80195 § 2030 + 68.147,00 zł, wydatki Dz. 801 rozdział 80195 § 4300 + 68.147,00 zł).

 7. Pisma Dyrektora Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach z 17 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 35.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 25.000,00 zł, § 4110 – 10.000,00 zł, § 3020 + 100,00 zł, § 4170 + 200,00 zł, § 4210 + 10.000,00 zł, § 4240 + 7.615,00 zł, § 4300 + 15.000,00 zł, § 4440 + 2.085,00 zł).

 8. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biskupicach Oł z 27 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 11743,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 10.000,00 zł, § 4260 – 1.000,00 zł, § 4440 – 743,00 zł, § 4210 – 11.743,00 zł)

 9. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej Droszewie z 27 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.703,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020 – 1.000,00 zł, § 4110 – 2.000,00 zł, § 4350 – 800,00 zł, § 4410 – 700,00 zł, § 4440 – 203,00 zł, § 4010 + 2.000,00 zł, § 4210 2.003,00 zł, § 4300 + 700,00 zł).

 10. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie Nr SPG-300/26/06 z 27 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 17.672,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 3020- 2.000,00 zł, § 4010 – 7.000,00 zł, § 4110 – 8.000,00 zł, § 4120 – 372,00 zł, § 4210 + 8.000,00 zł, § 4270 + 4.000,00 zł, § 4300 + 5.000,00 zł, § 4440 + 372,00 zł, rozdział 80103 § 4010 – 300,00 zł, § 4210 + 300,00 zł).

 11. Pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach Nr SP-310/4/06 z 12 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 4.471,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – 2.000,00 zł, § 4120 – 471,00 zł, § 4420 – 2.000,00 zł, § 4210 + 2.000,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł, § 4440 + 471,00 zł).

 12. Pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Ociążu z 27 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 40.570,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 – 11.670,00 zł, § 4110 – 3.000,00 zł, § 4260 – 2.000,00 zł, § 3020 + 3.000,00 zł, § 4210 + 10.000,00 zł, § 4300 + 2.000,00 zł, § 4440 + 1.670,00 zł rozdział 80110 § 4010 – 19.700,00 zł, § 4110 – 3.000,00 zł, § 3020 + 3.000,00 zł, § 4210 + 18.000,00 zł ,§ 4440 + 1.700,00 zł, Dz. 854 rozdział 85401 § 3020 – 1.200,00 zł, § 4010 + 1.200,00 zł).

 13. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” z 27 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 15.000,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 6.000,00 zł, § 4110 – 3.000,00 zł, § 4170 – 2.000,00 zł, § 4220 – 2.000,00 zł, § 4260 – 2.000,00 zł, § 4210 + 13.000,00 zł § 4300 + 2.000,00 zł).

 14. Pisma Dyrektora Przedszkola Nr 2 „Pod Kasztanami” z 27 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 7.500,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80104 § 4010 – 6.500,00 zł, § 4110 – 500,00 zł, par4260 – 500,00 zł, § 4210 + 7.000,00 zł, § 4300 + 500,00 zł).

 15. Pisma Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kotowiecku z 28 listopada 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 24.160,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4110 – 1.807,00 zł, § 4270 – 2.000,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4010 + 1.000,00 zł, § 4210 + 2.200,00 zł,§ 4260 + 500,00 zł , § 4440 + 307,00 zł, rozdział 80103 § 4040 – 1.300,00 zł, § 4170 – 500,00 zł, § 4270 – 17.753,00 zł, § 4410 – 200,00 zł, § 4010 + 1.800,00 zł, § 4210 + 17.753,00 zł, § 4300 + 200,00 zł).

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (08/12/2006 08:13:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (08/12/2006 08:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (08/12/2006 08:39:00)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela