Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała Nr XXXIX/231/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2006 roku


Uchwała Nr XXXIX/ 231 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z  dnia 26 października 2006 roku.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2006.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1 

 W uchwale Nr XXXII/199/05 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2005 roku skorygowanej:

 • uchwałą Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy i Miasta z 24 lutego 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXIV/212/06 Rady Gminy i Miasta z 31 marca  2006 roku
 • uchwałą Nr XXXV/214/06 Rady Gminy i Miasta z 28 kwietnia 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXVI/222/06 Rady Gminy i Miasta z 6 czerwca 2006 roku
 • zarządzenie Nr 500/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 30 czerwca 2006 roku,
 • uchwałą Nr XXXVII/225/06 Rady Gminy i Miasta z 18 lipca 2006 roku
 • uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Gminy i Miasta z 27 września 2006 roku
 • zarządzenie Nr 526/06 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 września 2006 roku,

wprowadza sie nastepujace zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 403.900,00 zł  do kwoty

26.738.959,00 zł

w tym: 
             zadania  zlecone zwiększa się o kwotę 409.900,00 zł do kwoty

 4.116.692,00 zł


            
zadania na podstawie porozumień zwiększa się o kwotę 3.840,00 zł  

 143.310,00 zł

wprowadzając w załączniku Nr 1 do uchwały głównej zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 403.900,00 zł do kwoty

 

30.203.959,00 zl

w tym: 
              zadania zlecone zwiększa się o kwotę 409.900,00 zł do kwoty  


4.116.692,00 zł

              zadania na podstawie porozumień zwiększa się o kwotę 3.840,00 zł do kwoty  
              rezerwa ogólna

180.366,00 zł
92.823,00 zł


przenosi sie wydatki między paragrafami na kwotę 182.325,00 zł wprowadzając w załączniku Nr 2 do uchwały głównej zmiany zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 65.040,00 zł do kwoty 6.651.610,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do nieniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 do Uchwały głównej  -limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/ 231 /06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 października 2006 roku.

Zmiany budżetu wynikają z:

 1. Stosownie do porozumienia z dnia 30 kwietnia 2004 roku zawartego pomiędzy gminami powiatu ostrowskiego przeznacza się środki na prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt na okres od 1 września do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 3.840,00 zł (wydatki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050 - 3.840,00 zł chodnik Śliwniki, Dz. 900 rozdział 90013 § 2310 + 3.840,00 zł).

 2. Pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr. FB.I-3.3011-640/06 z 12 października 2006 roku zwiększającego plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne o kwotę 403.900,00 zł (dochody Dz. 852 rozdział 85212 § 2010 + 403.900,00 zł, wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 3110 + 403.900,00 zł).

 3. Korekty wydatków zasiłków rodzinnych na kwotę 8.081,00 zł (wydatki Dz. 852 rozdział 85212 § 4010 - 8.081,00 zł, § 4110 + 16,00, § 3110 + 8.065,00 zł).

 4. Zmiany planów wydatków w rozdziale 75109 - wybory o kwotę 400,00 zł zadania zlecone (wydatki Dz. 751 rozdział 75109 § 4300 - 400,00 zł, § 3030 + 400,00 zł).

 5. ZMiany wydatków w rozdziale 75412 na kwotę 300,00 zł (wydatki Dz. 754 rozdział 75412 § 4270 - 300,00 zł, § 4410 + 300,00 zł).

 6. Zmiany dochodów i wydatków w rozdziale 85412 z zadań własnych na zlecone (dochody Dz. 854 rozdział 85412 § 2020 własne - 6.000,00 zł zlecone + 6.000,00 zł, wydatki Dz. 854 rozdział 85412 § 4170 własne - 600,00 zł + zlecone 600,00 zł, § 4210 własne - 1.574,00 zł zlecone + 1.547,00 zł, § 4300 własne - 3.860,00 zł zlecone + 3.860,00 zł).

 7. Korekty wydatków na kwotę 63.860,00 [wydatki Dz. 600 rozdział 60014 § 6050 - 63.860,00 zł (chodnik Śliwniki 38.160,00 zł, chodnik ul. 29 Grudnia 6.700,00 zł, ul. Kamienna 19.000,00 zł) Dz. 900 rozdział 90001 § 6050 + 2.660,00 zł, rozdział 90004 § 4260+ 1.200,00 zł, §4270 + 5000,00 zł, § 4300 + 4.000,00 zł, rozdział 90015 § 6010 + 26.000,00 zł, Dz. 921 rozdział 92105 § 4300 + 25.000,00 zł].

 8. Pisma Dyrektora SP w Skalmierzycach z dnia 12 października 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 19.200,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4010 - 4.000,00 zł, § 4210 - 6.000,00 zł, § 4240 - 2.000,00 zł, § 4270 - 1.400,00 zł, § 4410 - 1.600,00 zł, rozdział 80103 § 3020 - 200,00 zł, § 4010 - 2.600,00 zł, § 4110 - 700,00 zł, § 4270 + 16.000,00 zł, § 4300 + 2.600,00 zł).

 9. Przeniesienia wydatków w kwocie 11.000,00 zł z rozdziału 80195 odpowiednio do rozdziału 80101 § 4010 + 6.000,00 zł, rozdział 80104 § 4010 + 3.000,00 zł, rozdział 80110 § 4010 + 2.000,00 zł).

 10. Przeniesienia wydatków w inwetycjach drogowych na kwotę 66.000,00 zł (Dz. 600 rozdział 60016 § 6050 chodzik Gostyczyna + 31.000,00 zł, chodnik ul. Środkowa - 31.000,00 zł, Dz. 600 rozdział 60014 § 6050 chodnika ulica kolejowa - 35.000,00 zł, budowa nawierzchnia drogi gminnej Węgry-Chotów + 35.000,00 zł).

 11. Pisma Ryrektora SP w Gostyczynie z 19 października 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 1.044,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4240 - 900,00 zł, § 4300 + 1.044,00 zł, rozdział 80103 § 4040 - 144,00 zł).

 12. Pisma Dyrektora SP w Chotowiecku z 20 października 2006 roku zmieniającego plan wydatków na kwotę 2.600,00 zł (wydatki Dz. 801 rozdział 80101 § 4260 - 300,00 zł, § 4300 - 1.500,00 zł, § 4210 + 1.800,00 zł, § 4240 + 800,00 zł, rozdział 80103 § 4210 - 800,00 zł).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (24/11/2006 12:25:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (24/11/2006 12:58:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (24/11/2006 12:58:54)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela