Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXVIII /227/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 27 września 2006 roku

Uchwała Nr XXXVIII /227/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Nr 3 do ,, Planu rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004-2013 ,,

         Na podstawie art. 18 , ust. 2 , pkt 6 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Uzupełnienie Nr 3 do ,, Planu rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004-2013 ,, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały- jako dokument określający szczegółowo zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2007 - 2013.

§ 2

Realizacja poszczególnych projektów w zakresie rzeczowym oraz w terminach określonych w Uzupełnieniu Nr 3 uzależniona jest od faktu pozyskania zewnętrznych środków finansowych z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej - w przypadkach gdy realizacja projektu ten fakt zakłada .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/ Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/227/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 27 września 2006 roku

         Przyjęty uchwałą Nr XVIII / 112 / 04 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 04 czerwca 2004 roku ,, Plan rozwoju lokalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na lata 2004-2013 ,, nie zawiera szczegółowo opisanych projektów na lata 2007 - 2013 . Potrzeba uszczegółowienia zadań inwestycyjnych na nadchodzące lata stała się niezbędna nie tylko dla potrzeb realizacji ale również jest niezbędnym warunkiem wnioskowania o pomoc finansową w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego .

        Większość z zawartych w uzupełnieniu projektów zakłada dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i dlatego ich realizacja w zakresach oraz w terminach określonych w dokumencie może ulegać zmianie bądź wykluczeniu z realizacji .

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (04/12/2006 10:56:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (04/12/2006 10:56:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (04/12/2006 10:56:41)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela