Wyszukiwarka:

Rok 2006

Uchwała nr XXXIX/229/06 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 26 października 2006 roku

Uchwała Nr XXXIX/229/06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./, art. 4 ust. 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459/

uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego:

 • Kaliskiej Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Kaliszu do nieruchomości położonych w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej i 25 Stycznia, zapisanych odpowiednio w Kw. nr 27959 i 73251;
 • Państwu Andrzejowi i ż. Magdalenie Woźniak do nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej 12, zapisanej w Kw. nr 12726;
 • Państwu Pawłowi i ż. Danucie Filipiak do nieruchomości położonej w Kotowiecku przy ulicy Kaliskiej 5, zapisanej w Kw. nr 66067;
 • Pani Zofii Wais, Marii Wais, Otylii Wais i Halinie Turowskiej do nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Boczkowskiej 8, zapisanej w Kw. nr 9419;
 • Pani Agnieszce Wieleba do nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Boczkowskiej 6, zapisanej w Kw. nr 9487;
 • Pani Agnieszce Tuczyńskiej do nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej 12a, zapisanej w Kw. nr 12727;
 • Państwu Henrykowi i ż. Bożenie Nadarzewskim oraz Państwu Hieronimowi i ż. Grażynie Mukalskim do nieruchomości położonej w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Kaliskiej 6, zapisanej w Kw. nr 9357; w prawo własności.

§ 2

Bonifikaty udziela się przy przekształceniu nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz zabudowanych garażami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

/-/Kazimierz Sipka

 

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIX/ 229/ 06
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

         W dniu 7 lipca 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym z dnia 12 września 2005 r., Nr 175, poz. 1459.

          Ww. ustawa pozwala osobom fizycznym, będącym użytkownikami wieczystymi przed dniem jej wejścia w życie tj. 12.10.2005 r., wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

         Przekształcenie obejmuje nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, zabudowane garażami lub przeznaczone pod taką zabudowę. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić również – choć w ograniczonym zakresie – osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe. Dotyczy to także właścicieli lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Zasadniczo przekształcenie będzie odpłatne. Zasady odpłatności reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podstawę stanowi wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszona o dotychczasowe opłaty za użytkowanie wieczyste.

        W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce proponuje udzielić bonifikaty w wysokości 80 % od wyżej wymienionej opłaty, która przyznana zostanie osobom fizycznym i spółdzielni mieszkaniowej odpowiednio za zgodą Rady.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Daniel Mituła
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Daniel Mituła (01/12/2006 10:52:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Daniel Mituła (01/12/2006 10:53:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomomości: Daniel Mituła (01/12/2006 10:53:16)
Lista wiadomości


Kompleksowa organizacja ślubu i wesela